สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 137 11 5 0 153
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 135 13 7 1 155
3 สตรีสิริเกศ 129 12 5 1 146
4 กันทรารมณ์ 108 21 7 5 136
5 ขุขันธ์ 96 14 5 3 115
6 กำแพง 92 21 5 2 118
7 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 85 33 11 5 129
8 เบญจลักษ์พิทยา 68 37 14 4 119
9 ศรีรัตนวิทยา 68 30 6 5 104
10 ตูมพิทยานุสรณ์ 60 17 17 8 94
11 ปรางค์กู่ 57 22 11 6 90
12 บึงมะลูวิทยา 51 28 12 3 91
13 ส้มป่อยพิทยาคม 49 20 10 3 79
14 เขื่อนช้างวิทยาคาร 48 27 12 11 87
15 ห้วยทับทันวิทยาคม 43 20 10 6 73
16 โนนค้อวิทยาคม 41 23 12 7 76
17 ยางชุมน้อยพิทยาคม 41 19 5 3 65
18 ศรีตระกูลวิทยา 39 17 11 9 67
19 พยุห์วิทยา 38 22 18 7 78
20 มัธยมบักดองวิทยา 37 22 15 14 74
21 กระแชงวิทยา 37 21 12 11 70
22 บึงบูรพ์ 37 17 5 8 59
23 ละทายวิทยา 36 32 20 8 88
24 กันทรลักษ์วิทยาคม 34 20 15 6 69
25 ประสานมิตรวิทยา 32 20 16 11 68
26 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 32 19 10 7 61
27 ราษีไศล 31 21 13 6 65
28 ไกรภักดีวิทยาคม 28 17 17 3 62
29 จตุรภูมิพิทยาคาร 26 26 13 11 65
30 พรานวิบูลวิทยา 26 20 8 7 54
31 วรคุณอุปถัมภ์ 26 18 8 6 52
32 น้ำเกลี้ยงวิทยา 24 14 9 5 47
33 คูซอดประชาสรรค์ 23 16 12 12 51
34 รวมสินวิทยา 22 20 11 6 53
35 สิริเกศน้อมเกล้า 22 18 18 9 58
36 ละลมวิทยา 22 16 10 7 48
37 ภูมิซรอลวิทยา 21 15 11 9 47
38 สวงษ์วิทยาคม 21 15 8 3 44
39 โคกสะอาดวิทยาคม 21 7 5 8 33
40 นครศรีลำดวนวิทยา 20 29 18 7 67
41 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 21 14 8 55
42 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 20 14 12 9 46
43 หนองคูวิทยา 20 13 16 6 49
44 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 15 11 7 45
45 บัวเจริญวิทยา 18 22 13 1 53
46 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 18 17 12 13 47
47 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 18 8 4 2 30
48 วัดหลวงวิทยา 17 11 10 10 38
49 ผักไหมวิทยานุกูล 16 19 8 6 43
50 บัวน้อยวิทยา 15 18 10 6 43
51 ทุ่งสิมวิทยาคม 14 11 7 4 32
52 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 13 13 6 4 32
53 โคกหล่ามวิทยา 13 3 7 6 23
54 มัธยมโพนค้อ 12 10 7 5 29
55 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 12 8 6 5 26
56 ศรีแก้วพิทยา 12 4 1 4 17
57 โนนเพ็กวิทยาคม 11 13 15 7 39
58 สายธารวิทยา 11 10 4 5 25
59 บ้านกันทรารมย์ 11 3 5 2 19
60 วัดมหาพุทธราม 11 0 3 1 14
61 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 10 12 6 5 28
62 ลมศักดิ์วิทยาคม 10 10 6 4 26
63 เคียวนำ 10 4 8 4 22
64 กุดเสลาวิทยาคม 10 3 5 2 18
65 คลีกลิ้งพัฒนาทร 9 8 5 8 22
66 เบญจประชาสรรค์ 9 4 6 2 19
67 ไผ่งามพิทยาคม 8 10 9 7 27
68 น้ำคำวิทยา 8 8 10 7 26
69 ร่มโพธิ์วิทยา 8 8 5 10 21
70 มารีวิทยา 8 7 9 4 24
71 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 8 7 4 6 19
72 จิกสังข์ทองวิทยา 8 6 13 3 27
73 สวายพิทยาคม 8 6 5 9 19
74 โนนกระสังวิทยาคม 7 3 7 7 17
75 บ้านโดนอาว 7 3 1 0 11
76 บ้านตาอุด 7 0 0 0 7
77 อุทุมพรวิทยา 6 6 8 3 20
78 ตระกาศประชาสามัคคี 6 2 1 0 9
79 บกวิทยาคม 5 6 8 6 19
80 วัดโพธิ์น้อย 5 5 9 4 19
81 ผักแพรววิทยา 5 1 1 4 7
82 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 4 10 1 0 15
83 หนองถ่มวิทยา 4 2 2 5 8
84 ดงรักวิทยา 3 13 2 6 18
85 วัดจันทาราม 3 6 3 0 12
86 เกศเกล้าวิทยา 3 3 4 0 10
87 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 3 1 1 3 5
88 ไพรบึงวิทยาคม 2 4 1 4 7
89 มานิตวิทยา 1 3 0 0 4
90 เมืองจันทร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
91 กันทรอมวิทยาคม 0 1 0 0 1
92 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 2,450 1,205 748 477 4,880