สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สีหะวงษ์
 
1. นางปานจันทร์  คูรานา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรตา  ภูมิโคกรักษ์
2. นายเจริญชัย  อุบล
3. นายไชยวัฒน์  จันทร์นวม
 
1. นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ  และนางสาวสมสกุล นึกชอบ
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 4 1. นางสาวคัทรียา  ทองกลม
2. นายเจษฎา  ชูสังวาลย์
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายบรรจบ  ไชยสาร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แผ่พันธ์
2. เด็กชายเอกราช  ศรีนาม
 
1. นายอรรถพล  เข็มแดง
2. นายอาทิตย์  บวกไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิญญ์พิชชา  อำนาจศิริกุล
 
1. นายธีรยุทธ  วิเศษสังข์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยะพงษ์  หอมหุน
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนาคาร  ไทยธุระไพศาล
2. เด็กชายศุภลาภ  ศิริชัยสุทธิกร
 
1. นายสมจิตร   กอปรทศธรรม
2. นายสมพงษ์  ถาวร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวธันยพร  อุ่นจิตร
2. นางสาวสิริมากร  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวรภัทร์  แสนพันธุ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  พิเลศ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกวีรภัทร  เบ็ญจรูญ
 
1. นางสมศรี  พรหมคช
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัชชาพร  สาธร
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  ปรางศรี
 
1. นางสาวจิตวิไล  คำภา