สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรเมษฐ  สุขะตะ
2. เด็กชายเจษฎา  สมนา
 
1. นายวรชาติ  คันศร
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฐ  เหลี่ยมบุญ
2. เด็กชายปุญยวัฒน์  มั่นดี
 
1. นายณัฐกรณ์   สิงห์คำ
2. นายดวงแดน  วงเดือน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณพรหมณ์
2. นางสาวระพีพรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐกรณ์  สิงห์คำ
2. นายดวงแดน  วงเดือน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนาคาร  ไทยธุระไพศาล
2. เด็กชายศุภลาภ  ศิริชัยสุทธิกร
 
1. นายสมจิตร   กอปรทศธรรม
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตน์  สมอินทร์
2. นางสาวพรทิพย์  ไพฑรูรย์
 
1. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ผ่องใส
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชพันธ์
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายอรรณพ  คำศิริ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตะวัน  หาญบุรุษ
2. เด็กชายธนสาร  หลักชัย
 
1. นายวรชาติ  คันศร
2. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิรวิทย์   สีหะวงษ์
2. นายธนัท  วาจนสุนทร
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายวิทวัส  อ่อนแก้ว
2. นายสิทธิโชค  ขันตี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวธันยพร  อุ่นจิตร
2. นางสาวสิริมากร  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเมธาสิทธิ์  รินทร
2. นายเศรษฐชาติ  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายญัฐวุฒิ  ปอโนนสูง
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปานมณี  บานแย้ม
2. นายวสันต์  ชูเสน
3. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายอรรณพ  คำศิริ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายกิตติ  ดวนสูง
2. นายณัฐพล  คำนิล
3. นายภัทรพล  อังคะสี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆห์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายจิรภัทร  ทวีชื่น
2. นายอดิเทพ  โปร่งฟ้า
 
1. นายสมพงษ์  ถาวร
2. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม