สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 142 11 5 0 158
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 135 9 6 1 150
3 สตรีสิริเกศ 133 12 5 1 150
4 กันทรารมณ์ 112 21 7 5 140
5 ขุขันธ์ 100 14 5 3 119
6 กำแพง 94 21 5 2 120
7 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 87 33 11 5 131
8 ศรีรัตนวิทยา 68 30 6 5 104
9 ปรางค์กู่ 62 22 11 6 95
10 เบญจลักษ์พิทยา 60 36 13 4 109
11 ตูมพิทยานุสรณ์ 56 15 17 8 88
12 เขื่อนช้างวิทยาคาร 45 27 12 11 84
13 บึงมะลูวิทยา 44 27 12 3 83
14 ส้มป่อยพิทยาคม 44 20 10 3 74
15 ยางชุมน้อยพิทยาคม 43 19 5 3 67
16 ละทายวิทยา 41 32 20 8 93
17 พยุห์วิทยา 41 23 18 7 82
18 ห้วยทับทันวิทยาคม 40 20 10 6 70
19 โนนค้อวิทยาคม 39 22 12 7 73
20 ศรีตระกูลวิทยา 39 17 11 9 67
21 บึงบูรพ์ 37 17 5 8 59
22 มัธยมบักดองวิทยา 36 22 15 14 73
23 กระแชงวิทยา 35 20 12 11 67
24 ราษีไศล 34 21 13 6 68
25 กันทรลักษ์วิทยาคม 29 20 14 6 63
26 ประสานมิตรวิทยา 28 19 16 11 63
27 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 27 18 9 7 54
28 ไกรภักดีวิทยาคม 27 17 17 3 61
29 จตุรภูมิพิทยาคาร 26 24 12 11 62
30 น้ำเกลี้ยงวิทยา 26 14 9 5 49
31 พรานวิบูลวิทยา 24 19 8 7 51
32 วรคุณอุปถัมภ์ 24 17 8 6 49
33 คูซอดประชาสรรค์ 23 16 12 12 51
34 รวมสินวิทยา 22 20 11 6 53
35 สิริเกศน้อมเกล้า 22 18 18 9 58
36 ละลมวิทยา 22 16 10 7 48
37 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 21 15 12 9 48
38 ภูมิซรอลวิทยา 21 15 11 9 47
39 โคกสะอาดวิทยาคม 21 7 5 8 33
40 นครศรีลำดวนวิทยา 20 29 18 7 67
41 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 21 14 8 55
42 สวงษ์วิทยาคม 20 14 8 3 42
43 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 15 11 7 45
44 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 18 17 12 13 47
45 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 18 8 4 2 30
46 วัดหลวงวิทยา 17 11 10 10 38
47 บัวเจริญวิทยา 16 22 13 1 51
48 ผักไหมวิทยานุกูล 16 19 8 6 43
49 บัวน้อยวิทยา 16 18 10 6 44
50 หนองคูวิทยา 16 12 15 6 43
51 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 13 13 6 4 32
52 โคกหล่ามวิทยา 13 3 7 6 23
53 ทุ่งสิมวิทยาคม 12 11 7 4 30
54 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 12 8 6 5 26
55 ศรีแก้วพิทยา 12 4 1 4 17
56 โนนเพ็กวิทยาคม 11 14 15 7 40
57 มัธยมโพนค้อ 11 10 7 5 28
58 สายธารวิทยา 11 10 4 5 25
59 ร่มโพธิ์วิทยา 11 8 5 10 24
60 เคียวนำ 11 4 8 4 23
61 บ้านกันทรารมย์ 11 3 5 2 19
62 วัดมหาพุทธราม 11 0 3 1 14
63 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 10 12 6 5 28
64 ลมศักดิ์วิทยาคม 10 10 6 4 26
65 กุดเสลาวิทยาคม 10 3 5 2 18
66 คลีกลิ้งพัฒนาทร 9 7 5 8 21
67 น้ำคำวิทยา 8 8 10 7 26
68 มารีวิทยา 8 7 9 4 24
69 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 8 7 4 6 19
70 จิกสังข์ทองวิทยา 8 6 13 3 27
71 ไผ่งามพิทยาคม 7 10 9 7 26
72 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 7 10 1 0 18
73 สวายพิทยาคม 7 6 5 9 18
74 โนนกระสังวิทยาคม 7 3 7 7 17
75 บ้านตาอุด 7 0 0 0 7
76 บ้านโดนอาว 6 3 1 0 10
77 ตระกาศประชาสามัคคี 6 2 1 0 9
78 บกวิทยาคม 5 6 8 6 19
79 วัดโพธิ์น้อย 5 5 9 4 19
80 เบญจประชาสรรค์ 5 4 6 2 15
81 ผักแพรววิทยา 5 1 1 4 7
82 อุทุมพรวิทยา 4 5 7 3 16
83 หนองถ่มวิทยา 4 2 2 5 8
84 ดงรักวิทยา 3 13 2 6 18
85 วัดจันทาราม 3 6 3 0 12
86 เกศเกล้าวิทยา 3 3 4 0 10
87 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 3 1 1 3 5
88 ไพรบึงวิทยาคม 2 4 1 4 7
89 มานิตวิทยา 1 3 0 0 4
90 เมืองจันทร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
91 กันทรอมวิทยาคม 0 1 0 0 1
92 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 2,427 1,188 741 477 4,833