สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงพัชรี  ห่วงเพ็ชร
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวเกษมณี  พิทักษ์
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  คูสันเทียะ
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสุนิสา  วงค์เสริฐ
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงกุสุมา  ลุนชัย
3. เด็กหญิงปณิดา  กรศรี
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมพรศรี
2. นางสาวจิราวรรณ  คูณแก้ว
3. นางสาวเบญจมาศ  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลดา  สาลี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์สำราญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญศรี
2. นางสมคิด  นวลศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวสุพิตรา  บุตรสอน
2. นางสาวอัจฉรา  สุเลิศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญศรี
2. นางบานเย็น  ชะบา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทโคตร
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณภา  ภูมิลักษณ์
 
1. นายแสงจันทร์  ศรีเสน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววารุณี  ผาปรางค์
2. นางสาวเครือฟ้า  พรมตา
3. นางสาวเจนจิรา  วงษ์แสง
 
1. นายแสงจันทร์  ศรีเสน
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจามินทร์  พื้นผา
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสันต์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แดนมืด
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
2. นางสาวไขแสง  กล่อมเสียง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตรศรี
2. เด็กหญิงดวงเนตร  วงศ์สิน
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
2. นางสาวไขแสง  กล่อมเสียง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายปราโมทย์  พนารินทร์
2. นางสาวพรสวรรค์  ภูนามูล
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกมล  สายธนู
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 1. เด็กชายธนธรณ์  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีบุรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสนสวนจิต
 
1. นางณัจฉรียา  ทำทอง
2. นางนัยนา  อ่อนศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.75 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกวิสรา  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวพรสุดา  ขอดเตชะ
3. นางสาวศิรินภา  แสงสิงห์
 
1. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
2. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงชุติมา  สุเลิศ
2. เด็กหญิงปรียานันท์  สมภาวะ
3. เด็กหญิงวงศ์สุดา  ศิริแก้ว
 
1. นางณัจฉรียา  ทำทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวจิราพร  พุดดีสุข
2. นางสาวณัฐสุดา  แม่นทอง
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  ทิพรักษา
 
1. นางมนิดา  ลาดนาเลา
2. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชื่นจันทร์
2. เด็กหญิงนิรมล  วนารักษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวดวงพร  เวียงคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  โสพล
3. นางสาวปิยะธิดา  บุญมา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
2. นางมนิดา  ลาดนาเลา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  โสวรรณะ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสนคราม
3. เด็กหญิงเกษมณี  ศรีสุธรรม
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางนัยนา  อ่อนศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สายบุญสา
2. นางสาววารุณี  ผาปรางค์
3. นางสาวสุธาวินี  ฟักทอง
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
2. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายฉัตรชัย  เลาะบุญ
2. นายสุรชัย  อนันต์
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นายติณณภพ  พรมดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.76 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.03 เงิน 8 1. เด็กชายชินวัตร  อิ่มสะอาด
2. เด็กชายอนันตชัย  คำดี
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กลิ่นมณี
2. เด็กหญิงณัฐฑริดา  ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำแพง
4. เด็กหญิงศศิธร  บุญสอน
5. เด็กหญิงสัณห์สินีย์  วงค์แสง
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นางสาวจามจุรี  บุญเชิญ
2. นางสาวพิศมััย  กระเเสเทพ
3. นางสาววรรณิภา  ทิพย์รักษา
4. นางสาวสุทธิกานต์  แสงสิงห์
5. นางสาวอรนิตย์  ทาลา
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิมมา
2. เด็กหญิงธัญญานันท์  ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พรมตา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิพย์รักษา
5. เด็กหญิงอรสา  จิกจีน
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 20 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกษี
2. นางสาววิไลพร  สมวงศ์
3. นางสาวสุนิสา  อุตสาหะ
4. นางสาวสุนิสา  วงค์เสริฐ
5. นางสาวเอมมิกา  แสงสาย
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายธรรมชาติ  มะลิงาม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทโคตร
3. เด็กหญิงพรนิพา  เนาวเศษ
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พรมสุข
5. เด็กชายเจริญพงษ์  โอวาท
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 1. นายธวัช  ทนที
2. นางสาวธิดารัตน์  มีศรี
3. นางสาวปนัดดา  บัวลอย
4. นางสาววิภารัตน์  เชื้อตาแสง
5. นางสาวเมธิณี  นามวงค์
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมพรศรี
2. นางสาวกิตติยา  สุรนารถ
3. นางสาวคำวิไลพร  จันทา
4. นายณัฐวัฒน์  ศรีธนต์
5. นายธนพัฒน์  ติ๊บปะละ
6. นายนันทวัฒน์  สุขศรี
7. นายบุญตา  วงค์แสง
8. นายภาสกร  พลหาร
9. นางสาวรพิพรรณ  มะลิงาม
10. นางสาวรัชฎาพร  ผาปรางค์
11. นางสาววรัญญา  นิยม
12. นายวราวุฒิ  คำชำนาญ
13. นางสาววาสนา  กิจอินทรีย์
14. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเสริม
15. นายสรรเพชญ  ทองจีนสังข์
16. นายสุภกิจ  ทิพย์รักษา
17. นายสุรชัย  สงคราม
18. นายสุระชัย  พวงจำปา
19. นางสาวอนงค์นาฏ  สิงห์สาย
20. นายอภิสิทธิ์  ขันทะวี
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายสุธิชัย  ด่านกลาง
3. นายวีระชัย  พละศักดิ์
4. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
5. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิกจีน
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 16 1. นางสาววรรณภา  สิงห์ภิรมย์
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 1. เด็กชายคงฤทธิ์  ทำทอง
2. เด็กหญิงวรินรัตน์  นามโคตร
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
2. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.42 ทอง 24 1. นางสาวจุฑาพร  สอนสา
2. นายสุระชัย  อนันต์
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจารุกัญญ์  แซ่ซิบ
2. นางสาวจิราพร  พงษ์พิละ
3. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  อุทธิโท
4. เด็กหญิงดารุณี  บุญเชิญ
5. นางสาวปวีณา  พละศักดิ์
6. เด็กหญิงลักษมี  วงค์คำจันทร์
7. นางสาวสกุลตลา  ว่องไว
8. นางสาวสุจิตรา  พื้นผา
9. นางสาวอารีรัตน์  คำบาล
10. นางสาวเสาวลักษณ์  จูมจันทร์
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
2. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงดวงตา  แอนโก
 
1. นายนววิช  จันเต็ม
2. นายอมร  ซอนทรัพย์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจีฬารัตน์  ทองสุ
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์ทอง
 
1. นายกิตติชัย  อุทุม
2. นายวรกฤษณ์  จันทราภรณ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวปรียาเนตร  สังข์สาย
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีรัตน์  พรมตา
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวอารียา  ล้อมตัว
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงค์แสง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมลรัตน์  แสนทวีสุข
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวรุ้งน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคัทรียา  จิกจีน
2. นางสาวศิริลักษณ์  รัตนะวัน
3. นางสาวอาทิตยา  คืนผล
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  นามวิชา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไพสิฐ  ว่องไว
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 1. นายชัยมงคล  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สระน้ำ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 1. นางสาวเครือฟ้า  พรมตา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริชัย  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  วรจักร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุตรชาติ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นางสาวนฤมล  พลหาร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  แพงพรม
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริจรรยา  ทาทูล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เครือวงศ์
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ทองหลอม
3. เด็กชายธนัทชา  เผื่อแผ่
4. เด็กชายธนากร  มหาวัน
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์สาย
6. เด็กหญิงพรวิมล  บุดดี
7. เด็กหญิงวรรณิภา  วรเชษฐ์
8. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญมี
9. เด็กหญิงสุธิดา  จันทศรี
10. เด็กชายอภิวัฒน์  พึ่งมา
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษพล  โมลา
2. นางสาวกัลยาลักษณ์  ศรีพรม
3. นางสาวธีรดา  มุสิกาวัน
4. นายนพนัย  ไชยโคตร
5. นางสาวยุพาพร  แสงสิงห์
6. นางสาววิลาวัลย์  หมายมั่น
7. นายสมานชัย  เกษี
8. นายสลาตัน  สุขศรี
9. นางสาวอัญชลี  พรมสุข
10. นายเพชรคำพร  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
3. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดามณี  แก้วศรี
2. เด็กหญิงชีวานันท์  ทองขาว
3. เด็กชายธีรวัฒน์  วงศ์แสง
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แคนมืด
5. เด็กชายศุภชัย  สำราญ
6. เด็กหญิงสำรอง  ทาประจิตร์
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจิรวรรณ  คูณแก้ว
2. นางสาวดาราวรรรณ  มาหย่อม
3. นายทินวัฒน์  คำหอม
4. นายธีระวัฒน์  สี่เหลี่ยม
5. นางสาวปิยมาศ  ทัดวงศ์
6. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
7. นางสาวสัญชนี  แสงสิงห์
8. นางสาวสุวรรณี  อุราเลิศ
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ลุนชัย
2. เด็กหญิงนิสรา  ทองมาก
3. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีเสริม
4. เด็กหญิงรจนา  ทิพย์รักษา
5. เด็กหญิงวรดา  บัวลา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ลาสว่าง
7. เด็กหญิงสุจิรา  จันทวงศ์
8. เด็กหญิงสุนิตตา  ย่อมพันธ์
9. เด็กหญิงอภิชญา  คูสันเทียร
10. เด็กหญิงอรณี  บุญเลี้ยง
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ทองสุ
2. นางสาวคนิตตา  บุญรินทร์
3. นางสาวคัทลียา  จิกจีน
4. นางสาวฐิตินันท์  ศรีสุวรรณ
5. นางสาวฐิติมา  อัดโท
6. นางสาวพรทิพย์  พงษ์พิลา
7. นางสาวพรสวรรค์  แสงสุด
8. นางสาวมลฤดี  แสงสุด
9. นางสาวรัชฎาพร  ผาปรางค์
10. นางสาวสิริยากร  อัมพรศรี
11. นางสาวสุขสวัสดิ์  สายทอง
12. นางสาวสุวรรณี  พรมชัย
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
3. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงชัย  บุตรชาติ
2. นายประสิทธิ์  หนูแก้ว
3. นายมิถุนา  สาวิลุน
4. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
5. นายสุรศักดิ์  ิ่กิ่งจันมล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.14 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  พิมพ์ปรุ
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนันทิชา  กรศรี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสรยา  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาวญานิกา  วงษ์ชม
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 11 1. นางสาวนฤมล  พลหาร
 
1. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขะสาย
 
1. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นายธวัช  ทนที
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงดารารัตน์  การะเกตุ
2. เด็กหญิงปวีณา  สังข์สาย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทัดวงศ์
4. เด็กหญิงพาณีพร  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงเกษมณี  วงค์แสง
 
1. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
2. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.83 ทอง 4 1. นางสาวนันธิญา  หลวมทอง
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีเสริม
3. นางสาววัชราภรณ์  นันทบรร
4. นายวิรัตน์  ตริตรอง
5. นายสถาพร  แก้วสง่า
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
2. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงรจนา  ทิพย์รักษา
 
1. นายรุ่งประชา  ปราบหล้า
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวสุภารัตน์  สีฟ้า
 
1. นายรุ่่งประชา  ปราบหล้า
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิกจีน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทรกรณ์
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
2. นายเชิด  อ่อนศรี
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงค์แสง
2. นางสาวปาริชาติ  อนุมาตร์
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
2. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทราช
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมเสน
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  ชื่นจำปา
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
2. นางบานเย็น  ชะบา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฐมาวดี  นารี
2. นางสาวราตรี  บุดดีสุข
3. นางสาวอภิชยา  แสงจันดา
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
2. นางสมคิด  นวลศิริ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พึ่งมา
2. เด็กหญิงโสรยา  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญานิกา  วงษ์ชม
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมพล  วิลา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาญปรีชากุล
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
2. นางสาวไขแสง  กล่อมเสียง
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปาริชาติ  อนุมาตร์
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิกจีน
2. เด็กชายธนธรณ์  แสงสิงห์
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกษมณี  พิทักษ์
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกมล  สายธนู
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญานิศ  สิมมา
 
1. นางสาวไขแสง  กล่อมเสียง
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธนภูมิ  ธาตุทอง
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายทัชชกร  บุญมั่งมี
2. นายปราโมทย์  พนารินทร์
 
1. นางสาวคณิดตา  โพธิ์พันธ์
2. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อักษร
2. เด็กหญิงพุ่มพวง  พงษ์พันธ์
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวกมลทิพย์  ครองโปร่งเกตุ
2. นางสาวศศิวิมล  พรหมโคตร
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายกริชกรณ์  ใจยา
2. นายปริวัตน์  จันทร์สว่าง
3. นายสลาตัน  สุขศรี
 
1. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นายสิริวัฒน์  วงค์แสง
2. นายอุดมศักดิ์  ศรีสุธรรม
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นางพชรมน  ศิลาชัย
 
101 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายกริชกรณ์  ใจยา
2. นายปริวัตน์  จันทร์สว่าง
3. นายสลาตัน  สุขศรี
 
1. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีเสริม
2. เด็กชายสิปวิทย์  ศรีเสริม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์คำภา
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องไว
2. นายธวัชชัย  แพงพรม
3. นางสาวรัติยา  นครศรี
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กชายกฤตพจน์  บุญมา
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมตา
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุญศรี
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญเริ่ม
5. เด็กหญิงปริศนา  ทิพย์รักษา
6. เด็กหญิงสุธิกานต์  พรมตา
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
3. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวชูใจ  คำแพง
2. นางสาวสุดารัตน์  พรมตา
3. นางสาวสุภาพร  ศิริคำ
4. นางสาวสุวัจณี  สิมมา
5. นางสาวอมรินทร์  พรมตา
6. นางสาวแก้วกัลญา  โคตรเจริญ
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายทิปพเนตร  ศรีนา
3. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายนายศราวุฒิ   คงมีสุข
2. นายสุทธิชาติ  สายเนตร
3. นายเพชรคำพร  ทิพยสมบัติ
 
1. นายจรญศักดิ์  สมสุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธีนพัฒน์  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อุทธา
3. เด็กชายอัครโชค  กาทอง
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาวใจ  บุญมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมล
3. เด็กชายสมเกียรติ  สายที
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวลัดดา  แก้วพวง
2. นางสาวสุกัญญา  พรมฤทธิ์
3. นางสาวสุนี  โสวรรณะ
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ  สะอาด
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิพาพร  บัวคำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอรรถพล  อุทธา
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
112 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรุฒ  บุญปก
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชรพล  อภิชนาธง
2. เด็กชายรัตนพล  วะชุม
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
2. นางสาวบานเย็น  ชะบา