สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  คูสันเทียะ
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงกุสุมา  ลุนชัย
3. เด็กหญิงปณิดา  กรศรี
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวสุพิตรา  บุตรสอน
2. นางสาวอัจฉรา  สุเลิศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญศรี
2. นางบานเย็น  ชะบา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววารุณี  ผาปรางค์
2. นางสาวเครือฟ้า  พรมตา
3. นางสาวเจนจิรา  วงษ์แสง
 
1. นายแสงจันทร์  ศรีเสน
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจามินทร์  พื้นผา
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสันต์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แดนมืด
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
2. นางสาวไขแสง  กล่อมเสียง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายปราโมทย์  พนารินทร์
2. นางสาวพรสวรรค์  ภูนามูล
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 1. เด็กชายธนธรณ์  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีบุรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสนสวนจิต
 
1. นางณัจฉรียา  ทำทอง
2. นางนัยนา  อ่อนศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงชุติมา  สุเลิศ
2. เด็กหญิงปรียานันท์  สมภาวะ
3. เด็กหญิงวงศ์สุดา  ศิริแก้ว
 
1. นางณัจฉรียา  ทำทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวจิราพร  พุดดีสุข
2. นางสาวณัฐสุดา  แม่นทอง
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  ทิพรักษา
 
1. นางมนิดา  ลาดนาเลา
2. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชื่นจันทร์
2. เด็กหญิงนิรมล  วนารักษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวดวงพร  เวียงคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  โสพล
3. นางสาวปิยะธิดา  บุญมา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
2. นางมนิดา  ลาดนาเลา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.03 เงิน 8 1. เด็กชายชินวัตร  อิ่มสะอาด
2. เด็กชายอนันตชัย  คำดี
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กลิ่นมณี
2. เด็กหญิงณัฐฑริดา  ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำแพง
4. เด็กหญิงศศิธร  บุญสอน
5. เด็กหญิงสัณห์สินีย์  วงค์แสง
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 20 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกษี
2. นางสาววิไลพร  สมวงศ์
3. นางสาวสุนิสา  อุตสาหะ
4. นางสาวสุนิสา  วงค์เสริฐ
5. นางสาวเอมมิกา  แสงสาย
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายธรรมชาติ  มะลิงาม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทโคตร
3. เด็กหญิงพรนิพา  เนาวเศษ
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พรมสุข
5. เด็กชายเจริญพงษ์  โอวาท
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจีฬารัตน์  ทองสุ
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์ทอง
 
1. นายกิตติชัย  อุทุม
2. นายวรกฤษณ์  จันทราภรณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวปรียาเนตร  สังข์สาย
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวอารียา  ล้อมตัว
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นางสาวนฤมล  พลหาร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.14 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  พิมพ์ปรุ
 
1. นางสาวนิรัญญา  กะนันตัง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 11 1. นางสาวนฤมล  พลหาร
 
1. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงดารารัตน์  การะเกตุ
2. เด็กหญิงปวีณา  สังข์สาย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทัดวงศ์
4. เด็กหญิงพาณีพร  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงเกษมณี  วงค์แสง
 
1. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
2. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายทัชชกร  บุญมั่งมี
2. นายปราโมทย์  พนารินทร์
 
1. นางสาวคณิดตา  โพธิ์พันธ์
2. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวกมลทิพย์  ครองโปร่งเกตุ
2. นางสาวศศิวิมล  พรหมโคตร
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายกริชกรณ์  ใจยา
2. นายปริวัตน์  จันทร์สว่าง
3. นายสลาตัน  สุขศรี
 
1. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม