ภาระหน้าที่ของศูนย์การแข่งขัน
  1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
  2. พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
  3. อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
  4. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง