สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 54 31 18 103 115 5 3 0 123
2 สนมวิทยาคาร 26 14 12 52 67 21 7 4 95
3 นารายณ์คำผงวิทยา 20 13 11 44 60 12 4 6 76
4 ชุมพลวิทยาสรรค์ 15 20 18 53 68 7 8 5 83
5 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 16 14 43 56 19 2 6 77
6 ช้างบุญวิทยา 8 8 5 21 27 20 7 7 54
7 ลานทรายพิทยาคม 8 3 7 18 24 12 5 5 41
8 เบิดพิทยาสรรค์ 5 9 2 16 33 19 4 4 56
9 เมืองบัววิทยา 5 6 2 13 27 12 7 6 46
10 ดอนแรดวิทยา 4 0 1 5 11 4 4 5 19
11 ทุ่งกุลาพิทยาคม 3 2 2 7 23 10 4 11 37
12 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 3 2 1 6 9 4 4 7 17
13 เมืองแกพิทยาสรรค์ 3 1 1 5 15 4 3 8 22
14 โนนเทพ 2 9 9 20 29 17 5 8 51
15 หนองขุนศรีวิทยา 2 1 6 9 13 11 4 8 28
16 หนองอียอวิทยา 2 1 3 6 14 7 4 3 25
17 ศรีปทุมพิทยาคม 2 1 2 5 14 11 5 7 30
18 ธาตุศรีนคร 1 3 5 9 20 10 6 8 36
19 พรมเทพพิทยาคม 1 2 5 8 15 4 3 6 22
20 แกศึกษาพัฒนา 1 2 2 5 14 13 0 3 27
21 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 1 2 1 4 21 5 5 8 31
22 โนนแท่นพิทยาคม 1 1 0 2 7 6 4 2 17
23 ลำพลับพลาวิทยาคาร 0 5 4 9 22 7 5 6 34
24 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0 0 2 1 6 2 9
รวม 180 152 131 463 706 241 109 135 1,056