สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิสระพงษ์  สัชนะกุล
 
1. นางประไพ  ผาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  ไชยโคตร
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาพร  นามวิชัย
 
1. นางสุวจี  สังข์แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิไลพร  นามสีฐาน
 
1. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สีหะวงษ์
 
1. นางปานจันทร์  คูรานา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
 
1. นางจินตนา  ยศธแสนย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกษมา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อบอุ่น
3. เด็กหญิงพรชนก  วันสุดล
 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย
2. นางสาวสุกัญญา  ติละบาล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภลักษณ์  นิยมวงษ์
2. นางสาวเกษตริน  แสงเวียน
3. นายเศวตโชติ  วิชาชัย
 
1. นางนัยนา  ธรรมศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  สารโท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤช  บุญข่าย
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สอิ้งทอง
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางประกอบศรี  คงสาคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  นามวงศ์
2. นางสาวเยาวเรศ  เตชะ
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางสัญติภา  ดวงจิตสิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิรพี  เสรีขจรจารุ
 
1. นายชัยโย  เสาเวียง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  อินทรวงษ์โชติ
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  งามวิลัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยา  รมยาคม
2. เด็กหญิงชนยิดา  จุมพิศ
3. เด็กชายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางปิยะวดี  จันปุ่ม
2. นางณัฐหทัย  คูหา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ภาระหอม
2. นายธีรวุฒิ  สีสนธิ์
3. นางสาวอัญวีณ์  ดวงกุลวรเสฏฐ์
 
1. นายถาวร  ทองลือ
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันครา
2. เด็กหญิงลักษณาพร  สุราวุธ
 
1. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
2. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชธาดากร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรรัฐพงศ์  นวลศิริ
2. นายสุรพงษ์  ละชั่ว
 
1. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
2. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีมากร  ดีใจ
 
1. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  เต็มเอี่ยม
2. เด็กชายวรภาศ  คำทองดี
3. เด็กหญิงสิริกานต์ดา  นนท์ศิลา
 
1. นายสิทธิศักดิ์   จินดาวงศ์
2. นางยุพดี  พรหมทา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.05 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธวพร  จุลละนันท์
2. นายปภิณวิช  ปลอดปล่อง
3. นายอานนท์  เจษฎารวมผาสุข
 
1. นางภานุมาศ  ไชยสาร
2. นางสาวเนตรนภา บัวเกษ  และนายอุกฤต ทีงาม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บัวชุม
2. เด็กหญิงมนย์ปรียา  ศิริจันดา
3. เด็กหญิงศุทธวดี  กองอาสา
 
1. นางรัชนี   กมล
2. นางอำพัน  สลักคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  ประสิทธิกุล
2. นายภานุวิชญ์  คำวงศ์
3. นายวีระยุทธ  สิมลี
 
1. นางถวิล  วรรณวงศ์
2. นายพิทักษ์พงษ์   นามวงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สิงห์โต
2. นางสาวศุภิลักษณ์   จำรัสธนสาร
3. นางสาวสายพิณ  จันทะเสน
 
1. นางสาวพรปวีณ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายเจตนิพิฐ แท่นทอง  และนายรัฐพล คำแก่น
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรตา  ภูมิโคกรักษ์
2. นายเจริญชัย  อุบล
3. นายไชยวัฒน์  จันทร์นวม
 
1. นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ  และนางสาวสมสกุล นึกชอบ
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไทยสะเทือน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  แสงสุข
3. เด็กหญิงธนนันท์  ทองย่อย
 
1. นางสาวศิริพร  นามวงษ์
2. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวกฤติกา  เรืองดี
2. นางสาวจิราภรณ์  อุดร
3. นายวิทยา  โคดม
 
1. นางรุ่งระวีวรรณ   ญาณวารี และนางสาวภรณี จันทรชิต
2. นางวิไลรัตน์  มณีนิล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ขอสินกลาง
2. เด็กชายเอกพล  สาสังข์
 
1. นางศิริรัตน์  แสนใหม่
2. นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 4 1. นางสาวคัทรียา  ทองกลม
2. นายเจษฎา  ชูสังวาลย์
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายบรรจบ  ไชยสาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวัศ  สาธุพันธ์
2. เด็กชายปรมินทร์  วุฒิยา
 
1. นายรัฐพล   คำแก่น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกมล  ขันตี
2. เด็กชายศุภศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสมศักดิ์   วันสุดล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณพศ   คำมะกุล
2. เด็กชายชูศักดิ์   สอนศรี
3. เด็กหญิงฐานกาญจน์   สมบัติศิริเกษ
4. เด็กหญิงพิชามญช์  มิ่งขวัญ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายนรินทร์  แสงสุวรรณ
2. นางขรพรรษ  สุรนารถ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  นวลศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  บุตรพัน
3. นางสาววชิราภรณ์  สัมฤทธิ์
4. นางสาวสุชาดา   ศรีสุธรรม
5. นางสาวสุพรรณี  ศรีจำปา
 
1. นางสุพิชญา  จินดาจำรูญ
2. นางอุบลรัตน์  จันทร์ประวิตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรพร  ดวงตระวงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  ทอนศรี
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บางใบ
4. เด็กชายรัตตกุล  เทพวงษ์
5. เด็กชายวรปรัชญ์  ตังสกุล
 
1. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
2. นางขรรพรรษ  สุรนารถ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  ศรีสุรัตน์
2. นางสาวปุญญพร  บุญชูวิสิฐ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำภา
4. นางสาวอนัญญาลักษณ์  สุดชารี
5. นางสาวอาทิตยา  อโนพันธ์
 
1. นางพจนี  วานิช
2. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศํกดิ์  เจริญศรีวิบูรณ์
2. เด็กหญิงชุลีพร  ศรีใสแก้ว
3. เด็กชายณัฐวัชต์  ไชยสิทธิ์
4. เด็กหญิงธตรฐ  อินทร์จันทร์
5. เด็กชายประสิทธิ์  จึงมงคลสวัสดิ์
 
1. นายธีระ  วานิช
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตเมธ  สระ
2. นายจตุพักตร์  ภารินทร์
3. นายจิรภัทร  ทวีชื่น
4. นายภูธน  ทองตัน
5. นายอภิเษก  มนัสเกียรติกุล
 
1. นายเพียร  ภูทิพย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสอน
2. นางสาวกฤติกา  เรืองดี
3. นางสาวกัญญาพัชร   มีแสง
4. นายจักรกฤษณ์  พงษ์อุดทา
5. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. นายชาฤทธิ์  ศรีไชย
7. นายนริฎฐ์   ประพัสรางค์
8. นางสาวบุษยมาศ  จันทร์เกษ
9. นางสาวปฐมาวดี  ทองเครือมา
10. นายประพันธ์  ศรีจันทร์
11. นางสาวปาณิสรา  เชิงชวโน
12. นางสาวปิยฉัตร   ม่วงอ่อน
13. นายวชิรวิชญ์   บุญทา
14. นายวชิรวิทย์  โพธิ์งาม
15. นายวิทยา  โดดม
16. นายศิวากร  วารินทร์
17. นางสาวสราญจิตร  เสาเวียง
18. นางสาวสุมิตราพร   จุลทัศน์
19. นายอรรถกร  อ่อนมา
20. นางสาวเกศกนก  อุดมผล
 
1. นายประเวศ  เดชสุวรรณ
2. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง
3. นางสาวละเอียด  จุุลมิน
4. นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนาถ  ศรีราตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  คำผง
3. นางสาวกานต์ชนก  อั่นครุฑ
4. นายชนะพงษ์  แก้วแสน
5. นางสาวชัชฎาภรณ์  ไวย์วุฒิ
6. นางสาวณัฐกฤตา  ยิ้มสกุลกาญจน์
7. นางสาวณัฐชกุล  ประคำสาย
8. นายธนกฤต  มาลีรัตน์
9. นายธวัชชัย  แสงงาม
10. นายปพน  กิตติสารเมธากร
11. นางสาวปรีดาวรรณ  คำผาง
12. นายพีรวัส  พลอยศรี
13. นายรัตนตรัย  พรมประดิษฐ์
14. นายศราวุธ  ศรีจันทรา
15. นางสาวศิรประภา  อุ่นเรือน
16. นายสุระชาติ  เจียงแก้ว
17. นายสุวพิชญ์  โทตระกูล
18. นางสาวเกศรินทร์  เขตตะ
19. นายเอกราช  สีเหลือง
20. นางสาวโยธินันท์  ห่อพันธ์
 
1. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
2. นางนิจรินทร์  วรรณวงศ์
3. นางสุดารัตน์  วุฒิตระกูลไชย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัญพัชร์  ศรีสุริยชาญชัย
 
1. นายวีรยุทธ  เชื้อชม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์   สมพานเพียง
 
1. นางพชรมน  วิริยะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญา   บุญศรัทธา
2. เด็กหญิงระวีย์วรรณ  จันทร์เกื้อ
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
2. นางพุทธพร  สิงห์ดง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  เรืองมณีนพ
2. นายไชยปัญญา  คำโสภา
 
1. นางพุทธพร  สิงห์ดง
2. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษมาวดี  วิเศษสังข์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  พวงอินทร์
3. เด็กหญิงจินดามัย   พรมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  สามสี
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลือเดช
6. เด็กหญิงธนัชชา  ส่งคุณธรรม
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลำสมุทร
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญลี
9. เด็กหญิงศุทธินี  พูลสุข
10. เด็กหญิงอภิชญา  ธุวธารางกูร
 
1. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  บุษบงก์
2. นายชัยพฤกษ์  ไพรบึง
3. นายณัฐชนนท์  แสงสุนานนท์
4. นายธรรมนูญ  คูณแก้ว
5. นายธราเทพ  สุจินพรัหม
6. นางสาวนภาดล  โสภาพ
7. นางสาวปภัสสร  จักษุพันธ์
8. นายภานุกร  ภักดีล้น
9. นางสาวมัลลิกา  เหลืองจรัสสุริยา
10. นางสาววชิราภรณ์  วรรณชาติ
11. นางสาววัชรียา   พิมพา
12. นายวิศรุต  ศิริญาณ
13. นายอัฐสิทธิ์  ประจญ
14. นางสาวอินทิรา  ธรรมขันแก้ว
15. นายโภคิน  เถาว์คูณ
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นายทรงวุฒิ   ขจัดมลทิน
3. นายบัญญัติ  ลาลุน
4. นายธนศักดิ์  เชิงชวโน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แผ่พันธ์
2. เด็กชายเอกราช  ศรีนาม
 
1. นายอรรถพล  เข็มแดง
2. นายอาทิตย์  บวกไธสง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  มโนราช
2. นางสาวศิริญญา  พรหมโลก
 
1. นายธนาศักดิ์  สภาพ
2. นายสุวภีร์  ห่านคำวงษ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญโย
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  ไชยพันนา
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 1. นางสาวฐิติกาญจน์  พากเพียร
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  สอนจันทร์
 
1. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัทสร  คำมูล
 
1. นายศราวุทธ  แสงสุนานนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิญญ์พิชชา  อำนาจศิริกุล
 
1. นายธีรยุทธ  วิเศษสังข์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสุทิตา  ศรีหวาด
 
1. นายธีรยุทธ  วิเศษสังข์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พวงพุ่ม
2. เด็กชายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายธีรยุทธ  วิเศษสังข์
2. นางสาวพรศิริ  สมอินทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยะพงษ์  หอมหุน
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  นุ่มเจริญ
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาเวียง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์พันเทา
3. เด็กชายธนพงษ์  ศรีสะอาด
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  ชมพูวิเศษ
2. นายอภิเษก  มนัสเกียรติกุล
3. นางสาวแสงระวี  อินทอง
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวชนิดา   พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงญานิศา   ชินพันธ์
4. นางสาวณัฐนิชา   ปรางค์จันทร์
5. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์   สมทิพย์
7. นายสืบศักดิ์  คำแสน
8. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
9. นางสาวอภิชญา  จันทะวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
3. นายวรวุฒิ  พันธ์ธรรม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. เด็กชายชนิดา   พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงญานิศา   ชินพันธ์
4. นางสาวณัฐนิชา   ปรางค์จันทร์
5. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
6. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
7. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
8. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
9. เด็กชายสืบศักดิ์  คำแสน
10. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
11. นางสาวอภิชญา  จันทะวี
12. เด็กชายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
3. นายวรวุฒิ  พันธ์ธรรม
4. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกุล  สิทธิโชค
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประนม
3. เด็กชายพงศธร  คามวัลย์
4. เด็กชายพชรภูมินทร์  เพรชสมัย
5. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
2. นายปกาศิต   ศรแก้ว
3. นายวรวุฒิ  พันธ์ธรรม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรวาล  ศรีภักดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
3. นายชัยยศ  ชิงชัย
4. นายนัฐปกิจ  ขุนพันธ์
5. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐ์
6. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
3. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวีรัตน์  น้อยพรหม
2. นางสาวกาญจนา  บุพผาวงศ์
3. เด็กหญิงกานติมา  เกตุขุนทด
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประนม
5. นางสาวขวัญศิริ  ไชยโยธา
6. นางสาวจุฑาพรณ์  อนันทวรรณ
7. นางสาวจุฑาวรรณ์  อนันทวรรณ
8. นางสาวชรินรัตน์  สายลุน
9. นายชัยยศ  ชิงชัย
10. นายญัตติพงค์  กองแก้ว
11. นางสาวฐานิต  วรศักดิ์มหาศาล
12. นายณรงค์ฤทธิ์  ประมาพันธิ์
13. นายธีรภัทร  ย่อจันทร์
14. นายธีรภัทร์  กันหา
15. นางสาวนัชชามล  แสงสุข
16. นายนัฐปกิจ  ขุนพันธ์
17. เด็กชายนัทธพงษ์  สายแก้ว
18. นายนิธิภัทร  ราศรี
19. นายนิรวิท  บุญเกิด
20. นายปฐกวินฑ์  หมอนทอง
21. เด็กหญิงปรีดาพร  สะอาด
22. นายปัณทัต  ลำเฟือย
23. นางสาวปานรวี  ถิรตานนท์
24. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐิ
25. นายปุณยวีย์  เร็วชัย
26. นางสาวพักต์เพ็ญ  คำโท
27. เด็กชายพัชรภูมินทร์  เพชรสมัย
28. นางสาวพิชชาภา  ทองหลาม
29. นางสาวมณีรัตน์  ธาตุสุวรรณ
30. เด็กชายวราวุฒิ  ศิริผล
31. นางสาววริศรา  แสงไชย
32. นางสาววาศิตา  ชื่นจำปา
33. นางสาวสาลินี  บุญมาปัด
34. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
36. นางสาวสุภาภรณ์  ดำรงมั่น
37. เด็กหญิงอรียา  เจริญสุข
38. นางสาวอาทิตยา  อโนพันธ์
39. นางสาวเมสินี  เกศสกุล
40. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
2. นางสาววราภรณ์  คำเคน
3. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
5. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
6. นายธีระยุทร  วิเศษสังข์
7. นายอดุลย์  แก้วภักดี
8. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสายบดินทร์  จันทร์หอม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 1. นางสาวอภิชญา  จันทะวี
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายศักดิ์นนท์  ประสาร
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายปณิธิ  น้อยพรม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  ปิยะสอน
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายร้อยณัฐ  ชาลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกกุล  สิทธิโชค
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรนันท์  คุ้มรักษ์
2. เด็กหญิงกรรวี  สหัสดี
3. เด็กชายกิตติภัทร์  รจนัย
4. เด็กชายจิรพัฒน์  มีสุข
5. เด็กหญิงญาณิศา  กรรณมณีเลิศ
6. เด็กชายณภัทร  หมดราคี
7. เด็กชายณัฐชนน  สุทาวัน
8. เด็กหญิงณัฐชา  ฐานะ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
10. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีนาม
11. เด็กชายดนุสรณ์  แปงแสง
12. เด็กหญิงดรรชนี  วงษ์แสวง
13. เด็กชายตริมีซี  รัมภูษา
14. เด็กชายธนพงษ์  ไชยชาติ
15. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชพันธ์
16. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พิละ
17. เด็กหญิงธนาภรณ์  ยุระกรณ์
18. เด็กหญิงนรินทร  พลนำ
19. เด็กหญิงนันทพร  ชัยชาญ
20. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
21. เด็กหญิงบัวชมพู  ปีมา
22. เด็กหญิงปณิชา  วัฒนพฤษชาติ
23. เด็กหญิงประกายดารา  พันธ์คำ
24. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
25. เด็กหญิงปิยะดา  ปิยะสอน
26. เด็กหญิงพรชิตา  คันศร
27. เด็กหญิงพรนภา  วรรณา
28. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำเพราะ
29. เด็กหญิงพัทธนันท์  เงาศรี
30. เด็กหญิงภัทรมน  ทะนงค์
31. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดธรรม
32. เด็กชายภูวดล  หินเงิน
33. เด็กหญิงรวินท์นิภา   สงชู
34. เด็กหญิงวรันญา  ผงย้อย
35. เด็กหญิงวสุธา  บุญคง
36. เด็กหญิงศิริพร  ศรบุญทอง
37. เด็กหญิงสิรตา  เปลี่ยนสมัย
38. เด็กหญิงสิรีธร  ค่ำคูณสุขศรี
39. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิโส
40. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศรัญญา  ขันทอง
3. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
4. นางสาวมีนา  วงศ์วิรัตน์
5. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
6. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสาวกฤติยา  จันโท
3. นางสาวจิราวรรณ  สีลาดเลา
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
5. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. นายชัยยศ  ชิงชัย
7. นายญัตติพงศ์  กองแก้ว
8. นางสาวฑิตติยา  สามสี
9. นางสาวณัฐชนัน  อาบสันเทียะ
10. นายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
11. นางสาวธัญญารัตน์  บุญส่ง
12. นายธีรภัทร์  กันหา
13. นางสาวธีริศรา  หอมจันทรา
14. นางสาวนริศรา  พระพรหม
15. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตนฺ์
16. นางสาวปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
17. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
18. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
19. นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์
20. นายมสัน  มณีวงษ์
21. นางสาวมิลตรา  กล่อมปัญญา
22. นางสาวรตนพร  กล้วยนิจ
23. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
24. นายร้อยณัฐ  ชาลี
25. นางสาวลลิตา  ชนะวงศ์
26. นางสาวลักษิณา  อิงคสมภพ
27. นางสาววริศรา  แสงไชย
28. นายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
29. นายวัลลภ  กิ่งผา
30. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
31. นายวีระพล  ศรีพูล
32. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
33. นายสถาพร  มณีบุญ
34. นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
35. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
36. นายสุธนัย  จันทร์พราว
37. นายอมรเทพ  วงศ์ทอง
38. นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน
39. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
40. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
2. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
3. นางสาวศิรินญา  ต้นสาร
4. นายภูเบศ  จรุงศรี
5. นายปกาศิต  ศรแก้ว
6. นายกิตติศักดิื  บุญยัง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวีญา  บุญสาลี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ทองสัย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เยรบุตร
4. เด็กหญิงวริศรา  สมาฤกษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  นาเรือง
6. เด็กหญิงสุวีรยา  โทกลาง
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิรติ  บุญหนัก
2. นางสาวฐิติพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
3. นายนิรวิทย์  บุญเกิด
4. นายปัณณทัต  ลำเฟือย
5. นางสาวลีลาวดี  อินทวี
6. นางสาววรัทยา  ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลเหล็ก
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เเสงงาม
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จตุพร
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยศรีษะ
7. เด็กหญิงเพชรมญ  วสุกาญจนานนท์
8. เด็กหญิงไปรยา  พฤกษา
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกีระติ  ทองเอม
2. นางสาวจันจิรา  ปราการสมุทร
3. นางสาวจิราพร  เเสงโท
4. นางสาวชนาธิป  อุไรวงศ์
5. นางสาววรรธนีย์  สมศรี
6. นางสาวเพชรดา  ธีรพฤกษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิโรจ  คำมานิธิโชติ
2. นางสาวชรินรัตน์  ลาลุน
3. นางสาวณัฐณิชา  สมสอางค์
4. นางสาวดรุณี  โนนทอง
5. นายปุณญวีย์  เร็วชัย
6. นางสาวพรเพชร  พิมพ์ทอง
7. นางสาวพักต์เพ็ญ  คำโท
8. นายภรัณยู  คำอุดม
9. นางสาวมานิตา  นัยเนตร
10. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
11. นายสมเกียรติ  หวังฟังกลาง
12. นางสาวสุยะดา  รัชเสมอ
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
5. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฎา   จิตสัมฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  นาจำปา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรทีปต์  อารีย์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรวี  สหัสดี
 
1. นางปุญญารัศมิ์  ธนเดชชัยมงคล
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์พิชชา  โพธิ์อุดม
 
1. นายภูวดล  วนขุนทด
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์  ไทยศรีวงค์
 
1. นางสุจิตรา  อุทธิเสน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอันดาวีร์  ตังตระกูล
 
1. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมภา
 
1. นางดาววิชา  หิปะนัด
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครินทร์  วิลาศคัมภีร์
 
1. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวัตถ์  มหาสุวีระชัย
2. เด็กชายพิชัย  สมบัติ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิโส
4. เด็กหญิงอรุณวรรณ  จึงวรานนท์
5. เด็กหญิงโดมินิค  นาจำปา
 
1. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
2. นางรุ่งนภา  นาจำปา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญเยี่ยมธนะดี
2. นางสาวณัฐกฤตา  จันทะรัตน์
3. นางสาวดวงรัตน์  เกษะ
4. นายนิติศักดิ์  กิจเจริญธนารักษ์
5. นายแอนโทนี่  ซานคุน
 
1. นางเยาวรักษ์ ยลโสภณ  และนางพัชนี จุลมิน
2. นางสาวจีระพร  บุญสว่าง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิตยา  ขุขันธิน
 
1. นางอรไท  อิสาน
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. นางสาวปาณิสรา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวเสาวภา  โตมร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติมา  ดอนเหลือม
 
1. นายอิสระ  คำนนท์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินภัทร  สอนพูด
 
1. นางสาวชนาพร  โชคดำริวิเศษ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวเรืองจุฬา  มาคูณตน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูริเดชพัชรพงศ์
2. เด็กหญิงวรกานต์  เจริญศรี
 
1. นางทิพพาพร  บุญชูกุศล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรชาดา  พงษ์พีรเดช
2. นายเศวตโชติ  วิชาโชติ
 
1. นางอรไท  อิสาน
2. นางรุ่งนภา  นาจำปา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรพร  โกมุทพงษ์
2. เด็กชายปุณยวีร์  เมฆกัลจาย
3. เด็กชายภูริทัต  พงษ์พาณิชย์
4. เด็กชายศิรชัช  คันศร
5. เด็กชายอนวัช  เพ็ชรจอหอ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำโสภา
7. เด็กชายเจษฎากรณ์   ภูมิลำเนา
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
 
1. นายสมหมาย  พิทักษา
2. นายนิพนธ์   อ่วมพันธ์เจริญ
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  คันศร
2. นายบุษราคำ  สุขเกษม
3. นายพีรวัส  พลอยศรี
4. นายฤทธิชัย  นิยมวัน
5. นายอุดมศักดิ์  อนุสิทธิ์
6. นายเขมรัฐ  อุทธิเสน
 
1. นายสมหมาย  พิทักษา
2. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
3. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - -    
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดรุณี  โนนทอง
2. นางสาวธนพร  แก่นโพธิ์
3. นายพงศกร  ศรีระเริง
4. นางสาวมัณฑิณี  เลิศพันธ์พรหม
5. นายสิริชัย  ศรีชัย
6. นายสุนันทวัฒน์  เจริญจาม
7. นางสาวหทัยรัตน์  กิ่งสีดา
8. นางสาวอรอุมา  มัฆวิมาลย์
9. นางสาวอรุณกมล  ต.ประดิษฐ
10. นางสาวเด่นนภา  ขุนพันธ์
 
1. นายกิตติพล  ยศธแสนย์
2. นางพิสมัย  รักษาผล
3. นางจำเนียร  เหมาะสนาน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 -    
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 -    
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอดพิมาย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แปงแสง
3. เด็กหญิงนธิมา  สมมะนา
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  สาริพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยโพธิ์
3. นางสาวนภัสราภรณ์  โสภาบุตร
 
1. นางประไพ  ผาคำ
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินตะนัย
3. เด็กหญิงภัคคีมา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรพรชัย  โพธิ์ขาว
2. นางสาววรรณภา  ธรรมชาติ
3. นายศิรวิทย์   จันทะเสน
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  นำสุวัฒน์
2. เด็กหญิงวรพิชชา   โสสีสุข
 
1. นางสมภิรมย์  วรรณา
2. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันยากร  คงวิบูลย์เกียรติ
 
1. นางรัชนี  นวลศิริ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  ชัยพรรณา
2. เด็กชายพีรวิชญ์  มะลิรักษ์
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิรวิชญ์  ติดมา
 
1. นางสาวจรุงจิต  วงศ์คำ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุขอ้วน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ติละบาล
2. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววนัสนันท์  ทวีอร่ามเรือง
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภนิดา  เพียรพานิช
 
1. นางปิยวรรณ  จินดาวงศ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัททิยา  สีดา
 
1. นายภาณุวัฒน์  ลาลี
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งโรจน์  โคตรสุข
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวนัตถ์  สีสัน
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธพงษ์  สายแก้ว
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจริญงาม  รายงาม
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรเมษฐ  สุขะตะ
2. เด็กชายเจษฎา  สมนา
 
1. นายวรชาติ  คันศร
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฐ  เหลี่ยมบุญ
2. เด็กชายปุญยวัฒน์  มั่นดี
 
1. นายณัฐกรณ์   สิงห์คำ
2. นายดวงแดน  วงเดือน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณพรหมณ์
2. นางสาวระพีพรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐกรณ์  สิงห์คำ
2. นายดวงแดน  วงเดือน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนาคาร  ไทยธุระไพศาล
2. เด็กชายศุภลาภ  ศิริชัยสุทธิกร
 
1. นายสมจิตร   กอปรทศธรรม
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตน์  สมอินทร์
2. นางสาวพรทิพย์  ไพฑรูรย์
 
1. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ผ่องใส
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชพันธ์
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายอรรณพ  คำศิริ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตะวัน  หาญบุรุษ
2. เด็กชายธนสาร  หลักชัย
 
1. นายวรชาติ  คันศร
2. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิรวิทย์   สีหะวงษ์
2. นายธนัท  วาจนสุนทร
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายวิทวัส  อ่อนแก้ว
2. นายสิทธิโชค  ขันตี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวธันยพร  อุ่นจิตร
2. นางสาวสิริมากร  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเมธาสิทธิ์  รินทร
2. นายเศรษฐชาติ  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายญัฐวุฒิ  ปอโนนสูง
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปานมณี  บานแย้ม
2. นายวสันต์  ชูเสน
3. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายอรรณพ  คำศิริ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายกิตติ  ดวนสูง
2. นายณัฐพล  คำนิล
3. นายภัทรพล  อังคะสี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆห์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายจิรภัทร  ทวีชื่น
2. นายอดิเทพ  โปร่งฟ้า
 
1. นายสมพงษ์  ถาวร
2. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  เจนจิตต์
2. เด็กชายนิธิศ  มากพยับ
3. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
 
1. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
2. นายดวงแดน  วงเดือน
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกริช  อ้อมแก้ว
2. นายดนุพล  สาระโท
3. นายธนบดินทร์  ทองทับ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปอโนนสูง
2. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิราภร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  แสงสกุล
3. เด็กหญิงอมิตดา  ทับเพชร
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางนิสา  ศรีแก้ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  มังษา
2. นางสาวสุจิตรา  จุลเหลา
3. นางสาวอัญชนา  คำเพราะ
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางนิสา  ศรีแก้ว
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ณรงค์นอก
2. เด็กหญิงนิตยา  มูลพันธ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายธนากร  สาลี
2. นายวิศรุต  ราศรี
3. นางสาวอุบลวรรณ  คำโท
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายนฤนัย  ต.ประดิษฐ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  สมใจ
2. เด็กหญิงปริยา  สินไชย
3. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เครือบุตร
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ปราบภัย
5. เด็กชายศุภชัย  รักสิน
6. เด็กชายออมสิน  กะมุทา
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางเยาวลักษณ์  พิเชฐโสภณ
3. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นายนที  บึงไกร
2. นางสาวนภาทิพย์  งอมสงัด
3. นางสาวปาลิตา  ประทา
4. นางสาวพรพิมล  อุ่นทรวง
5. นายสัณฐิติ   ไชยงาม
6. นายเนติพงษ์  โพธิ์ขาว
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นายวรภัทร  แสนพันธุ์
3. นายอรรณพ  คำศิริ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒน์
2. เด็กหญิงยุวพร  พิทักษา
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  วสุกาญจนานนท์
 
1. นายสมหมาย  พิทักษา
2. นางสาวจินตนา  พละสรร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัทยา  ทองคำวัน
2. นางสาวอัญชลี  มูลจัด
3. นางสาวอารียา  ภูบาล
 
1. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์
2. นางสาวจินตนา  พละสรร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อ่อนสกุล
2. เด็กหญิงนวมินทร์  พลทองมาก
3. เด็กหญิงสิรีธร  วงศ์จอม
 
1. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
2. นางประไพ  แนบเนียน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกฤษตา  ยิ้มสกุลกาญจน์
2. นายภคิน  วัฒนพฤกษชาติ
3. นางสาวศรัณย์พร  คำแปล
 
1. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
2. นางธนพร  มนึกคา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายจีรวัฒน์  นำปัญญา
2. เด็กหญิงชลดา  แดงงาม
3. เด็กชายทะนงศักดิ์  กาละพัฒน์
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นายอรรณพ  คำศิริ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวชญาพัตน์  คำนึง
2. นางสาวนงผกา  นวลสาย
3. นางสาวอุมา  จิรานันท์สิริ
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นายวรภัทร  แสนพันธุ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กหญิงนนท์ลดา  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงมาลินวิษา  ไชยงาม
3. เด็กหญิงสลินเกตน์  อุตมะยาน
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นายอรรณพ  คำศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.17 ทอง 7 1. นางสาวปุณยาพร  เข็มทอง
2. นางสาวริมธร  แจ่มพันธ์
3. นางสาววลีวรรณ  พรรณา
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นายวรภัทร  แสนพันธุ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  วันเวียน
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงศุภนิดา  เพียรพานิช
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.91 ทอง 5 1. นายภูวมินทร์  บุตมา
2. นางสาววรงครัตน์  คำนึง
3. นางสาวเกตน์สิริ  สมบัติมาก
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นายบัญญัติ  คำสวรรค์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐญานี  จักษุคำ
2. เด็กหญิงสาธิดา  สายสงฆ์
3. เด็กหญิงสุปรีดา  หนองม่วง
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวจินตนา  พลสรร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกุลทิพย์  แดงงาม
2. นางสาวปัสมาภรณ์  ซ่อนทรัพย์
3. นางสาวอภิญญา  มารยาก
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 -    
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  พิเลศ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกวีรภัทร  เบ็ญจรูญ
 
1. นางสมศรี  พรหมคช
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกวีรภัทร  เบ็ญจรูญ
2. เด็กชายทศพล  ปรางศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  พันธมี
 
1. นางพจนี  วานิช
2. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
167 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  พันธมี
2. เด็กชายพรชัย  แสงสุวรรณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลาลุน
2. นายวิชัย  ลาลุน
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศวรรธน์  เชิงวโน
 
1. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัชชาพร  สาธร
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  ปรางศรี
 
1. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสหภัฏ  ติยะบุตร
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสืบสกุล  แก้วหล่อ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกวีรภัทร  เบ็ญจรูญ
2. นายสหภัฏ  ติยะบุตร
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายทองวรรณ  ยศอาลัย