สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลดา  สาลี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์สำราญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญศรี
2. นางสมคิด  นวลศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณภา  ภูมิลักษณ์
 
1. นายแสงจันทร์  ศรีเสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตรศรี
2. เด็กหญิงดวงเนตร  วงศ์สิน
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
2. นางสาวไขแสง  กล่อมเสียง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
2. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายฉัตรชัย  เลาะบุญ
2. นายสุรชัย  อนันต์
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นายติณณภพ  พรมดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.76 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิมมา
2. เด็กหญิงธัญญานันท์  ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พรมตา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิพย์รักษา
5. เด็กหญิงอรสา  จิกจีน
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 16 1. นางสาววรรณภา  สิงห์ภิรมย์
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวรุ้งน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสรยา  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขะสาย
 
1. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นายสิริวัฒน์  วงค์แสง
2. นายอุดมศักดิ์  ศรีสุธรรม
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นางพชรมน  ศิลาชัย