หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 4-6 ห้อง ห้องดนตรี 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
11 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 4-6 ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 4-6 ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
13 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 1-3 ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 4-6 ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
15 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725-726 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725-726 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 748 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี สนามฟุตบอล ชั้น 1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี สนามฟุตบอล ชั้น 4-6 ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อุตสาหกรรม ชั้น 1-3 ห้อง 201 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อุตสาหกรรม ชั้น 1-6 ห้อง 202 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร7 ชั้น 1-3 ห้อง 727 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร7 ชั้น 1-6 ห้อง 728 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร7 ชั้น 1-3 ห้อง 721 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร7 ชั้น 1-6 ห้อง 723 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 4 19 ก.ย. 2557 9.00-14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 4 19 ก.ย. 2557 9.00-14.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 1 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 2 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 3 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ห้อง คอม 5 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ห้อง คอม 5 19 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ห้อง 101 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ห้อง 102 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศาลาอาคาร 5 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง ทิศตะวันออก 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง ทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง ทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ห้อง 512-513 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ห้อง 514-515 19 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]