สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวขนิษฐา  พรมลา
2. นางสาววาสนา  ไชยคุณ
3. นางสาวเอมอร  ศรีกาลัง
 
1. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธ์งาม
2. เด็กชายวุฒิชัย  เวียงคำ
 
1. นายวัชระ  กันทะวงษ์
2. นายประจักษ์  สะอาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาใส
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวอติกานต์  เทนสุนา
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วอทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.88 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สายใหม่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลพรรณ  อินทรศวร
 
1. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวปณิดา  กาหลง
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรสุริยา
2. นายจารุพงศ์  จันพูล
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  ไชยโย
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนนทพรรณ  ยอดใส
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองสุข
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายพิชิตชัย  ศิวินัย
2. นางสาวมนธิยา  มิ่งมะลี
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลาวรรณ  นาลาสาย
2. เด็กหญิงสุนิษา   มีมงคล
3. เด็กหญิงสุนิสา   โชติประเสริฐ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายประจักษ์  สะอาด
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยาพร  สิงห์ทอง
2. นางสาวประภาพร  บุญเพิ่ม
3. นางสาววัชราภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนารัตน์  แก้วพันนัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ทาเงิน
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวนฤมล  พื้นผา