สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงพัชรี  ห่วงเพ็ชร
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทโคตร
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.75 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกวิสรา  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวพรสุดา  ขอดเตชะ
3. นางสาวศิรินภา  แสงสิงห์
 
1. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
2. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจารุกัญญ์  แซ่ซิบ
2. นางสาวจิราพร  พงษ์พิละ
3. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  อุทธิโท
4. เด็กหญิงดารุณี  บุญเชิญ
5. นางสาวปวีณา  พละศักดิ์
6. เด็กหญิงลักษมี  วงค์คำจันทร์
7. นางสาวสกุลตลา  ว่องไว
8. นางสาวสุจิตรา  พื้นผา
9. นางสาวอารีรัตน์  คำบาล
10. นางสาวเสาวลักษณ์  จูมจันทร์
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
2. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงดวงตา  แอนโก
 
1. นายนววิช  จันเต็ม
2. นายอมร  ซอนทรัพย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนันทิชา  กรศรี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาวญานิกา  วงษ์ชม
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นายธวัช  ทนที
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิกจีน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทรกรณ์
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
2. นายเชิด  อ่อนศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงค์แสง
2. นางสาวปาริชาติ  อนุมาตร์
 
1. นายเชิด  อ่อนศรี
2. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีเสริม
2. เด็กชายสิปวิทย์  ศรีเสริม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์คำภา
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางจำเนียร  บุญมั่น