สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวัศ  สาธุพันธ์
2. เด็กชายปรมินทร์  วุฒิยา
 
1. นายรัฐพล   คำแก่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกกุล  สิทธิโชค
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรวี  สหัสดี
 
1. นางปุญญารัศมิ์  ธนเดชชัยมงคล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรเมษฐ  สุขะตะ
2. เด็กชายเจษฎา  สมนา
 
1. นายวรชาติ  คันศร
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายวิทวัส  อ่อนแก้ว
2. นายสิทธิโชค  ขันตี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายกิตติ  ดวนสูง
2. นายณัฐพล  คำนิล
3. นายภัทรพล  อังคะสี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆห์
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  พันธมี
2. เด็กชายพรชัย  แสงสุวรรณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลาลุน
2. นายวิชัย  ลาลุน