ขั้นตอนการบันทึกคะแนน
1. เข้าสู่ระบบ บันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
 2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าร่วม
      การแข่งขัน
โดยคลิกที่หมวดหมู่ > ชื่อกิจกรรม > จัดการทีมแข่งขัน
      > สังกัด, จังหวัด > ยกเลิกการแข่งขัน 
      (สังเกตเครื่องหมายถูกสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเข้าแข่งขัน)
3. กรณีที่ต้องแก้ไขชื่อ - สกุล (เนื่องจากจะมีผลกับการพิมพ์เกียรติบัตร)
      ให้เลือก เมนูลงทะเบียน น.ร.ครู กก./คะแนน > หมวดหมู่ > กิจกรรม
     
> แก้ไข นักเรียน/ครู หรือ แก้ไข กรรมการ > ลงทะเบียน > แก้ไขชื่อ - สกุล
4. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
     
ข้อมูลคะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วให้ครบถ้วน
      > คลิก ปุ่มบันทึกคะแนน (ด้านบน) * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน
      ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับภาค มากกว่า  0.1
      (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)

5. คลิกเลือก > 2 เรียงลำดับคะแนน + แสดงเหรียญ  > คลิกปุ่ม บันทึกคะแนน (ล่าง)
6. ตรวจสอบคะแนนที่กรอกทั้งหมด เมื่อถูกต้อง ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบคะแนน
      ก่อนยืนยันผลการแข่งขัน
  เมื่อเราตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันผลคะแนน  การทำรายการนี้จะไปปรากฏในประกาศผลทันทีจะไม่สามารถแก้ไขได้  ยกเว้น จะให้ admin ทำการยกเลิกประกาศก่อน
         *** หรือในกรณีที่กรอกคะแนนเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันผล ก็ยังสามารถแก้ไขคะแนนได้
         โดยการคลิกเลือกช่อง > 1. บันทึกคะแนนแล้ว  > คลิกปุ่ม บันทึก (ล่าง)
7. หากมีการแก้ไขผลการแข่งขันที่มีการประกาศไปแล้ว ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม  ให้ศูนย์ฯ ประสานขอยกเลิกประกาศไปยังศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน (ฝ่ายทะเบียนฯ) โดยยื่น "แบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน" (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) พร้อมแนบผลการแข่งขันฉบับเดิมและฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง

<< คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม >>