สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวเกษมณี  พิทักษ์
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสุนิสา  วงค์เสริฐ
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกมล  สายธนู
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  โสวรรณะ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสนคราม
3. เด็กหญิงเกษมณี  ศรีสุธรรม
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางนัยนา  อ่อนศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สายบุญสา
2. นางสาววารุณี  ผาปรางค์
3. นางสาวสุธาวินี  ฟักทอง
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นางสาวจามจุรี  บุญเชิญ
2. นางสาวพิศมััย  กระเเสเทพ
3. นางสาววรรณิภา  ทิพย์รักษา
4. นางสาวสุทธิกานต์  แสงสิงห์
5. นางสาวอรนิตย์  ทาลา
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 1. นายธวัช  ทนที
2. นางสาวธิดารัตน์  มีศรี
3. นางสาวปนัดดา  บัวลอย
4. นางสาววิภารัตน์  เชื้อตาแสง
5. นางสาวเมธิณี  นามวงค์
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมพรศรี
2. นางสาวกิตติยา  สุรนารถ
3. นางสาวคำวิไลพร  จันทา
4. นายณัฐวัฒน์  ศรีธนต์
5. นายธนพัฒน์  ติ๊บปะละ
6. นายนันทวัฒน์  สุขศรี
7. นายบุญตา  วงค์แสง
8. นายภาสกร  พลหาร
9. นางสาวรพิพรรณ  มะลิงาม
10. นางสาวรัชฎาพร  ผาปรางค์
11. นางสาววรัญญา  นิยม
12. นายวราวุฒิ  คำชำนาญ
13. นางสาววาสนา  กิจอินทรีย์
14. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเสริม
15. นายสรรเพชญ  ทองจีนสังข์
16. นายสุภกิจ  ทิพย์รักษา
17. นายสุรชัย  สงคราม
18. นายสุระชัย  พวงจำปา
19. นางสาวอนงค์นาฏ  สิงห์สาย
20. นายอภิสิทธิ์  ขันทะวี
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายสุธิชัย  ด่านกลาง
3. นายวีระชัย  พละศักดิ์
4. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
5. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิกจีน
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 1. เด็กชายคงฤทธิ์  ทำทอง
2. เด็กหญิงวรินรัตน์  นามโคตร
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
2. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.42 ทอง 24 1. นางสาวจุฑาพร  สอนสา
2. นายสุระชัย  อนันต์
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงค์แสง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมลรัตน์  แสนทวีสุข
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคัทรียา  จิกจีน
2. นางสาวศิริลักษณ์  รัตนะวัน
3. นางสาวอาทิตยา  คืนผล
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  นามวิชา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไพสิฐ  ว่องไว
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 1. นายชัยมงคล  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สระน้ำ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 1. นางสาวเครือฟ้า  พรมตา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริชัย  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  วรจักร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุตรชาติ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริจรรยา  ทาทูล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เครือวงศ์
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ทองหลอม
3. เด็กชายธนัทชา  เผื่อแผ่
4. เด็กชายธนากร  มหาวัน
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์สาย
6. เด็กหญิงพรวิมล  บุดดี
7. เด็กหญิงวรรณิภา  วรเชษฐ์
8. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญมี
9. เด็กหญิงสุธิดา  จันทศรี
10. เด็กชายอภิวัฒน์  พึ่งมา
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษพล  โมลา
2. นางสาวกัลยาลักษณ์  ศรีพรม
3. นางสาวธีรดา  มุสิกาวัน
4. นายนพนัย  ไชยโคตร
5. นางสาวยุพาพร  แสงสิงห์
6. นางสาววิลาวัลย์  หมายมั่น
7. นายสมานชัย  เกษี
8. นายสลาตัน  สุขศรี
9. นางสาวอัญชลี  พรมสุข
10. นายเพชรคำพร  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
3. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดามณี  แก้วศรี
2. เด็กหญิงชีวานันท์  ทองขาว
3. เด็กชายธีรวัฒน์  วงศ์แสง
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แคนมืด
5. เด็กชายศุภชัย  สำราญ
6. เด็กหญิงสำรอง  ทาประจิตร์
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจิรวรรณ  คูณแก้ว
2. นางสาวดาราวรรรณ  มาหย่อม
3. นายทินวัฒน์  คำหอม
4. นายธีระวัฒน์  สี่เหลี่ยม
5. นางสาวปิยมาศ  ทัดวงศ์
6. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
7. นางสาวสัญชนี  แสงสิงห์
8. นางสาวสุวรรณี  อุราเลิศ
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ลุนชัย
2. เด็กหญิงนิสรา  ทองมาก
3. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีเสริม
4. เด็กหญิงรจนา  ทิพย์รักษา
5. เด็กหญิงวรดา  บัวลา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ลาสว่าง
7. เด็กหญิงสุจิรา  จันทวงศ์
8. เด็กหญิงสุนิตตา  ย่อมพันธ์
9. เด็กหญิงอภิชญา  คูสันเทียร
10. เด็กหญิงอรณี  บุญเลี้ยง
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ทองสุ
2. นางสาวคนิตตา  บุญรินทร์
3. นางสาวคัทลียา  จิกจีน
4. นางสาวฐิตินันท์  ศรีสุวรรณ
5. นางสาวฐิติมา  อัดโท
6. นางสาวพรทิพย์  พงษ์พิลา
7. นางสาวพรสวรรค์  แสงสุด
8. นางสาวมลฤดี  แสงสุด
9. นางสาวรัชฎาพร  ผาปรางค์
10. นางสาวสิริยากร  อัมพรศรี
11. นางสาวสุขสวัสดิ์  สายทอง
12. นางสาวสุวรรณี  พรมชัย
 
1. นางณัฐณิชา  สวัสดี
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
3. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงชัย  บุตรชาติ
2. นายประสิทธิ์  หนูแก้ว
3. นายมิถุนา  สาวิลุน
4. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
5. นายสุรศักดิ์  ิ่กิ่งจันมล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.83 ทอง 4 1. นางสาวนันธิญา  หลวมทอง
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีเสริม
3. นางสาววัชราภรณ์  นันทบรร
4. นายวิรัตน์  ตริตรอง
5. นายสถาพร  แก้วสง่า
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
2. นางสาวนิตติกรณ์  สังคะสี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงรจนา  ทิพย์รักษา
 
1. นายรุ่งประชา  ปราบหล้า
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวสุภารัตน์  สีฟ้า
 
1. นายรุ่่งประชา  ปราบหล้า
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทราช
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมเสน
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  ชื่นจำปา
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
2. นางบานเย็น  ชะบา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฐมาวดี  นารี
2. นางสาวราตรี  บุดดีสุข
3. นางสาวอภิชยา  แสงจันดา
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
2. นางสมคิด  นวลศิริ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อักษร
2. เด็กหญิงพุ่มพวง  พงษ์พันธ์
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องไว
2. นายธวัชชัย  แพงพรม
3. นางสาวรัติยา  นครศรี
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กชายกฤตพจน์  บุญมา
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมตา
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุญศรี
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญเริ่ม
5. เด็กหญิงปริศนา  ทิพย์รักษา
6. เด็กหญิงสุธิกานต์  พรมตา
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
3. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวชูใจ  คำแพง
2. นางสาวสุดารัตน์  พรมตา
3. นางสาวสุภาพร  ศิริคำ
4. นางสาวสุวัจณี  สิมมา
5. นางสาวอมรินทร์  พรมตา
6. นางสาวแก้วกัลญา  โคตรเจริญ
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายทิปพเนตร  ศรีนา
3. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายนายศราวุฒิ   คงมีสุข
2. นายสุทธิชาติ  สายเนตร
3. นายเพชรคำพร  ทิพยสมบัติ
 
1. นายจรญศักดิ์  สมสุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธีนพัฒน์  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อุทธา
3. เด็กชายอัครโชค  กาทอง
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาวใจ  บุญมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมล
3. เด็กชายสมเกียรติ  สายที
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวลัดดา  แก้วพวง
2. นางสาวสุกัญญา  พรมฤทธิ์
3. นางสาวสุนี  โสวรรณะ
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ  สะอาด
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิพาพร  บัวคำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอรรถพล  อุทธา
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชรพล  อภิชนาธง
2. เด็กชายรัตนพล  วะชุม
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
2. นางสาวบานเย็น  ชะบา