หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 23
13.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414,415 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417,418 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ห้อง เวทีหลัง อาคาร 1 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง เวทีหลัง อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412,413 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุมอำเภอบัวเชด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุมอำเภอบัวเชด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 403 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 403 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง หน้าห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง หน้าห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 602 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 603 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 404 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 404 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 25
13.00-16.00
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอบัวเชด ลานกีฬาที่ว่าการอำเภอบัวเชด ชั้น ห้อง ลานกีฬา 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ห้องสุขศึกษา 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ห้องสุขศึกษา 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ห้องประชุมบัวหลวง 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ห้องประชุมบัวหลวง 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ห้องประชุมบัวหลวง 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ห้องประชุมบัวหลวง 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.00
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที1 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที1 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที1 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที1 ชั้น 0 ห้อง 601 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที2 ชั้น 0 ห้อง 602 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที2 ชั้น 0 ห้อง 602 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที2 ชั้น 0 ห้อง 602 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที2 ชั้น 0 ห้อง 602 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที3 ชั้น 0 ห้อง 603 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที3 ชั้น 0 ห้อง 603 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที3 ชั้น 0 ห้อง 603 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที3 ชั้น 0 ห้อง 603 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที4 ห้อง To be 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที4 ห้อง To be 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที4 ห้อง To be 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา เวที4 ห้อง To be 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารโดม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 202 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 202 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 204 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 204 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 201 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 203 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ลานเกษตร 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ลานเกษตร 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 หลังห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 หลังห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ห้อง ทางเดินระหว่าง อาคาร1 และ 2 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ห้อง ทางเดินระหว่าง อาคาร1 และ 2 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 205 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 2 ชั้น 0 ห้อง 206 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 9
09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง บริเวณเต็นท์ 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]