สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 115 5 3 0 123
2 ชุมพลวิทยาสรรค์ 68 7 8 5 83
3 สนมวิทยาคาร 67 21 7 4 95
4 นารายณ์คำผงวิทยา 60 12 4 6 76
5 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 56 19 2 6 77
6 เบิดพิทยาสรรค์ 33 19 4 4 56
7 โนนเทพ 29 17 5 8 51
8 ช้างบุญวิทยา 27 20 7 7 54
9 เมืองบัววิทยา 27 12 7 6 46
10 ลานทรายพิทยาคม 24 12 5 5 41
11 ทุ่งกุลาพิทยาคม 23 10 4 11 37
12 ลำพลับพลาวิทยาคาร 22 7 5 6 34
13 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 21 5 5 8 31
14 ธาตุศรีนคร 20 10 6 8 36
15 เมืองแกพิทยาสรรค์ 15 4 3 8 22
16 พรมเทพพิทยาคม 15 4 3 6 22
17 แกศึกษาพัฒนา 14 13 0 3 27
18 ศรีปทุมพิทยาคม 14 11 5 7 30
19 หนองอียอวิทยา 14 7 4 3 25
20 หนองขุนศรีวิทยา 13 11 4 8 28
21 ดอนแรดวิทยา 11 4 4 5 19
22 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 9 4 4 7 17
23 โนนแท่นพิทยาคม 7 6 4 2 17
24 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 2 1 6 2 9
รวม 706 241 109 135 1,191