สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 94 35 17 146 142 11 5 0 158
2 ขุขันธ์ 72 28 11 111 100 14 5 3 119
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 59 40 12 111 139 13 7 1 159
4 กำแพง 59 30 15 104 96 21 5 2 122
5 สตรีสิริเกศ 43 42 21 106 133 12 5 1 150
6 กันทรารมณ์ 40 22 22 84 113 21 7 5 141
7 ปรางค์กู่ 36 24 13 73 62 22 11 6 95
8 ตูมพิทยานุสรณ์ 27 22 15 64 64 17 17 8 98
9 ส้มป่อยพิทยาคม 26 17 11 54 50 20 10 3 80
10 ห้วยทับทันวิทยาคม 20 15 13 48 43 20 10 6 73
11 ราษีไศล 19 12 8 39 34 21 13 6 68
12 ศรีรัตนวิทยา 18 35 18 71 68 30 6 5 104
13 เบญจลักษ์พิทยา 17 22 29 68 68 37 14 4 119
14 บึงบูรพ์ 17 15 5 37 37 17 5 8 59
15 บึงมะลูวิทยา 15 25 14 54 51 28 12 3 91
16 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 15 13 20 48 87 33 11 5 131
17 กระแชงวิทยา 13 11 12 36 40 21 12 11 73
18 ศรีตระกูลวิทยา 11 21 10 42 39 17 11 9 67
19 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 10 3 4 17 18 8 4 2 30
20 วรคุณอุปถัมภ์ 9 7 14 30 26 18 8 6 52
21 มัธยมบักดองวิทยา 8 11 8 27 37 22 15 14 74
22 สวงษ์วิทยาคม 7 12 5 24 21 15 8 3 44
23 กันทรลักษ์วิทยาคม 7 9 11 27 34 20 15 6 69
24 ยางชุมน้อยพิทยาคม 7 9 9 25 43 19 5 3 67
25 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 11 7 24 20 21 14 8 55
26 หนองคูวิทยา 6 7 6 19 20 14 16 6 50
27 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 10 10 25 48 27 12 11 87
28 ละลมวิทยา 5 9 14 28 22 16 10 7 48
29 พยุห์วิทยา 4 12 6 22 41 23 18 7 82
30 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 4 7 8 19 13 13 6 4 32
31 โนนค้อวิทยาคม 4 4 9 17 41 23 12 7 76
32 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 4 5 13 10 12 6 5 28
33 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 4 4 4 12 32 19 10 7 61
34 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 8 8 19 19 15 11 7 45
35 พรานวิบูลวิทยา 3 7 9 19 26 20 8 7 54
36 ทุ่งสิมวิทยาคม 3 6 3 12 14 11 7 4 32
37 คลีกลิ้งพัฒนาทร 3 5 0 8 9 8 5 8 22
38 ประสานมิตรวิทยา 3 4 5 12 32 20 16 11 68
39 บ้านกันทรารมย์ 3 4 4 11 11 3 5 2 19
40 ไกรภักดีวิทยาคม 3 3 5 11 28 17 17 3 62
41 บัวเจริญวิทยา 3 3 3 9 18 22 13 1 53
42 ภูมิซรอลวิทยา 3 2 7 12 21 15 11 9 47
43 ลมศักดิ์วิทยาคม 3 2 5 10 10 10 6 4 26
44 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 2 1 6 8 7 4 6 19
45 อุทุมพรวิทยา 3 2 1 6 6 6 8 3 20
46 เคียวนำ 3 1 6 10 11 4 8 4 23
47 เบญจประชาสรรค์ 3 1 2 6 9 4 6 2 19
48 จตุรภูมิพิทยาคาร 2 9 15 26 26 26 13 11 65
49 คูซอดประชาสรรค์ 2 8 4 14 23 16 12 12 51
50 ละทายวิทยา 2 6 5 13 41 32 20 8 93
51 ผักไหมวิทยานุกูล 2 6 4 12 16 19 8 6 43
52 บัวน้อยวิทยา 2 5 2 9 17 19 10 6 46
53 จิกสังข์ทองวิทยา 2 4 2 8 8 6 13 3 27
54 น้ำเกลี้ยงวิทยา 2 2 1 5 26 14 9 5 49
55 วัดหลวงวิทยา 2 1 6 9 17 11 10 10 38
56 ศรีแก้วพิทยา 2 1 5 8 12 4 1 4 17
57 กุดเสลาวิทยาคม 2 1 4 7 10 3 5 2 18
58 ไพรบึงวิทยาคม 2 1 3 6 2 4 1 4 7
59 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 2 1 2 5 18 17 12 13 47
60 บ้านตาอุด 2 1 2 5 7 0 0 0 7
61 โคกหล่ามวิทยา 1 7 0 8 13 3 7 6 23
62 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 6 2 9 12 8 6 5 26
63 รวมสินวิทยา 1 5 3 9 22 20 11 6 53
64 ร่มโพธิ์วิทยา 1 5 2 8 11 8 5 10 24
65 วัดมหาพุทธราม 1 3 0 4 11 0 3 1 14
66 สวายพิทยาคม 1 3 0 4 8 6 5 9 19
67 นครศรีลำดวนวิทยา 1 2 3 6 20 29 18 7 67
68 ตระกาศประชาสามัคคี 1 2 1 4 6 2 1 0 9
69 เกศเกล้าวิทยา 1 1 2 4 3 3 4 0 10
70 โคกสะอาดวิทยาคม 1 1 0 2 21 7 5 8 33
71 ดงรักวิทยา 1 0 0 1 3 13 2 6 18
72 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 0 6 3 9 7 10 1 0 18
73 สายธารวิทยา 0 5 2 7 11 10 4 5 25
74 บ้านโดนอาว 0 4 0 4 7 3 1 0 11
75 สิริเกศน้อมเกล้า 0 3 6 9 22 18 18 9 58
76 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 3 4 7 21 15 12 9 48
77 โนนกระสังวิทยาคม 0 3 0 3 7 3 7 7 17
78 ไผ่งามพิทยาคม 0 2 3 5 8 10 9 7 27
79 น้ำคำวิทยา 0 1 2 3 8 8 10 7 26
80 มารีวิทยา 0 1 1 2 8 7 9 4 24
81 บกวิทยาคม 0 1 1 2 5 6 8 6 19
82 วัดโพธิ์น้อย 0 1 1 2 5 5 9 4 19
83 ผักแพรววิทยา 0 1 1 2 5 1 1 4 7
84 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 มัธยมโพนค้อ 0 0 3 3 12 10 7 5 29
86 โนนเพ็กวิทยาคม 0 0 1 1 11 14 15 7 40
87 วัดจันทาราม 0 0 1 1 3 6 3 0 12
88 หนองถ่มวิทยา 0 0 0 0 4 2 2 5 8
89 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 3 1 1 3 5
90 มานิตวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
91 กันทรอมวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 770 711 542 2,023 2,516 1,210 748 477 4,474