สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยคุณ
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ครองยุติ
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปาร์มเมฆ  พรมสิงห์
 
1. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขชาติ
3. เด็กชายภูชิต  คำกิ่ง
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งทิวา  สีหาบุตร
2. นางสาวศรัญญา  กุลบุญญา
3. นางสาวสุดาลักษณ์  บุญสร้อย
 
1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิรติพงษ์  วงศ์สุธา
2. เด็กชายศุภชัย  เจริญสุข
 
1. นายราม  โสวัน
2. นายภิญโญ  คำนาโฮม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัฌชิมา  กองชิต
2. นายสุทธิชาติ  ชาภักดี
 
1. นายราม  โสวัน
2. นายภิญโญ  คำนาโฮม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญไฮ้
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิริยาพร  กันหาสุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สลักคำ
3. เด็กหญิงเสาวภาค  พละศักดิ์
 
1. นางสุกิจ  ชาภักดี
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเพราะ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พลขันธ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยทอง
 
1. นางเกษร  เจริญตา
2. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  วอทอง
2. นายพิษณุ  ไชยโคตร
3. นายศิลา  ทองสุ
 
1. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์
2. นายทธ  ทองภามี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.61 เงิน 4 1. เด็กชายณรงศ์ศักดิ์  แก้วบุญคำ
2. เด็กชายทาระเทพ  เอกทัน
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงศ์  โทแจ่ม
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญเลิศ
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรา  จอมใส
2. เด็กหญิงณัทฐิยา  รุณเจริญ
3. เด็กหญิงปรียานัน  งามศิริ
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ยุทธพันธ์
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 1. นางสาวฐิติกา  จันหอม
2. นางสาวดวงผกา  พุทธรัตน์
3. นางสาวศิลารัตน์  แจ่มเชื้อ
4. นางสาวสุธาศิณี  งามศรี
5. นางสาวแคนวิภา  บุญเชิญ
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางประไพ  หาไชย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.83 เงิน 8 1. นางสาวปภาวดี  สร้อยรอด
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรจิตร
3. นางสาวสาริกา  พละศักดิ์
4. นางสาวสุภาพร  บุญรินทร์
5. นางสาวอัญชนา  สืบหล้า
 
1. นายชนะพล  เนตรแก้ว
2. นางประไพ  หาไชย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภัสสร  ตะจันดา
2. เด็กชายไชยา  ชาภักดี
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภริตา  บานชื่น
2. นางสาวศิริพัฒน์  วอทอง
 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ
2. นายสัญญา  ศรีสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววัลภา  พรหมบุตร
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงนภา  ปัสราษฎร์
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กชายวรเมธ  อำนวยโภชน์
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายสุรจักร์  แม่นทอง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติ  จำอินทร์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยคุณ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  งานศิริ
4. เด็กชายฐากูร  หมื่นสุข
5. เด็กชายณัชพล  อารีย์
6. เด็กชายณัชพล  อารี
7. เด็กหญิงดุสิตา  กาญกล้า
8. เด็กชายนครินทร์  แท่งเงิน
9. เด็กชายนวพล  คุณศิริ
10. เด็กหญิงนิราวรรณ  บัวเผื่อน
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยคุณ
12. เด็กหญิงพนมวรรณ  โอชารส
13. เด็กหญิงพนิดา  กาญกล้า
14. เด็กหญิงพรนภา  เพ็งแจ่ม
15. เด็กหญิงพัชนี  ไชยคุณ
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์เทพ
17. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญสนอง
18. เด็กหญิงยุพา  มีกัลยา
19. เด็กชายรุ่งระวี  เสนะ
20. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีหาเวช
21. เด็กหญิงสมปรารถนา  สายจันทร์
22. เด็กหญิงสุธิดา  แสนสุข
23. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนรส
24. เด็กหญิงสุภาวดี  คำกิ่ง
25. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจทอง
26. เด็กชายอัษฎา  สุคนธรส
27. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วกันยา
28. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีพารา
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีมา
30. เด็กชายเอกชัย  วรรณเวศ
31. เด็กหญิงแววมณี  วงศ์เทพ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายสิริวัฒก์  แสงกล้า
3. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
4. นางสาวกนกวรรณ   เคนสิน
5. นายประเสริฐ  บุญพอ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  จำอินทร์
2. เด็กชายณัชพล  อารีย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญสนอง
4. เด็กชายอัษฎา  สุคนธรส
5. เด็กชายเอกชัย  วรรณเวศ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.57 เงิน 5 1. เด็กหญิงนุศรา  พรมอารักษ์
 
1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสมสุดา  จิบจันทร์
 
1. นางอำนวย  ไชยชนะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวตะวันณี  กงล้อม
 
1. นางชนิดา  เนตรแก้ว
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำแพง
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งนภา  ประชาราษฏร์
2. นางสาวดวงฤทัย  จุลหอม
3. นางสาวธนาภรณ์  บุญเพิ่ม
4. นางสาวนันท์ธิญาภรณ์  วงศ์ใหญ๋
5. นางสาวเบญจมาศ  ศรีพรม
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพงศกร  จันหอม
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทร์หอม
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาววิภาวรรณ  ราชโสภา
2. นายศุภชัย  บูรพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวทรรศนีย์  พรมโยธา
2. นางสาวนันธิญา  โพธิ์ขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายจีระพันธ์  หงษ์คำ
2. นายรัฐพงษ์  อัดโถ
3. นายวิชัย  มะโนไพร
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายมานะ  แสงศิริ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงแสนสี
2. เด็กหญิงนพเก้า  ปิ่นประไมย์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีชารี
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายมานะ  แสงศิริ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวกมลชนก  เมืองจันทร์
2. นางสาวณัฐชนก  บุญรินทร์
3. นางสาวสุนันทา  สารวัน
 
1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ปื้มหอม
3. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  วงษ์เศษ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิพาพร  แหบขุนทด
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ