หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางมยุรา ถาพรผาดโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี กนกแก้วโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางดาราวรรณ แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสายทอง พรหมประเสริฐโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวแววตา บุญครองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางมลิสา แก้วสิมมาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณิชฏิยา แข่งขันโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางจินตนา วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวิไลพร หงษ์ทองโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
5. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
6. นายดาวไสว อนันตสุขโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูลโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
8. นางรัตน์มณี พรมมาโรงเรียนหนองอียอกรรมการ
9. นางสมจิตต์ บัวเงินโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ดาบุตรดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ บุญมีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ใยเมืองโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ปัจจะเนย์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
6. นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวิมล สุขนิตย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประภา แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายสมาน โสสุขโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสายฝน เจริญรัมย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางโสภิตสุดา สีตะริสุโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประสพ จันทร์มาลีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางจุฑามาศ โพธ์ทองโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
3. นางมยุรี วงศ์วานโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางทิตยาภรณ์ ชาวนาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางระพีพรรณ ลับโกษาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางพนม เชื้อหงส์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางนฤมลวรรณ จำปาทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติญา เทียนชัยโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายนนธยา หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพวงทิพย์ สีตะริสุโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางประภาศรี ชูทรงเดชโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีโสภาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางชนันท์กรณ์ อิ่มอรุณรักษ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรณยาภรณ์ ชำนาญธุรกิจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางพวงพันธ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหมาย พื้นชมภูโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พสุนนท์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ประวาสุขโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา พิกุลแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายบัววรณ์ เชิงหอมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางถนอม จิตชื่นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายโกศล วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนฤมลวรรณ จำปาทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ธนะมูลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางจีรพร เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางนภาภรณ์ ธาตุระหันโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางสาวอุษา คงทนโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวชุติมา เสาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
8. นางอุมาพร หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
9. นายวีรชัย แข่งขันโรงเรียนปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการ
10. นางกุหลาบ วงศ์วานโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย อุดทุมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ บรรจุสุขโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสุบรรณ์ ใจเที่ยงโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษาโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชัชวาล มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา ทองแม้นโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นายธงชัย สวัสดีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางจำเนียน โอษะคลังโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
10. นายวีรชัย แข่งขันโรงเรียนปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชา สุมาลุย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เยาวลักษณ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกลอยใจ มณทาหอมโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ลับโกษาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางประสิทธิพร ชัยงามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายคมกริช สุขแก้วโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวรวุธ บุตรงามโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางโฉมยง คนงามโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายยุทธ เบ้าทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายบรรลุศักดิ์ สมภักดีโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ มิทราวงศ์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิภาพร สว่างกุลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
6. นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่งโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ จันทร์มาลีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวัฒนา คงทนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนีกร โคตุทาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวชุติมา เสาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทวีแสงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายภูรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวลัดดา ศรีรัตน์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฏฐวี ทองดาโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นายบรรลุศักดิ์ สมภักดีโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ชัยทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางรัชนี สมพันธ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายเจษฎา เสริมแสงโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางสาวสร้อย ลักขษรโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สมบัติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายธงชัย ยืนยิ่งโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางจารุวรรณ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายศรีรม ฉิมลีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางเกษร สีจำปาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นายวิจิตร สุขเกษมโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
7. นางยุพิน หมื่นสายโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปรียรัตน์ สงครามโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญนภา ศรีวิเศษโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
11. นายไพโรจน์ ศิระอำพรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางณาตยา ผสมวงศ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายสุริยะ สาแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวแอนนา เสนาะเสียงโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวอัญชนา อินทร์งามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นางพัชรี พุฒซ้อนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ วงศ์วานโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางปิยาพร คงนาคโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
10. นายศิริ ระฆังทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ เจริญศิริโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญญารัตน์ ลือขจรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ผิวสร้อยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัคจิรา วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี โลนุชโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางณัฐรียา แบบอย่างโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยงโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
7. นางณัฎฐยา ชิดนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
8. นางเพ็ญภาภรณ์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
9. นางเสาวรัตน์ วงค์พลโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวศิรินภา ชิ้นทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
11. นายวัยวัฒน์ วงศ์พันธ์โรงเรียนปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรนภา พุทธานุโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนิภาพร ปรึกษาดีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เมชบุตรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนินโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายธัญญวริทธิ์ คำผงโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมถวิล สระแก้วโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ กองสุขโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
8. นางไกรษร คงยืนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดีโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวทัศยากร คำลือชาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ระดมสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางรมีนตา เขียวอ่อนโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ศรีทองโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิทรา จำลองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นายอภิชัย จันทร์พร้อมโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นายวีรชาติ เนื่องขันตรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทกโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุนิสา กะการดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
9. นางธัญพร ทองหล่อโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวยุวดี สุวรรณ์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงฤทัย อุดทุมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ผงทวีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปฏิพล จำลองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจรรยา มากพงศ์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นางธัญพร ทองหล่อโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวราตรี พันธุชาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี วงศ์หอมโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
8. นายสุทธิรักษ์ นิลาลาดโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
9. นายโกวิท โอนไธสงโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
10. นางกัญณิชา หัวทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาววาสนา เจริญยิ่งโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อาษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายณัฐพล แสงทวีโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางภคพร สีหามาตย์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
6. นางสาวจินตนา บุญมีโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
7. นายศราวุธ สุนทรภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
8. นายประยูร บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
9. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
10. นางยุพิน สร้อยจิตรโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวทิพาพร พลสามารถโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุเทพ ชินวงศ์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญประเสริฐ วันดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายคำจันทร์ มณฑาหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายวีระชัย พรหมบุตรโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายก้องภูมิ เจริญราชโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
9. นางสาวพรพิมล แพงภูงาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราพรรณ บุญยืนโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายรักไทย แบบอย่างโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายประคอง วงศ์ฉลาดโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมืองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวรัชดา ล้อทองกุลโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางทองแก้ว ควรสุทธิโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
7. นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
8. นายมีฉัตร ศรีเที่ยงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุรัตยา แซ่ภูโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา จันทร์จำปาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางประภารัตน์ การรัมย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนาวัฒน์ คงนาคโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชนันท์ คงมั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ เหลาคำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุดมลักษณ์ นพพิบูลย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางอรทัย วรพุทรโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุทิน เสามั่นโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึงโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายปรีชา ลาภมากโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวฐิติมา งามเทศโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
7. นางสาวนิดต้า เจริญศิริโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
8. นางมยุรีย์ วงษาสายโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ พุดหอมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ไกรอ่ำโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. ดร.ทศพร สมพันธ์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายเวทย์ยากร สืบสุนทรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นายพิทักษ์ เสาทองโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นายขาญชัย ผสมวงศ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท ผลไม้โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ เมชบุตรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายสามารถ พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ดำเนินโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายญัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางณิชนันท์ คงมั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทอุดม บริสุทธิ์ิโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวันทา นามรักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุภชัย ไชยพลงามโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางนภัสสรณ์ หลักบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายพีระ พลรักษ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ ชาวนาโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมยุรี คุณเถื่อนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นางสุมาลี เครือผือโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย มนต์ดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุชาติ สว่างกุลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวณภัทร เนื่องมีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ไชยทองโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐวดี ชัยช่วยโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิรุณนี สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวกฤษติกา การะเกตโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไชยทองโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอมโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเอกราช บุญสงค์โรงเรียนลานทรายพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวีระเดช มะแพทย์โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายสมชิต พันตาแสงโรงเรียนลานทรายพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุนิศา อ่อนจันทร์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธิพร บุระผากาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
6. นางกัลยาณี ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวินัย ชีระพุฒโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ภาโสโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิจิตร โพธิ์ทองโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวินัย ชีระพุฒโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ภาโสโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิจิตร โพธิ์ทองโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายนิคม ลายทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวิจิตร โพธิ์ทองโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางอำพา ปรากฎชื่อโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เมืองไสยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายปราโมชน์ กระเเสเทพโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
6. นายกิตติพิชญ์ ภูวงษ์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเชิดชัย มนต์ดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พรหมทาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ แพงมาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางนภา เชื้ออินทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายธานินทร์ เหลาเลิศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง สุดโสมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสกล นธีนามโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน บรรลังโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศิรธิดา ศรีมารักษ์โรงเรียนโนนเเท่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี นามสว่างโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพวงรัตน์ สีหะชัยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอธิติยา ประดาสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวัลลภา สุขบันเทิงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางวิชชุลดา ชัยชนะโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพีระพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. พระสุพรรณ กตปุญโนโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นายสันติ นามสว่างโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางทัศนา สีบานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพรรณ ธรรมมานิตย์กุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์ บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นายเอกภพ โพธิ์จักรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่าโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวปวริศา ยั่งยืนโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุติปภา วรรณศรีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นางสาวอำนวย ม่วงอร่ามโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางจิรัญญา เชิดรัมย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางณัฐณิชา วาตุรัมย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายพชธกร นันทพันธ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสไบพร คำภิรมย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสุบิน จันทร์วิเศษโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ รินชัยโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสมจิตร พันตาแสงโรงเรียนลานทรายพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ แพงมาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ กรุงพิทักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุริยะ งามแสงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสำลี ธนูแก้วโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นายชัยอนันต์ ทองจันทร์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นายประยงค์ บุญลาภโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายธานี ลอยทะเลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ เทศบุตรโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสราวุธ รัตนธรรมาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายมนตรี สุดาปันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางสุณี โกยสวัสดิ์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิรวุธ พรหมทาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
8. นายวิรัตน์ ศรีพลกรังโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประหยัด กรองไตรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญปกโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐานิตตา สวยสะอาดโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นายวัชรพงศ์ ศรีครามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายเลอสรร พามขุนทดโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นายลำไย แก้ววันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นายลำไย แก้ววันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสิริวุฒิ เครือวัลย์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสิริวุฒิ เครือวัลย์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายสิริวุฒิ เครือวัลย์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
3. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
3. นายลือชัย อุปพงษ์โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายอศิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญชมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพล ทองศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ บุญชมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพล ทองศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ บุญชมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพล ทองศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ บุญชมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพล ทองศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุณยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานะชัย ไชยกุมารโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานะชัย ไชยกุมารโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายยรรยง สุบินดีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
8. นางสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายยรรยง สุบินโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางรสวรรณ๊ย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสุนิฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสุนิฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา มะลิกะโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
8. นางสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายยรรยง สุบินโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสุนิฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางโสภา มะลิกะโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนศรีปทุมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนศรีปทุมวิทยากรรมการ
3. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
8. นางสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนศรีปทุมวิทยากรรมการ
3. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลางโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางพลายไพลิน สว่างพลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
8. นางสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนิตพงษ์ มนต์ดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวพัชรวรรณ ทาระพันธ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศริญนภา กิมาวหาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวพิญโย หล่าคำสอนโรงเรียนโนนแท่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทะพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอุษา เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวนุชสิรินทร์ คงนุรัตน์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิรัญญ์รัตน์ สีใสโรงเรียนธาตุศรีนคร กรรมการ
4. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญนิ่มโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นางสาวธรรมพร ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกมลวัฒน์ สิมมาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
8. นายอัศวิน อุปราโรงเรียนปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการ
9. MissMboh Tanyi Vvonneโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพ พบบุญโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวิบูลย์ บัวเงิน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายเสนอ เท่าเทียมโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา มีโชคโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นายธรรมรัช บาศรี โรงเรียนลำพลับพลากรรมการ
6. นางสาวพิชญาภรณ์ ก้านอินทร์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
7. นางสาวฐาปนีย์ ห้าวหาญโรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
8. MissMichael -โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา พงสุริยะโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นางปติมา เชาว์สุจริตโรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรัชญาพร จันพุทซาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิดา พรมอ่อน โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนีย์ สุธรรม โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย สุดชารี โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Jack Philippsโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางรัมภ์รดา เครือศรีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ ยอดสิงห์โรงเรียนธาตุศรีนคร กรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียมโรงเรียนหนองขุนศรีกรรมการ
4. นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคนโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา ฮาตระวังโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
6. MissSally B.Buahonโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร พันธ์วงศ์ลานทรายพิยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางฐิตินันท์ เจริญเมืองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ปาธิสัตย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางพัชชา คารศรี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางศิรินภา กรองทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญโรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
6. นางกรรญา สีดาพาลีโรงเรียนธาตุศรีนคร กรรมการ
7. นางสุดาบัณฑิต สุดชารีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายทวีชัย กลีบบัวโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกรนิภา มีมากโรงเรียนลำพลับพลากรรมการ
3. นางอำไพ ฉิมงามโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมนทกานต์ จันทร์ปิ่นโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ สมนึกโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวนภสมน ธนปฐมพงค์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุพน สุกแสงโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
8. นางภัณฑิราภรณ์ สอนสระคูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
9. นางกาญจนา พรหมบุตรโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินปัญญาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเอื้ออารีย์ ดีเสมอโรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
4. นางบานเย็น ผายสุวรรณโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นางจันทิรา เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางเยาวภา ลอยทะเลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคนโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ คดีเวียงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางอรสา สุขเหลืองโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบุญชัยทวี ศรีเทพโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุบรรณิกา แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางปัทวรรณ จุทาไทยโรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพ พลภักดีโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดาบัณฑิต สุดชารี โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุณิตา เรียงไธสงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ เจริญศรีโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางปาลิตา พันบุดดีโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางกรรญา สีดาพาลีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวศิริอร เหลาคำโรงเรียนธาตุศรีนคร กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ์ มิ่งสอนโรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
4. MissHuang Shanโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. MissZhong Liting โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Li Jie โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. Miss Huang Hou Yim โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. Miss Nana -โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนีรบล อนุกูลโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. Missจู ฟาน เจิ๋ยโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวสวรรยา มะลิงามโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวสวรรยา มะลิงามโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายองอาจ ชาญศึกโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นายวิทยา ดอกจันทร์โรงเรียนสนมวิทยากรรมการ
3. นางพจนพร กรองไตรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประพนธ์ ศรีวัฒนางกูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายธวัฒน์ สุขแสงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ อินทชัยโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ ศรุธแก้วโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเพิ่มศรี งามยิ่งโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นางวิมล เสียงหวาน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิริญ เชยกำแหงท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางศิริภัสสร อุดมรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศรชัย วรรณตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวอธิติยา ประดาสุขโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางอธิติยา ประดาสุขโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ งามแสงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางลมัย สวัสดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสันฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี สาแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพัชรี สาแก้วโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นายสุริยะ งามแสงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลมัย สวัสดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสันฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางภาวิณี วงษ์เดือนโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางดาวไสว อนันตสุขโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา พิกุลแก้วโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
3. นางทิตยาภรณ์ ชาวนาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ แพงภูงาโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางวันดี นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุภรณ์ ครองสมบัติโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึงโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ แพงภูงาโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางวันดี นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุภรณ์ ครองสมบัติโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึงโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ พบบุญโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางจันทิรา เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายธีรวัต บานสดชื่นโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรัชญาพร จันพุทซาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอุทัย อุดทุมโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ งามชื่นโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรเมศร พุ่มจันทร์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนลินี ธรรมบุตรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยมโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางสาวสุกันยา บุญล้อมโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพร สุทธิโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประสพ จันทร์มาลีโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางดารา แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางรัตน์มณี พรมมาโรงเรียนหนองอียวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางอรุณีย์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นายวิจิตร สุขเกษมโรงเรียนหนองอียวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา ทรงพระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ประคองใจโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวผุสดี บุญปกโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชา สุุมาลุย์โรงเรียนรัตนบรีกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กลางพัฒนาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ มณทาหอมโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา วินทะไชยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เยาวไสยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวอารุณี บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางสร้อยเพชร วุฒิงามโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
6. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพล บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางสาวรัตปราณี เรืองผาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพล บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางสาวรัตปราณี เรืองผาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณชัย คมขำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสาลี มณีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ประคองใจโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรรณชัย คมขำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสาลี มณีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ประคองใจโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัสนา อนันตสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางอัมราภรณ์ ห้าวหาญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางผกาวดี สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ แสนดีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายธนิต เยี่ยมรัมย์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
6. นางสาวเกวลี ศุภเลิศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวิทยา ปรากฎมากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางผกาวดี สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางผกาวดี สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางบังอร ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจมาศ สาดาโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรัสนา อนันตสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางนัดดา เหล่าสกุลโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นายประสบสุข บุตรงามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายปรีชา ทองมากโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นายสาลี มณีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิทยา ปรากฏมากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายกำชนม์ สุทธิหาญโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์สวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์สวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นายสุนันท์สวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นายสุนันท์สวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุขบทโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายฉันท์ติ จุลก้องฮ้อโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูธร พวงสีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สุขบทโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายฉันท์ติ จุลก้องฮ้อโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูธร พวงสีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิศเพ็งโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายแสวง แสงอรุณโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิศาลศาสตร์บำรุงโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายชัยธิวัฒน์ ทาทองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ แนวทองโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พิศเพ็งโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายแสวง แสงอรุณโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิศาลศาสตร์บำรุงโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นายชัยธิวัฒน์ ทาทองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ แนวทองโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา วรรณตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางอนันดา ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางกนกอร ชายกลางโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางสุวรรณา งามสง่าโรงเรียนลำพลับพลากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอนันดา ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางสุภัชญา กอสาลีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
4. นางวันดี นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ สาศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสมชาติ ศิลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ โสมสุขโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุขสวัสดิ์ สาศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสมชาติ ศิลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ โสมสุขโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศรชัย วรรณตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสุมาลี งามสง่าโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางพัชรนันท์ แพงยาโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ พูนศรีธนากูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายถาวร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นายคณิศร พุทธานุโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายมานพ คงนุรัตน์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางศุภมาส เข็มทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางจุฬาลัย เวชสถลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชพร แนวทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวศุภมาส เข็มทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางจุฬาลัย เวชสถลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชพร แนวทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
2. นางบุณิกา ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจิตรา เชื้อเจริญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกฤติยาพร สังข์ชัยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุไร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
2. นางบุณิกา ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจิตรา เชื้อเจริญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกฤติยาพร สังข์ชัยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางยุไร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพูนทรัพย์ สิงห์สนั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางสุทัศน์ ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางสุทัศน์ ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ พูนศรีธนากูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤติยาพร สังข์ชัยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ พูนศรีธนากูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤติยาพร สังข์ชัยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมยุรา ถาพรผาดโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี กนกแก้วโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางดาราวรรณ แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสายทอง พรหมประเสริฐโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวแววตา บุญครองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวมะลิสา แก้วสิมมาโรงเรียนโนนแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสายฝน เจริญรัมย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางวิไลพร หงษ์ทองโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
5. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
6. นางดาวไสว อนันตสุขโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูลโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
8. นางรัตน์มณี พรมมาโรงเรียนหนองอียอกรรมการ
9. นางสาวณิชฏิยา แข่งขันโรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมกรรมการ
10. นางสมจิตต์ บัวเงินโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิมล สุขนิตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางประภาศรี ชูทรงเดชโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายนนธยา หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางพวงทิพย์ สีตะริสุโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศรีโสภาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางชนันท์กรณ์ อิ่มอรุณรักษ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ดาบุตรดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ บุญมีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ใยเมืองโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ปัจจะเนย์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
6. นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวิมล สุขนิตย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางปวีณ วรรัมย์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภา แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายสมาน โสสุขโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสายฝน เจริญรัมย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
7. นางโสภิตสุดา สีตะริสุโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางอำไพ ธนะมูลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจีรพร เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางจำเนียน โอษะคลังโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ธาตุระหันโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นางสาวอุษา คงทนโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายอุทัย นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวชุติมา เสาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
10. นางนาตยา ผสมวงศ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
11. นางอุมาพร หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นายลำไย แก้ววันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายิสิริวุฒิ เครือวัลย์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสินธ์ุโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสินธ์ุโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวอารุณี บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางสร้อยเพชร วุฒิงามโรงเรียนกรรมการ
6. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพล บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางสาวรัตปราณี เรืองผาโรงเรียนโนนแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวรรณชัย คมขำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ประคองใจโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]