สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมัทนา  ศรีหาเวช
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลวรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวสุนันทา  กรินชัย
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธิดา  เฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงวรรษมน  มาสุข
3. เด็กหญิงศิริประภา  คำเลื่อม
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.03 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งดาว  กันภักดี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เติบโต
3. นางสาวปภาวี  ศรีดาพรหม
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์สมัย  ใจมั่น
2. เด็กหญิงมิตรธิดา  สันทวี
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  วรรณทวี
2. นายภูริเดช  คำแฝง
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาวรรณ  นิลริ
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุกิจพร  คำกิ่ง
 
1. นางปวีณา  กระจัดกลาง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตตา  สินไชย
2. เด็กชายสัญญา  แต้มทอง
3. เด็กหญิงสิริโสภา  สมใจ
 
1. นางคมคิด  ศรีสุข
2. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประสิทธิ์  สีมา
2. นายพงศกร  ธนะศรี
3. นางสาวสาวิตรี  ใจทอง
 
1. นายมานะ  แสงศิริ
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีคำ
2. เด็กชายเกรียงไกร  ใสดี
 
1. นางเกษร  เจริญตา
2. นายไหว  เจริญตา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  บุตรโท
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองมี
 
1. นายอนุศิษฎ์  โกศล
2. นางคมคิด  ศรีสุข
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงรัศมี  ปัดถา
3. เด็กหญิงสุธิดา  จันพูล
4. เด็กหญิงอมรทิพย์  จุลเหลา
5. เด็กหญิงเพชรทวี  สีสาลี
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทง
2. นายกัณตภณ  ชูวา
3. นายจักรกฤษ  บัวลา
4. นางสาวชุติมา  เชื้อลี
5. นางสาวมณีรัตน์  คูณสว่าง
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสถิตย์  จอมใส
2. เด็กหญิงอรญา  บุญไฮ้
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางคัคนางค์  พื้นผา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  วงค์เศษ
2. นายธวัชชัย  พิมษ์พงศ์
3. นายธีระพงษ์  คำภูบาล
4. นางสาวปิยดา  พิลาดี
5. นางสาววนิดา  ยาเคน
6. นางสาววิลาวัลย์  พิมพา
7. นายสนธยา  บัวลา
8. นางสาวสิริกร  สืบหล้า
9. นายสุธิพงศ์  ศรีหอม
10. นางสาวสุพัตรา  ภาวัน
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางประไพ  หาไชย
3. นางคัคนางค์  พื้นผา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สลักคำ
2. เด็กหญิงสุภัทรชา  กล้าหาญ
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยภักดิ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ครองยุติ
3. เด็กหญิงรักษิณา  อาจเอี่ยม
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  พันเหนือ
2. นายวรเดช  แก้วคำรอด
3. นายไวยชยัญต์  ไชยภักดี
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยิ้มเกิด
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  ศรีผ่องใส่
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวิษณุ  สืบหล้า
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  โยธาวงษ์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจิรา  ประสานตรี
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 4 1. นายนนทวุฒิ  ศรีภักดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  อุตพยอม
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 7 1. นางสาวพิจิตรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนมวรรณ  โอชารส
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพานิดา   สีดา
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาววริศรา   อำภะรัต
4. นางสาววิชิตา  เครือบุตร
5. นางสาวสุนันทา  แสงเดช
6. นางสาวอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วอาษา
4. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยุพารัตน์   จะโรนา
2. นางสาววรัญญา   บุญโชติ
3. นางสาววรุณยุภา   ทองสุ
4. นางสาวศศิประภา  ปัสราษฎร์
5. นางสาวอัญชุลีพร   ด้วงเผือก
6. นางสาวเบญจวรรณ   ครองยุติ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
3. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาษา
4. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรุษยา  อัดโท
 
1. นางสาวอำนวย  ไชยชนะ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงดาว  บุญเกิ่ง
2. นางสาวน้ำฝน  เหล่าจูม
3. นางสาวปุณยาพร  จันทร์สมโภชน์
4. นางสาวภัสรา  ประชาราษฎร์
5. นายภานุพงศ์  งามม้าว
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปานตะวัน  สิงห์เสน
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  ประจักจิตร
2. นายปัฐวี  คำสิทธิ์
3. นายวัชรินทร์  จันทร์สิงห์
4. นายสุขสวัสดิ์  แต้มทอง
5. นายเจตอดุล  วามะสิงห์
6. นายเนติพงษ์   โพธิ์ขาว
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวากร  บุตรโท
2. เด็กหญิงนิรชา  บุญบู่
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร  ยูที
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สทอนเมือง
5. เด็กหญิงอารีญา  ภูมิสองชั้น
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สุทธิวรรค
2. นายทองชัย  กอแก้ว
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์พุ่ม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำผุย
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สิมมา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พิมพ์ไชย
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณ๊   ปัสสาสุ
2. เด็กหญิงจิิราวรรณ  จิตรโสม
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเริ่ม
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  อุติลา
2. นางสาวปาริช่าติ  แสงกล้า
3. นางสาววรลักษณ์  จินประชา
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิมโรง
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
2. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายประสิทธิ์  พลเสนา
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัญญา  แต้มทอง
2. เด็กหญิงสิริโสภา  สมใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสุนิตา  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวอนุสรา  ประไวย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณณุวิน
2. เด็กหญิงธีรพัฒน์  ศิริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิยา  วังสำเภา
2. เด็กหญิงภริตา  บุญนำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงพนิดา  บุญเรืองศรี
3. เด็กชายภานุเดช  เกษี
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายประจักษ์  สะอาด
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  ทวีกาล
2. นายวิทยา  บุญจริง
3. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ทง
 
1. นายไหว  เจริญตา
2. นางเกษร  เจริญตา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนองยาง
2. เด็กหญิงกุลชิดา  บุษดี
3. เด็กชายธนศักดิ์  ต้นจันดี
4. เด็กหญิงสายธาร  เบ้าคำ
5. เด็กหญิงสิรีธร  น่วมกลิ่น
6. เด็กหญิงอัมพวัน  ศรีหาบุตร
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
3. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  สีสันต์
2. นางสาวจันทนา  วงค์แก้ว
3. นางสาวจันทนี   วงค์แก้ว
4. นางสาวรัชนีภรณ์   ประสาน
5. นายหัสตชา  ป้องสิงห์
6. นางสาวไพรจิตร  สายสงวนวงศ์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
3. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   โกศล
2. เด็กชายสุภิชัย   ภูนุพา
3. เด็กชายเจนณรงค์   สายคำ
 
1. นายสิริวัฒก์   แสงกล้า
2. นางสาวทิชากร   อาจเอี่ยม
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรัญญู  พุดช่อ
2. นายวุฒิศักดิ์  ภูนุพา
3. นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณคำ
 
1. นายสิริวัฒก์   แสงกล้า
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอนภูมา
2. เด็กหญิงสิริยากร  สีดา
3. เด็กหญิงเกษมณี  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายทองชัย  กอแก้ว
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดรุณี   จันทร์ทอน
2. นางสาวปวีณา  กล้าหาญ
3. นางสาวสินีนาฎ   เมอมะนา
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ดอกดวง
2. เด็กหญิงพรชิตา  กงแก้ว
3. เด็กหญิงสาลินี  สุขชาติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 1. นางสาวทักษพร   อำภรัตน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  สุวรรณเขต
3. นางสาวสมฤทัย  เจริญสุข
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันธิรา  ก้านทอง
2. เด็กหญิงวรรณษา  อินณรงค์
3. เด็กชายสรวิศ  จันประสิทธิ์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวมานิสา  นิมาลา
2. นางสาวศิริรัตน์  แสวงวงค์
3. นางสาวอนุสรา  บุญพอ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางสาวนาถยา  ไชยคุณ
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำนาโฮม
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์  กินนารี
2. นางสาวสุพัฒศร  ศรีคำทา
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจียระเนีย
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เคนสิน
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง 4 1. นายภูธเนศ  สุขอ้วน
2. เด็กชายสุริยา  ชุมต้น
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี