รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลีพร  แสนดี
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำนึงสุข
 
1. นางกุลธนันท์  คุณมาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายรัชพล  น้อยถนอม
2. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิรัมย์
 
1. นายโกศล  วงษ์สุนทร
2. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐลินี  ขวัญดี
3. เด็กหญิงปวีณา  เสียมทอง
 
1. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
2. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ   ศรีละออง
2. เด็กหญิงนภาภรณ์   เหม็งทะเหล็ก
3. เด็กหญิงบุญญิสา  คุณพาที
 
1. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
2. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 98.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤชยาภรณ์   นาเมือง
2. นายบรรจบ   จิรัมย์
3. นางสาวศิรินทรา   นิมารัมย์
 
1. นายปฏิพล  จำลอง
2. นางวิชญาภรณ์  รัตนศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐกานต์  บุญแต่ง
2. นายธวัชชัย  โสมุล
3. นางสาวพงศศิยา  งามยิ่ง
 
1. นายจิรศักดิ์  พูนวิเชียร
2. นายศุภรณ์  ประทุมทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูติปัญนปวีณ   ศึกชาญยุทธ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำเภา
 
1. นายศุภรณ์  ประทุมทอง
2. นางสาวรัตภูมิ  แจทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายประทิน  สวาศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์  อาจสังข์
3. นางสาวสุนิญา   พุตะคุ
4. นายเจนวัฒนา  คำนึงสุข
5. นายเจษฎา  ศรีนาค
 
1. นางสาวณภัทร  เนื่องมี
2. นางสุมาลี  เครือผือ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาวงาม
2. เด็กชายตุลากานต์  ยอดพรม
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บองเพชร
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญครอง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  กระแสโท
 
1. นายสันติ  นามสว่าง
2. นางปราณี  นามสว่าง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีมาก
 
1. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อดทน
2. นายกฤษฎา  แก้วหอม
3. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิสา
4. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วดวงตา
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปุกาทาเน
6. นายขจรศักดิ์  อาปัดชิง
7. เด็กหญิงจิตติมา  ภูมิคอนสาร
8. เด็กหญิงจิราภรณ์  จินดากุล
9. นางสาวจุฑามณี  มะลิทอง
10. นางสาวชลิตา  สิทธิคุณาพันธุ์
11. นายชานนท์  สระแก้ว
12. เด็กหญิงณัฐนภัสชนก   ณุวงศ์ศรี
13. เด็กหญิงณัฐริกา  อินทหอม
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพียราช
15. นายธนาพงศ์  ภาษิต
16. นายธวัชชัย  จ่าพุลี
17. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   มาลีงาม
18. นายนพรัตน์  ตระกูลรัมย์
19. เด็กชายปกรณ์  โคตวงศ์
20. นายปัณฑ์นวัธ  แจ่มใส
21. เด็กชายพงษ์ดนัย  สิมมา
22. นายรุ่งเรือง  ดาทอง
23. เด็กชายวัชรพงษ์  ระหงษ์ทอง
24. นายวิชัยยุทธ  ภูมิ่งศรี
25. นายวีรนุ  แนบสุข
26. เด็กหญิงศศิพร   ไพรสุวรรณ
27. นายศิริวัฒน์  ดวงแข
28. เด็กชายศุภชัย  สุรถาวร
29. นางสาวสกาวใจ  ยินดีรัมย์
30. นางสาวสาวิตรี   ศรีบูรณ์
31. นายสิทธินนท์  ธนศรี
32. นายสิวะพงษ์  สมบัติวงษ์
33. นางสาวสุจิตรา   สังข์น้อย
34. นางสาวสุพรรษา  ภาคทิพย์
35. นายอนุสรณ์  เลี่ยมสูงเนิน
36. เด็กหญิงอพัชรา  มุ่งดี
37. เด็กหญิงอภิสชญา  สุขดาษ
38. นางสาวอรอนงค์  คงเสมอ
39. เด็กชายเจริญพงษ์  สุขจิตร์
40. นายไชยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเจษฎา  สอนโกษา
2. นายยุทธพล  ราชาหมื่น
3. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
4. นางสุมาลี  เครือผือ
5. นางสาวณภัทร  เนื่องมี
6. นางนภาพร  เอติยัติ
7. นางธนพร  พัตราภักดิ์
8. นางกุลธนันท์   คุณมาศ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิธิกร  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำแพงศรี
3. เด็กหญิงอโรชา  พุดซา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  หอมหวล
2. เด็กหญิงปัทมพร  ทุมทอง
3. เด็กชายมนตรี  งามนวล
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางกุลธนันท์  คุณมาศ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรนภา  วันลักษณ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงล้ำ
 
1. นายวิทยา  ปรากฎมาก
2. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายปราโมทย์  ยามดี
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศาลางาม
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  บุญครอง
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายครองวิชช์  แพงเจริญ
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายเริงชัย  เทศธรรม
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายพิศาล  แจ่มใส
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  หอมหวล
 
1. นางบานเย็น  ผายสุวรรณ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายศินรินทร์  ศรีสุข
2. นายอลงกรณ์  ชินกะธรรม
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองเฉลิม
2. เด็กหญิงนัฏฐา  ทับทิมไสย์
3. เด็กหญิงนุุสบา  บุญมา
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
2. นางอรสา  สุขเหลือง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  ศรีษะแก้ว
 
1. นายวิมลพันธ์  พรมพิไสย์
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  เสนวัง
 
1. นายวิชิต  โจมสติ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  ธรรมวงศ์
2. นายอุกฤษฏ์  บัวพันธ์
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศิลาขาว
2. นางสาวนภาพร  พระชนะสงคราม
3. นางสาวนิตยา  ไชยนาเวียง
 
1. นายถาวร  สังข์เงิน
2. นางยุไร  สังข์เงิน
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายธวัธชัย  มีสุข
2. นางสาวปรียารักษ์  หาญบาง
3. นายรัตนกร  ขุนศิริ
4. นางสาวสายรุ้ง  เหลาหมวด
5. นายเต๋า  มีสุข
 
1. นายบุญแจน  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกันธิฬา  สุริยงคต
2. เด็กหญิงนิตยา  สุดใจ
3. เด็กหญิงนิตยา  สืบโสดา
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นายศราวุธ  คำสอน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ขัติยวงษ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงเมทินี  เวชกามา
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นางสาวมุกดา  กมล
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยมงคล
 
1. นายสุรวุฒิ  พันคลัง
2. นายศราวุธ  คำสอน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายการันตี  ใจจริม
 
1. นายสุทธิรักษเขตร์  สังข์สาลี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ระบือนาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระแก้ว
3. เด็กชายทัศดนัย  มั่งมี
4. เด็กชายบุญนำ  สุกใส
5. เด็กชายวิวัฒน์  วงษ์วาสน์
6. เด็กชายศตายุ  บุญปก
7. เด็กชายสิปนนท์  จำลอง
8. เด็กชายสุภาพงศ์  หอมเนียม
 
1. นางอรุณีย์  มนต์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  เมชบุตร
2. นายมนเทียร  จาบทอง
3. นายรัฐพงศ์  วงค์วาท
4. นายศุภชัย  ดีสุข
5. นายสิทธิศักดิ์  คงทรัพย์
6. นายเมธา  กล้าหาญ
 
1. นางอรุณีย์  มนต์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
36 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กองประมูล
2. เด็กหญิงมาลิวรรณ  ลักขษร
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เพ็งน้ำคำ
 
1. นางวิภาพร  สิริสุนทรานนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ฤทธิโสม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไชยภา
 
1. นายบุญประเสริฐ  วันดี
2. นางรุ่งทิวา  หล่าแสนเมือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชัยธานี
2. นายณัฐกร  หลุมทอง
3. นางสาวลิตา  หนูพลาย
 
1. นางณัฏฐิยา  ชิดนอก
2. นางรัตนา  เนื่องขันตรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายทรงสิทธิ์  ธรรมนาม
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติพงษ์  เดชหนองหว้า
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายภานุพงศ์  หล่าบรรเทา
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธีรพงษ์  ทองคำ
2. นายนนธวัช  กำลังกล้า
3. นายภูวดล  งามแฉล้ม
4. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
5. นายศุภากร  ทองมาก
6. นายอดิศร  ใจกล้า
7. นายเกียรติศักดิ์  เสาทอง
8. นายแสงสุรีย์  เกตุโสระ
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
2. นายสุเทศ  กาบทอง
3. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายศุภวัฒน์  บุญปก
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวรัตนวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายเดชา  ร่วมเกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกรรัฐ  โคตรพันธ์
2. นายชายชาญ  แก้วเกลียว
3. นางสาวนัดดา  สุโท
4. นางสาวนิรมล  กำจร
5. นางสาวนุชนาฏ  แสงจันทร์
6. นางสาวพนิดา  สุขพลัม
7. นายภาณุพงศ์  หล่าบรรเทา
8. นายวรฤทธิ์  สืบทอง
9. นายอนุพงษ์  สิมมา
10. นางสาวอุษณีย์  มูลเหล็ก
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
2. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
3. นายสุเทศ  กาบทอง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธนศักดิ์   จิตเย็น
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   คงสุข
3. เด็กชายศิริชัย   เกิดดี
 
1. นายประเทียร  แก้วชนะ
2. นายชำนาญ  เกตุโสระ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายทินกร  สุภาพ
2. เด็กชายศิวะ  สุขพราม
3. เด็กชายอภิรักษ์    มอไธสง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
2. นายประเทียร  แก้วชนะ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. นางสาวศิริวรรณ   สำโรงแสง
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ยอดสิงห์
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. นายสุวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางกนกอร  ชายกลาง
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ   หลวงนา
2. เด็กหญิงศศิธร   ยิ่งใหญ่
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ   จันทร์เขียวเวียง
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา   สามชัยรัตน์
2. นางสาวดวงฤมล  สิงห์ทอง
3. นางสาวศิริรัตน์   สิงห์คำ
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
2. นางเกษร  ศรีจำปา
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายพีรกร   บุญสูง
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยินดี
2. เด็กชายชนัตถ์  สุขเพิ่ม
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สุุขสุด
 
1. นายณัฐพล   แสงทวี
2. นางสาวชญพร  นธีนาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    สัทธานุ
2. เด็กชายธนวิชญ์    ปิตรักษา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซมทอง
4. เด็กหญิงสุดาภรณ์   สืบวงค์
5. เด็กหญิงอารียา  สิงห์โสดา
 
1. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
2. นายสิทธิชัย  ประคองใจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขหอม
2. นายกฤษฎา   สุขหอม
3. นางสาวชลดา   สุวรรณชาติ
4. นายชัยสิทธิ์   ทองบุตร
5. นายนราศักดิ์   ชูชื่น
6. นายบัณฑิต  สะสีสังข์
7. นายพงษ์ดนัย  เกิดไทย
8. นางสาวพลอยไพลิน  นิลสมัย
9. นายพัชรพงษ์   จันทะแพน
10. นางสาววนิดา   พาที
11. นายวรัฐกาญจน์  โลนุช
12. นางสาววิภาพร   ภูนุพา
13. นายสถิต   สีสุข
14. นายสราวุฒิ  เมฆสว่าง
15. นางสาวสัตตกมล   ล้อมวงษ์
16. นายสิทธิพงษ์   เหลาเลิศ
17. นายสุริยา   น้อยหลอด
18. นางสาวหัทยา   แจ้งอรุณ
19. นางสาวอารียา  จำปาสี
20. นายเจริญชัย   จันทเกตุ
 
1. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
2. นายพชธกร  นันทพันธ์
3. นางสาวมยุรี  คุณเถื่อน
4. นางทัศนา  สีบาน
5. นายวิจิตร  โพธิ์ทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ขุนพรม
2. เด็กหญิงอรทัย   ยารังษี
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายมงคล   ศรีมหาพรม
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มนุพันธ์
 
1. นายพชธกร  นันทพันธ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงพัณชิตา  บุญปก
2. เด็กหญิงภาคิณี   พรหมเขียว
3. เด็กหญิงวรรณภา   ก้งทอง
4. เด็กชายศุภชัย  เสียงสมบัติดี
5. เด็กหญิงอรอุมา   เกิดไทย
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสุภาพ  พลภักดี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายชัยมงคล   หงษ์ยนต์
2. นางสาวดารณี   พิศิลป์
3. นางสาวพัชชุรินทร์  เพชรคงแก้ว
4. นางสาววธูศิริ   ชื่นตา
5. นางสาววาสนา   พันธ์สีนาม
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวระพีพร  ยอดจันทร์
 
1. MissShi  Qian
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวบุษกร   นิสัยเลิศ
2. นางสาวศิริพร   จิตรชื่น
 
1. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
2. นางปาลิตา  พันบุดดี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นขีนี
2. เด็กชายพีระเดช  คงอรรกการ
3. เด็กชายวรวีย์  บุญสนอง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  สุขประเสริฐ
 
1. นายณัฐพล  แสงทวี
2. นางสาวมยุรี  คุณเถื่อน
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์   สีสุข
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายกิตติพร   แสงตะวัน
2. นายอำนาจ   เจริญราช
 
1. นายเจษฎาภรณ์   มะลิหอม
 
67 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายจตุรพร  นิ่มนวล
2. นายชาญชัย   ศรีสุข
3. นางสาวสุชาดา  โลนุช
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
2. นางสาวกันตินันท์  สำนักนิตษ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวจันทร์ญา   คุณะนาม
2. นางสาวสิริกานดา   สืบวงค์
3. นางสาวสุลิตา    สีกลาง
 
1. นางสุทัศนี   ใจกล้า
2. นายมานพ  คงนุรัตน์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวจิรายุ   โพธิ์ศรี
2. นางสาวอรทัย   นันบุดดี
3. นางสาวอัมพิกา   สุนุรัตน์
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี   ใจกล้า
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร   พิมภานิล
2. เด็กชายสุรศักดิ์   มีศรี
3. เด็กหญิงเอมฤดี   จำปาสี
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี   ใจกล้า
 
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา   นิมิต
 
1. นายมานะ  เงางาม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายวันเฉลิม  ศรีภาร์
 
1. นายนภา  ปุญยะสาร
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสมพร  สะพานทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  บรรลัง
 
74 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุราณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกิม
 
1. นางหวานใจ  วงษ์มณี
2. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณณธร  ปิ่นทอง
 
1. นายพรศักดิ์  ไพรสินธุ์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงขจีนุช  โพธิ์่อ่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  จุลรังสี
 
1. นางจิราพร  ดาบุตรดี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายวิษณุ  กองคำ
 
1. นางสาวจินตนา  พิกุลแก้ว
 
79 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายคำจันทร์  แปลงศูนย์
2. นางสาวชไมพร  จันทะนันต์
3. นางสาวอนัญญา  พรบุญ
 
1. นางสาวจินตนา   พิกุลแก้ว
2. นางสาวสอนสวรรค์  ถวิลรักษ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ดีสนิท
 
1. นางณัฐณิชา  สุมาลุย์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพุธิตา  คงมั่น
 
1. นายอุทัย  อุดทุม
 
82 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ครุฑทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญลอย
3. เด็กหญิงสุชาดา  สันวัง
 
1. นางอุมาพร  สุดาปัน
2. นายอรรณพ  วงศ์คำมา
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนากร  แก้วพลอย
2. เด็กชายไตรรัตน์  ระดมงาม
 
1. นายพิทักษ์  ทวีแสง
2. นางนภัสกรณ์  นามโสม
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิตต์ตรีนุช  จันทอุดร
2. นายชาคริต  ยุกตานนท์
 
1. นางจินตนา  ชัยทอง
2. นางกุหลาบ  วงศ์วาน
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายณัฐพล  รัตนมาลี
2. นายพัชราวุฒิ  คันโทเงิน
3. นางสาววรัญญา  วันนา
 
1. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ระดมสุข
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกวิน  สิงหลสาย
2. นายสุรชาติ  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุดหอม
2. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายราชัน  อำนวย
2. เด็กชายวัฒนานนท์  วงแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  ผลไม้
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์   จันทร์หง่อม
2. นางสาวชฎาภรณ์  ลีรัตน์
3. นางสาวนุชรี  เพิ่มทอง
4. นางสาวปรียาวรรณ  เพิ่มทอง
5. นางสาวรัตติมา  สุทธินา
 
1. นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางปัญจพร  ธรรมนิยม
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ชัยพิพัฒน์
2. นางสาวจันทกานต์  โกศล
3. นายณัฐชา  ชื่นบาล
4. นางสาวบุษรารัตน์  หลวงชม
5. นางสาวยุภาวรรณ  ศรัทธาคลัง
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  สาลีทอง
 
1. นางสมหวัง  สุดโสม
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกันตพล  กระจ่าง
2. เด็กหญิงบรมลักษณ์  บัวทอง
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวปุณณพร  เชื้อบัณฑิต
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันทิราภรณ์  วรวัฒน์
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทองราช
3. นางสาวณัฐติยากรณ์  ภางาม
4. นางสาวธนินี  เพิ่มพูน
5. นางสาวธิดา  โลระลุน
6. นางสาวปิยฉัตร  กลิ่นมาก
7. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งบุรี
8. นางสาววรรณิภา  เที่ยงตรง
9. นางสาวศุภลักษณ์  พวงผกา
10. นางสาวสิริกุล  แนวทอง
 
1. นายเชิดชัย  มนต์ดี
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
3. นายพงษ์พิทักษ์  แป้นประโคน
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกัมพล  ชูยิ่ง
2. นางสาวจันทร์จิรา  เสนานันท์
3. นางสาวชฎาพร  บุญราช
4. นางสาวดาวนภา  เขียวอ่อน
5. นางสาวนันทิยาพร  จอมเกาะ
6. นางสาวนันนภา  โสพิศ
7. นางสาวประภาวดี  สีระสาร
8. นางสาวพิมพ์ลดา  หินอ่อน
9. นางสาวรัตนากร  กิ่งมาลา
10. นางสาวรัตนาวดี  กิ่งมาลา
11. นางสาววรลักษณ์  แสงอ่อน
12. นายศาสตราวุธ  หนุนทรัพย์
13. นางสาวสุพัฒตรา  โสนนอก
14. นางสาวอรพรรณ  แซ่ลี
15. นางสาวเบญจวรรณ  สิงหาโคต
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นางพัชรี  สาแก้ว
4. นายอุดมศักดิ์  แสงใส
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุนะ
2. นางสาวศดานันท์  ศรีศรยุทธ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดหนุนชาติ
2. นายวิทยา  เอลาวัน
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  สุนทรา
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  คงนุรัตน์
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอรปรียา  ผาแดง
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สมภักดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สมภักดี
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
2. นายวันชัย  นิลหุต
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธวัชชย  สุดดี
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิติธัญ  กมล
 
1. นายสุุริยา  สายยศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกุลธัช  คงนุรัตน์
2. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมสุข
3. เด็กชายดนุพล  กิ่งกุล
4. นายพิทยา  นิลสูงเนิน
5. เด็กชายมงคลชัย  นิลพฤกษ์
6. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณโท
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายมานะชัย  ไชยกุมาร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกริชนันท์  เจริญพันธ์
2. นางสาวจิตนาการ  มาตหวัง
3. นายภานุพัฒน์  คงเจริญ
4. นายวชิร  ฝอยสุวรรณ์
5. นายศุภชัย  สมัครสมาน
6. นายเลิศณรงค์  ธรรมเที่ยง
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายมานะชัย  ไชยกุมาร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกมลรัตน์  ชุมจันทร์
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  บรรทุมพร
2. เด็กชายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
3. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตาถนอม
4. นางสาวสกาวใจ  ไชยเสน
5. นางสาวสุภัสสร  เรืองธุรกิจ
6. เด็กชายอภิชาต  พวงเกตุ
7. เด็กชายเจษฏา  ลาพวัน
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกำพล  สืบศรี
2. นายจักรภพ  ช่วยบุดดา
3. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
4. นางสาวธารารัตน์  ทองแม้น
5. นายสุพิศ  ลาพวัน
6. นางสาวอรวรรณ  ก้านเพชร
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  บรรทุมพร
2. นางสาวพิมพ์ระภัทร  พจน์โยธิน
3. เด็กชายภูชิชย์  ช่อสูงเนิน
4. นางสาวศศิมาภรณ์  ชะตาถนอม
5. นางสาวสกาวใจ  ไชยเสน
6. นางสาวสุภัสสร  เรืองธุรกิจ
7. เด็กชายอภิชาต  พวงเกตุ
8. เด็กชายเจษฏา  ลาพวัน
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกำพล  สืบศรี
2. นายจักรภพ  ช่วยบุดดา
3. นางสาวจันจิรา  จันดี
4. นางสาวจารุวรรณ  พุดจีบ
5. นายจีระพงศ์  มุขมนตรี
6. นายชินวัตร  บุญหนุน
7. นายธรรมนูญ  ถนอมเมือง
8. นางสาวธารารัตน์  ทองแม้น
9. นางสาววนิดา  ชาตินุช
10. นายวุฒิชัย  แสงยอด
11. นายศรศักดิ์  อุตโร
12. นางสาวศริลักษณ์  จันทร์วร
13. นายอภิรักษ์  กองทอง
14. นางสาวอรทัย  เมืองกล้า
15. นางสาวอรวรรณ  ก้านเพชร
16. นางสาวอิศราภรณ์  พวงจันทร์
 
1. นายสมพงษ์  เข็มทอง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายปรีชา  ร่วมกล้า
2. นายสหรัฐ  ทีภูงา
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายมานะชัย  ไชยกุมาร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชิษณุชา  ช่วยวัฒนะ
 
1. นางอุษา  เดชศิริ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทวีศักดิ์  อ่อนศรี
 
1. นายทวีชัย  กลีบบัว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายไรวินทร์  ภิรมย์ตระกูล
 
1. นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวนิตยา  สาระบุตร
 
1. นางยุพาพิน  ช่วยวัฒนะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกชกร  ดวงจันทร์
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ธนูแก้ว
2. เด็กหญิงอภิชญา  ลาดี
 
1. นายประพนธ์  ศรีวัฒนางกูล
2. นางศิริภัสสร  อุดมรัตน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  ทรงหอม
2. นางสาวนิลาวรรณ  หล่าจันดี
3. นางสาวรักษิณา  ปัดทุม
4. นางสาวศดานันท์  บุญภา
5. นางสาวศิรินทรา  สืบเพ็ง
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวดุษฎี  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวประคองทรัพย์  แสงศิลป์
3. นางสาวแพรวพลอย  แสงเดช
 
1. นางอุมาพร  สุดาปัน
2. นางสาวอรทัย  พุทธานุ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวปทุมรัตน์  เพิ่มทอง
2. นายศิวเมธ  แสงลา
3. นางสาวอัจฉราพร  โสพัง
 
1. นางลิขิต  มีโสภา
2. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สีคำสุข
2. เด็กหญิงพันทิวา  ชัยพร
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
2. นายประสพ  จันทร์มาลี
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิริบูรณ์  ศิริสุนทรานนท์
2. เด็กหญิงเรือนแก้ว  แก้วคำไสย์
 
1. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
2. นายธนาวัฒน์  อนุกูล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภัทรภานุกูล
2. เด็กชายสุรินทร์รัก  อุดม
 
1. นางดารา  ปุยะติ
2. นายธนาวัฒน์  อนุกูล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  วิชัย
2. เด็กหญิงสุรีพร  ฤาชา
 
1. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญอนันต์
2. เด็กหญิงสุธิดา  คนงาม
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายชวมัย  นามวงษา
2. นางสาวปานวาส  ยืนสุข
 
1. นางรัสนา  อนันตสุข
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายฉัตรดนัย  ผากาเกตุ
2. นางสาวนริศรา  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางดารา  ปุยะติ
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  บุดศรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มูลศรี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พุดจีบ
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัทพร   ภูนุภา
2. นางสาวสุลินดา   จันทร์น้อย
3. นางสาวอิศราภรณ์   พวงจักร
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายสกุลชนะ  พูนชัย
2. นายอนุสรณ์  สระแก้ว
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายเกียรติกูล  พรมชาติ
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  สายทะเล
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารักษ์  จุลกองฮ้อ
 
1. นางนฤมลวรรณ  จำปาทอง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  สีสันงาม
2. นางสาวธรัญญา  ดาทอง
3. นายธีรศักดิ์  พิมพิสาร
4. นางสาวน้ำฝน  แสวงทรัพย์
5. นายปกรณ์  สืบเทพ
6. นายรณกร  กล้าแข็ง
7. นายฤทธิ์คาถา  ฉิมงาม
8. นางสาวสุพรรษา  ตามบุญ
9. นายอภิศักดิ์  สีสันงาม
10. นางสาวอิสราภรณ์  รัศมีเอกลักษณ์
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายนายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายชนภัทร  วงษ์ด้วง
2. นายพรชัย  ธิธรรมมา
3. นายพิชัย  กะการดี
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นางจุฬาลัย  เวชสถล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุวรรณา  ดาทอง
3. นายอภิชาติ  ชาสระคู
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นางจุฬาลัย  เวชสถล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  หอมหวล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสันงาม
3. เด็กหญิงนิตยา  ศาลางาม
4. นางสาวพวงประกา  สุขบรรเทิง
5. เด็กหญิงวาสนา  สำรวมสุข
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนโพนงาม
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางวันดี  นิตยวัน
3. นายวรพงษ์  ลักขษร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวมานี  แก้วสุรีย์
2. นางสาววรรณิศา  สุขยา
3. นายศุภชัย  อันเนตร
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางสาวรุจิรา  ผลโพธิ์
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวบุปผา  ฉิมงาม
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาววิมาดา  ผาดนอก
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  บุญปก
2. เด็กชายพรพิทักษ์  สนิท
3. เด็กชายรัตนพงษ์  พุกพูน
4. เด็กหญิงวนิดา  สาพันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  ยอดลี
6. เด็กชายสุริยธารา  จันสมุด
7. เด็กชายอนงค์พร  ทีทอง
8. เด็กชายอภิวันท์  ไกรสูรย์
 
1. นางสาวกรวิกา  ศรีพลี
2. นางกัญญาณัฐ  เมืองศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  สังข์สาลี
2. นายศิริวัฒน์  สุขเพีย
 
1. นางสาวนิ่มอนงค์  เดชภูงา
2. นายอภิมุข  วันเฟื่องฟู
 
142 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  ดวงดี
2. เด็กชายอานุภาพ  ถึงสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ  เหลาคำ
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยอดจักร
 
1. นางมัญชพร  ทองสรรค์
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงศ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
2. นางมัญชพร  ทองสรรค์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  สมสิทธิ์
 
1. นางวารุณี  หมายสุข
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงอรทัย  แข็งกล้า
 
1. นางนงลักษณ์  พสุนนท์
2. นางมยุรี  วงศ์วาน
 
150 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกันติยา  ศรีนิล
2. นางสาวนิตยา  อาจเชื้อ
3. นางสาวสุกัญญา  สีงาม
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทร์งาม
2. นางสาวสุพัตรา  ทองแม้น
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  หาญนพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เชื้ออินทร์
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา   ลาล้ำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ขันชัย
4. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคสาทา
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ขุมทรัพย์ฺ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ชาวนา
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายภูมิฐานนท์  กิ่งมาลา
 
1. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศราวุธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ปรินทา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สะสม
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศุภฤกษ์  เมชบุตร
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายทวีป  แก้วขวัญ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอภืสิทธิ์  มิตรตะขบ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกษณชัย  กะการดี
2. นางสาวกิตติพร  ลาล้ำ
3. เด็กชายก่อเกียรติ  ุมุงคุณ
4. นายจักรภัทร  ลามจันทึก
5. นายจัตตุพร  คงมั่น
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถังนอก
7. นายณัฐวุฒิ  ใจสัตย์
8. เด็กหญิงทอฝัน  บุญสงค์
9. นายทัศนัย  ทวนทอง
10. เด็กหญิงธัญญาศิริ  สมหวัง
11. นางสาวนลณีย์  ภิลาลึก
12. นายนัฏพงศ์  เขียวอ่อน
13. นายนิติพงษ์  เขียวอ่อน
14. นายพลกฤษณ์  เจริญรัตน์
15. นายภิญโญ  มาลาศิลป์
16. นายมงคลศักดิ์  ธนูศิลป์
17. นางสาวรัตนา   พันธ์จันทร์
18. นายฤทธิชัย  โนนคำ
19. นายวัฒนชัย  ดัตถุยาวัตร
20. นางสาววาสนา  ผิวอ่อน
21. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
22. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  อินทร์งาม
23. นายสนมชัย  ยานุทัย
24. นายสุทธิศักดิ์  สุขพอ
25. นายสุนทร  ไชยยิ่ง
26. นางสาวสุปราณี  โพธิ์เงิน
27. นางสาวสุภาพร  ศรีงาม
28. นายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม
29. นายอนุสรณ์  คำสุนี
30. นายอรรถชัย  วงศ์ฉลาด
31. นายอิทธิพล  คารทอง
32. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
33. นางสาวเจนจิรา  วรรณศรี
34. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
35. นางสาวเบญจวรรณ  ชมพู
36. นางสาวเอกปวีร์  แซ่คู
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นายบุญจันทร์  ผิวสร้อย
3. นางโฉมศรี  มะลิงาม
4. นางสาวณัฎฐวี  ทองดา
5. นางศุจิตราภรณ์  สมหวัง
6. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
7. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
8. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายรัตนพล  เจริญเมือง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายรัตนพล  เจริญเมือง
 
1. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกันยามาศ  ผิวสร้อย
2. นางสาวกาญจนา  สืบเพ็ง
3. นางสาวกิตติพร  ลาล้ำ
4. นายฉัตรชัย  สิงห์ทอง
5. นางสาวดวงกมล  สีเป้ง
6. นายทิวากร  วังสาวดี
7. นายธรรศ  พุตโมต
8. นายธีระพงษ์  ศรีจันทร์
9. นางสาวนัฐมล  แถวเถื่อนทอง
10. นางสาวนัทติกานต์  สมร่าง
11. นางสาวปนัดดา  วิชาดี
12. นายปิยนนท์  เพิ่มทรัพย์
13. นายปิยะพงษ์  พางาม
14. นางสาวพรทิวา  ประชา
15. นางสาวพัชราภรณ์  ขันขวา
16. นายพีระพนธ์  จันทร์โท
17. นายพุทธการ  ก้อนทอง
18. นายภานุวัฒน์  ยินดี
19. นายภูริส  พิศพิรมย์
20. นางสาวมัลลิกา  ปรินทา
21. นางสาวรัตติยา  แสนกล้า
22. นางสาวรัตนาพร  สืบโสดา
23. นางสาวรัตน์ประภา  เหมทอง
24. นางสาวรุ่งรุจี  บัวไขย
25. นายวีรภัทร  จันทร์ชื่น
26. นายศุภชัย  สีตะมา
27. นายสมศักดิ์  ลิ้มโกเมธกุล
28. นายสรยุทธ  ละม่อม
29. นายสรายุทธ  พุฒเกตุ
30. นายสราวุธ  เสพสุข
31. นางสาวสุกันยา  เพ็งพงษ์
32. นางสาวสุดาทิพย์  คำเก่ง
33. นายอภินันท์  ประเจริญ
34. นายอรรถชัย  วงศ์ฉลาด
35. นางสาวอารยา  หลักบุญ
36. นางสาวอุดมทรัพย์  ทองสะโคม
37. นายัศักดา  ปลุกไธสง
38. นายเอกวัฒน์  ปักษี
39. นายเอกวิทย์  สังข์เสาวภาคย์
40. นางสาวแก่นวจี  กอสาลี
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นางโฉมศรี  มะลิงาม
3. นางสาวฐานิตตา  สวยสะาด
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัติการ์  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงบุญยาพร  สมหวัง
4. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์แก้ว
5. เด็กชายสุรชัย  มณีบุตร
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วังสะอาด
 
1. นายประครอง  วงศ์ฉลาด
2. นางศุจิตราภรณ์  สมหวัง
3. นายยรรยง  สุบินดี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวยุวธิดา  ใจดี
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กอเข็ม
2. เด็กหญิงแพรวฤดี  พิศเพ็ง
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวยุวธิดา  ใจดี
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชัยยันต์  สุขหมั่น
 
1. นางวารุณี  หมายสุข
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายชิดณรงค์  ชุมสุข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นรสาร
3. เด็กชายผ่านคม  ศรีสมศักดิ์
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายลิขิต  แยงรัมย์
2. นายสราวุธ  เสพสุข
3. นายเอกวิทย์  สังข์เสาวภาคย์
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
2. นายสมบูรณ์  ศรีสมศักดิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ชอบธรรม
2. นางสาวชนมณี  แก้วขวัญ
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศุภนาม
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายปิยพงษ์  คุณเลิศ
 
1. นายธีรพันธุ์  เยาวสัย
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภร  จันดี
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  พิมพ์การ
3. นางสาวกุลณัฐ  ประจบจันทร์
4. เด็กหญิงจิรวดี  ไชยมูล
5. นางสาวฑริกา  ศรีโกตะเพชร
6. นางสาวดวงสุรีย์  คำสุมาลี
7. เด็กชายทรงเกียรติ  สุขสกุล
8. นางสาวธัญรัตน์  วิศาลศาสตร์บำรุง
9. นายนราธร  จันทร์หนองสรวง
10. นายนัฐพล  สีโนนยาง
11. เด็กหญิงน้ำฝน  ชอบกล้า
12. เด็กหญิงบุศรินทร์  หีบนาค
13. นางสาวบุษบา  ศิลาทอง
14. นายประดิษฐ์  สืบโสดา
15. นายปิยพงษ์  คุณเลิศ
16. นางสาวพัณณิตา  เมาะราษี
17. เด็กชายพิทยาธร  สีมาทอง
18. นายพีรศักดิ์  วงค์สัน
19. เด็กหญิงมณฑิรา  สังข์โสม
20. นางสาวรดาภรณ์  ทรัพย์ประชัย
21. เด็กชายวีรพล  ผาสุข
22. นายวุฒิพงษ์  บุญเพ็ง
23. นายศุภชัย  สมสามาลย์
24. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโกตะเพชร
25. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานทอง
26. นายสุรดิษ  สุตาลังกา
27. เด็กหญิงอรณิชา  แสงพลอย
28. นางสาวอรัญญา  ขันสิงหา
29. นางสาวอาริญญา  ศรีจันทร์
30. นางสาวเจนจิรา  อุนานุยา
 
1. นายธีรพันธุ์  เยาวสัย
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
3. นางสาวกลอยใจ  มณทาหอม
4. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์
5. นางวิไลแก้ว  พุ่มจันทร์
6. นางสาววิไล  เบิกบาล
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  หาสุข
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายเฉลิมพล  มากมูล
 
1. นายไชยวัฒน์  สิงห์ทอง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ   เดชศิริ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุปรียา  หุ่นไธสงค์
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ   เดชศิริ
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุปรียา   หุ่นไธสงค์
 
1. นายวชิระ   เดชศิริ
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  เจริญวัย
 
1. นางสาวนีรบล  อนุกุล
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  พรมบุตร
2. เด็กชายสุรกานต์  เหลืองวัฒนา
3. เด็กชายโชคทวี  พาสนิท
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายวีรวัฒน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  เหง่าพันธ์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  นะรินนอก
2. เด็กชายคเณศร์  ปิดรัมย์
3. เด็กชายจตุพล  บุบผามาลา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กสิประกอบ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงคูณ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  แข็งฉลาด
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  สังข์ศรีศักดิ์
8. เด็กชายณัฐพล  บุปผามาลา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  นราหนองแวง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังโสมา
11. เด็กหญิงทิภาพร  ไชยรส
12. เด็กชายธนาทิพย์  เอกสันติ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไผสูงเนิน
14. เด็กชายนวมินทร์  บุญเชิด
15. เด็กหญิงปลิตา  กุลวิเศษ
16. เด็กหญิงปวีณา  อาสานอก
17. เด็กหญิงปิยนุช  อ้นภู่
18. เด็กชายปิยะ  เสาสิงห์
19. เด็กหญิงปีใหม่  กล้าหาญ
20. เด็กชายพงพัฒน์  ลอดสุโข
21. เด็กหญิงพรทิวา  ไผ่เรือง
22. เด็กชายภาคิน  เสาร์คำ
23. เด็กชายมนัสนัน  มนัสศิลา
24. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุญศิริ
25. เด็กชายรุ่งรดิศ  ใหญ่รัมย์
26. เด็กหญิงวริศรา  เศษรัตนา
27. เด็กชายวสันต์  สอนกลาง
28. เด็กชายวัชระ  ยอดพล
29. เด็กชายวิศรุต  กันยายน
30. เด็กชายศรนรินทร์  สุวรรณสังโส
31. เด็กชายศราวุฒิ   ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงศิริกัญญา  สีดา
33. เด็กหญิงสิรภัทร  พานเหล็ก
34. เด็กหญิงสิรินทรา  เทพเดช
35. เด็กหญิงสุกัญญา  ปาสาใน
36. เด็กหญิงสุชาดา  แจพันดุง
37. เด็กหญิงสุภัทตรา  ทะเลิงรัมย์
38. เด็กหญิงสุรารักษ์  ทาบัณดิษฐ์
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันอุไร
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสามั่น
 
1. นายสุรศักดิ์  ป้อมจตุรัส
2. นายประยุทธ  สารศรี
3. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
4. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
5. นางพัชนี  สารศรี
6. นางสาวกาญจนา  เหง่าพันธ์
7. นายกิตติพิชญ์  ภูวงษ์
8. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุตรา
 
1. นางรัชนีย์  สุธรรม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ไพรสุวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา  นะราช
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  สะพานหล้า
4. นายประสิทธิ์  งามละม่อม
5. นายวีรวุธ  แสงอรุณ
6. นางสาวศุภาวรรณ  อุตส่าห์
 
1. นางพัชนี  สารศรี
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อินทร์ทอง
2. เด็กชายสุพจน์  จันทร์แดง
3. เด็กชายเสาวรส  ผลเจริญ
 
1. นายยอดชาย  เสาทอง
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  สงนวน
 
1. นางมนทกานต์  จันทร์ปิ่น
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดกล้า
 
1. นางชัชพร  แนวทอง
2. นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. นางสาวน้ำอ้อย  ชัยดี
2. นายภควัติ  จันทร์เหลือง
3. นายศรัณยู  แสงรุ้ง
 
1. นางพรสวรรค์  พนัส
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายภัทรพงศ์  เขื่อนคำ
2. นางสาวสิรินาถ  แขมคำ
 
1. นายพีระ  พลรักษ์
2. นางรัตน์์จินันท์  พลรักษ์
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวนุชนาถ  อาจวิชัย
2. นางสาวมานี  สร้อยแสง
3. นายสุพจน์  โปยทอง
4. นางสาวสุพัตรา  สวาสวงศ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  จิตรมั่น
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสรรค์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
2. นางสาวเบญจมาพร  แก้วอินธิ
3. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  สิงจานุสงค์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ทองทา
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาววิลาสินี  กนกแก้ว
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายบุญเสริม  วงศ์ษา
2. นางสาวปัญญเวช  สิงโตทอง
3. นายสุริยา  ศรีษะแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พูลภิรมย์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สีทา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ปัญญาเอก
3. เด็กชายรุ่งเพชร  อินเทร์เพ็ง
 
1. นางสุภาภรณ์  โสมสุข