สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 117 6 4 1 127
2 ชุมพลวิทยาสรรค์ 69 8 8 5 85
3 สนมวิทยาคาร 67 21 7 4 95
4 นารายณ์คำผงวิทยา 63 13 4 6 80
5 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 56 19 2 6 77
6 โนนเทพ 35 18 5 8 58
7 เบิดพิทยาสรรค์ 33 19 4 4 56
8 ช้างบุญวิทยา 29 22 7 7 58
9 เมืองบัววิทยา 27 12 7 6 46
10 ลานทรายพิทยาคม 27 12 5 5 44
11 ทุ่งกุลาพิทยาคม 25 12 4 12 41
12 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 24 5 6 9 35
13 ธาตุศรีนคร 23 10 8 8 41
14 ลำพลับพลาวิทยาคาร 22 7 5 6 34
15 ศรีปทุมพิทยาคม 21 12 5 7 38
16 พรมเทพพิทยาคม 16 4 3 6 23
17 เมืองแกพิทยาสรรค์ 15 4 3 8 22
18 แกศึกษาพัฒนา 14 13 0 3 27
19 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 14 5 4 7 23
20 หนองอียอวิทยา 12 7 4 3 23
21 หนองขุนศรีวิทยา 11 11 5 8 27
22 ดอนแรดวิทยา 10 4 4 5 18
23 โนนแท่นพิทยาคม 7 7 4 2 18
24 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 2 1 6 2 9
รวม 739 252 114 138 1,243