รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงวิสสุตา  วาพัดไทย
 
1. นางอนัญญา  สุนทรารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  อินทอง
 
1. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฏฐเอก  ดียิ่ง
 
1. นางเพ็ญทรัพย์  วงศ์นรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นางสาวภรณ์กนก  วงเวียน
 
1. นางอรพินท์  สมาธิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายศิริคุปต์  สายสุข
 
1. นางชณิตา  ฉัตรทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวศศิรักษ์  พนมพงษ์
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงขวัญสุธา  โสฬส
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดีพูน
3. เด็กหญิงยศวดี  ริ้วพรหม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร
2. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวทินัดดา  เข็มรัมย์
2. นางสาวปภาวี  สุวิชา
3. นายพัศชัย  อินทรกำแหง
 
1. นางอนงค์นาฏ  จันทา
2. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนันท์  ฉัตรทอง
2. เด็กชายปัณณธร  ข้องนอก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โสมทิพยนุกุล
2. นางสาโรช  มงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวปิยาภรณ์  รีลัด
2. นางสาวลัดดา  สันทาลุนัย
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายวศิน  มีเสนา
 
1. นายขวัญชัย  แก้วเขียว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายอภิเษก  น้อยศิลา
 
1. นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุปศร  เยาะเย้ย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยงคง
2. นางรติมา  จิตรแม้น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวสาริกุล  เกิดสวัสดิ์
2. นายสิรภพ  ยืนยง
3. นางสาวหทัยชนก  สมสร้าง
 
1. นายสมพงษ์  วงศ์นุริน
2. นายธีระพล  เสาะแสวง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิธิรตา  ณรงค์พันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร  เจนขบวน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สมงาม
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
2. นายฐปนวัฒน์  มรกต
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายชัยวัฒน์  คำแหง
2. นางสาวนัฐธิยา  ศรีอนุตร
3. นางสาวยุวธิดา  นันทวีรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยโทพิสิษฐ์  แวงสันเทียะ
2. นายสุพรรณ  ก้านอินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสุข
2. เด็กชายธนกฤษ  กะการดี
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายจีราวัฒน์  บุญเปล่ง
2. นายวัชรพงศ์  พุฒิดำรง
 
1. นายครรชิต  วงศ์เหิม
2. นางภัทรา  ประดับศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินวัตร  ดาศรี
 
1. นางสุพิชา  เสริมศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวแพรพลอย  ฉิมกูล
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนัทพร  สุรินทร์ศิริรัฐ
2. เด็กหญิงพันวัสสา  พัวพันธุ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางกาญจนา  พุ่มไหม
2. นางปตินุช  พรหมบุตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐพร  พูนศิริ
2. นายธีรพันธุ์  ติยวรนันท์
3. นางสาวภัทรนันท์  สัตตธารา
 
1. นางรัตนา  ชิดชอบ
2. นางสาวดรรชนี  ใจดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทศ  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งสุข
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ฉายแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมโสภณ
2. นางสาวธนิฏฐา  เพียรเวชสุนทร
3. นางสาวพรทิพย์  แสนศรี
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายคำภีร์  เมินดี
2. เด็กหญิงศิรดา  แสนเพื่อน
3. เด็กหญิงสรินยา  เรียงรัมย์
 
1. นายสฤษดิ์  สุขยานุดิษฐ
2. นายพฤษภา  กลีบแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปาลิตา  เพ็ญพาส
2. นางสาวหทัยชนก  จินดาแก้ว
3. นางสาวเกษราภรณ์  เกษศรีรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นางสาวอัชญา  อนุเคราะห์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชนัญญา  พิลาศรี
2. เด็กหญิงฟากฟ้าหนึ่ง  นครศรี
3. เด็กหญิงสุธัญยุดา  อคีเว่น
 
1. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
2. นางสิริกร  คงกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายฉัตรกมล  สนทอง
2. นางสาวชุติมา  มะลัยทอง
3. นางสาวพิมนิภา  พานเพชร
 
1. นางรฐา  แหวนวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  อินทนู
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายปาณัสม์  จันทร์กลาง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  กิจอานันท์
 
1. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
2. นางยุพาจิตรา  บุญจรัส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายชลธา  ชายเขียว
2. นายภานุกานติ์  นพตลุง
 
1. นายณัฏฐชัย  ลับโกษา
2. นายเก่งกานต์  แก่นดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดารา
2. เด็กชายอนุรุจน์  ช่วยศรี
 
1. นายธิติพงษ์  แป้นทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  กรวยทอง
2. เด็กชายศราวุธ  เสนาะเสียง
 
1. นางพยอม  วิชุมา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภาคพรม
3. เด็กหญิงมาตินา  สาธร
4. เด็กหญิงมุทิตา  ตรีเพชร
5. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ภางาม
 
1. นางชวัลพัชร์  สุทธิชินธรรม
2. นางสาวสุกัญญา  อิ่มใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกันติชา  ภูลี
2. นางสาวกัลยา  พลอยกระโทก
3. นางสาวศุภมาศ  ลอยลม
4. นางสาวเกวลี  อินทยูง
5. นางสาวเบญจมาศ  วิชาเฟื่อง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เสาสูง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงฉัตรตะวัน  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงนนทิยา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงนพเกตุ  สืบเพ็ง
5. เด็กหญิงพลอยฤทัย  ปันจา
 
1. นางกนกวรรณ  สมสุระ
2. นายประจวบ  คำใจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เครือวัลย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจือจันทร์
3. นางสาวสุนทรียา  เพ่งพิศ
4. นางสาวสุวรรณี  บำรุงผล
5. นางสาวสุวิมล  บัวเคล้า
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นายภูษิต  ผาสุก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายฐานทัพ  เจือจันทร์
2. นางสาวปรียานุช  เจือจันทร์
3. นางสาวปลายฟ้า  รวิสรากุล
4. นายพงศ์ศิริ  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายภูริ  จังอินทร์
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นางสุภาวดี  เมธาศิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชานนท์  อร่ามเรือง
2. นายธริษตรี  โสมกุล
3. นายธเนศพล  แก้วสุข
4. นายศรากร  กงจักร์
5. นายอำพลชัย  คงสุข
 
1. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
2. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกิตติยา  ไกรเพ็ชร
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ขจร
3. นางสาวณัฐริกา  ภูวงศ์
4. นางสาวปิยะรัตน์  สมพร
5. นางสาวพรทิพย์  พุ่งพวง
6. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
7. นางสาวมณฑิชา  แก้วมาตย์
8. นายรุ่งโรจน์  ตติยวงศ์วิวัฒน์
9. นางสาววรรณวิภา  แสนกล้า
10. นายวีรศักดิ์  ยอดรัก
11. นางสาวศิริกานดา  พร้อมดี
12. นายสันติ  วรรณสิงห์
13. นางสาวสุกัญญา  ยศศิริ
14. นางสาวสุชาดา  จงใจงาม
15. นางสาวสุภาวรรณ  สืบเทพ
16. นางสาวอุไรพร  เนื่องโพธิ์
17. นายเกียรติศักดิ์  ศรีพรหม
18. นางสาวเบญจวรรณ  สายกระสุน
19. นายโกวิทย์  ดวงศรี
20. นางสาวโอพัตรา  สายวัน
 
1. นายนันทพล  ใจกล้า
2. นางยุพิน  บรรเทพ
3. นายประเสริฐ  ทองอุดม
4. นางกันยา  หลวงยี
5. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกร  หาสุข
2. นายกิตติศักดิ์  ทองนำ
3. นางสาวจุฑารัตน์  ก้านอินทร์
4. นายชัยพร  แสนกล้า
5. นางสาวฐนิชา  วรรณคำ
6. นายธนานนท์  แสนกล้า
7. นายนพวัฒน์  สุขแสวง
8. นายปัญญา  ตระการจันทร์
9. นางสาวปิลันทกานต์  บุญโสดากร
10. นางสาวพลอย  นามเวช
11. นางสาวพิมพร  ไชยชนะ
12. นางสาวพิมพ์สุดา  ศรีบุญเพชร
13. นายภัทรศักดิ์  สีทน
14. นางสาวมยุรี  ตรีวิเศษ
15. เด็กชายรัตนพล  ปานทอง
16. นางสาววิภาวี  บุญบำรุง
17. นายวีรพงษ์  มะลิงาม
18. นางสาวศรัญญา  มาดี
19. นางสาวศศิมา  ทองนรินทร์
20. นายศักดิ์สิทธิ์  ไกรสุข
 
1. นายเกียรติภูมิ  ทองลาง
2. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
3. นางสาวฉัตรแก้ว  เดชใจทัศน์
4. นางเยาวรัตน์  พรหมสา
5. นางสาวสายสุวรรณ  ชูทรงเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายปารเมศ  วรรณศิริ
 
1. นางสารภี  ทองเลิศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทา
 
1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชนาภัทร  แสงจันทร์ฉาย
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงงาม
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววชิราพร  แก้วเกิด
2. นายเตชะ  บุญทรง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญดาว  เหมือนหมาย
2. นางสาวจริยาภรณ์  ตระกูลอุดมพร
3. นายชนาธิป  ถือชาติ
4. นางสาวพัชริดา  ห่อทรัพย์
5. นายวรรณรัตน์  พรวิวัฒน์
6. นายสิรภพ  จันทขัมมา
7. นางสาวสุทธิกานต์  พันธ์ภูงา
8. นายสุริยา  ภุูมิสูง
9. นางสาวอทิตตยา  บรรดาดี
10. นายไพศาล  สามิภัตย์
 
1. นางสาวฉัตรการ  ฉัตรทอง
2. นางสำราญ  พิศโฉม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนทาน
2. เด็กหญิงกาญจนา  บรรณาการณ์
3. นางสาวจันจิรา  มาลัย
4. เด็กหญิงชลดา  ทั่วดี
5. เด็กหญิงดวงกมล  บูรณ์เจริญ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
7. นางสาวนลินพรรณ  ผ่องใส่
8. เด็กหญิงนันทกา  สุขแสวง
9. นางสาวฤทัย  สาสังข์
10. เด็กหญิงสายพิน  จันทร์ชื่น
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  สติพลัน
12. เด็กหญิงสุพัชรี  บุตรงาม
13. เด็กหญิงอทิตยา  เกิดมงคล
14. เด็กหญิงอนันตยา  สืบสันต์
15. เด็กหญิงอรณี  บุญเจริญ
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
2. นายสุวชัย  ศรีบุญเรือง
3. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
4. นายอภิศักดฺิ์  อุดหนุน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภาวี  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวเกื้อกูล  สมัครสมาน
 
1. นายชนะศึก  จินดาศรี
2. นางสาวจันทิมา  ผู้สมเก่า
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นายนัทพงษ์  กองแก้ว
2. นางสาวลัคนา  ปู่พุก
 
1. นายสุวชัย  ศรีบุญเรือง
2. นายกิตตินันท์  ปัญญาเอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสถาพร  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพิริยา  ศรีมันตะ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงทัศพร  เทศแก้ว
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวเกศกนก  โกยสวัสดิ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวันชนะ  ยอดรัก
 
1. นายณัฐภณ  เต็งสกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายอนันต์  งามนัก
 
1. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. เด็กหญิงพัชรพร  เหมาะหมาย
 
1. นางบุญถึง  สุขวาสนะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายเจตนิพัทธ์  วินิจฉัย
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันทองดี
2. เด็กหญิงวิยดา  เทียมลม
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวอนันตญา  อินทรกำแหง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เจนจบ
2. เด็กชายพลพล  พูนสวัสดิ์
3. เด็กชายพัฒนชัย  สวนงาม
 
1. นายณัฐภณ  เต็งสกุล
2. นายอภิชิฏฐ์  ศศิสุทธินานนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  ธรรมนุส
2. นายทักษิณ  พางาม
3. นายอรรถกร  แก้วล้ำ
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นางสาวถิรนันท์  จงใจงาม
 
1. นายศิริชัย  แก้วเขียวงาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิจักษศ์  แก้วตา
 
1. นางสาวชฎาพร  ภุชงค์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิภา  แสงม่วง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายทศพล  เอติยัติ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณัฐศิษย์  ประเมินชัย
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายวัชรพงษ์  เหง่าเลียบลับ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นายสยาม  ดลเสมอ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายธัชพล  แว่นไทยสง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เกิดสบาย
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายพีรศักดิ์  ร่าเริง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงเทพสุดา  แรงรอบ
 
1. นางสาวสุพิศ  พื้นพรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีระทัศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงวิยะดา  ประสงค์สุข
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธิยาภรณ์  ระดมงาม
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายชุติพนธ์  น้ำใจเลี้ยง
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. นางสาวอรอุทัย  ทองสอาด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายวิธู  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจตุพร  เลิศอนันต์สิทธิ์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญชูงาม
2. นางสาวกุลธิดา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงทักษพร  ดีรุณ
4. เด็กหญิงนริศรา  หมายกล้า
5. เด็กชายยศกร  กันยา
6. เด็กชายวงศธร  สถิตสุข
7. เด็กชายสันติ  ทองประดับ
8. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีระทัศน์
9. เด็กชายอัจฉริยะ  หอมขจร
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปิ่นเพชร
2. นางสาวกรรณิกา  สิงจานิสงค์
3. เด็กหญิงกุลชิตา  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงจิตรา  บูรณ์เจริญ
5. เด็กชายทิพัฒชัย  สิงจานิสงค์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ดอกไม้ทอง
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  คำดี
8. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
9. นายวโรตน์  พูลเพิ่ม
10. นางสาวศรัญญา  แก้วกาหนัน
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โกศล
12. นางสาวสกาวเดือน  ผัดบัว
13. เด็กชายสหัสวรรษ  มีอำนาจ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาลีทอง
15. เด็กชายอรรถชัย  ทะวาระคาม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสาววันวิสาข์  ภาษี
3. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
4. นายสมศรี  ศิริพงศธร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายชินวัฒน์  สมวาจา
2. นายฌานิตย์  พูนสวัสดิ์
3. นายณัฐพงษ์  มูลพร้อม
4. นายธนากร  ฟองทราย
5. นายวัชรินทร์  สินยา
6. นายวีรเทพ  น้ำย้อย
 
1. นายปริวรรต  ไวสู้ศึก
2. นายเดชา  วุฒิยา
3. นางมัลลิกา  พรมมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกรินทร์  พระงาม
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไวสาลี
3. นายคมกฤช  เนื้อนิล
4. นางสาวจารุวรรณ  กัณหริ
5. นางสาวจิดาภา  กองศิริ
6. นางสาวจินต์จุฑา  แก่นเดียว
7. นายณรงค์ฤทธิ์   แว่นเนตร
8. เด็กชายธราเทพ  นิลดา
9. นางสาวธิดาทิพย์  ยืนยง
10. นางสาวนวพร  พิมพาศรี
11. นางสาวฝากฝัน  วาจามั่น
12. นางสาวพรรณวดี  ตุ่นแก้ว
13. นายพรอนันต์  บุญทวี
14. เด็กชายพันแสนศักดิ์  อุ่นทวี
15. เด็กชายภัคธีมากรณ์  บุญมาก
16. นางสาวมลธิยา  กะทิสารตร์
17. นางสาวรจนา  อินทร์ทอง
18. นายลิขิต  จารัตน์
19. นายวัชรินทร์  พรหมวัฒน์
20. เด็กชายวิศิน  กุลรัตน์
21. นางสาววีรสตรี  จารัตน์
22. นางสาวศรัณย์พร  จันทเขต
23. นางสาวศิริลักษณ์  กทิศาสตร์
24. นายสิทธิ์ศักดิ์  เพราะทอง
25. นางสาวสุนันตรา  ธนชัย
26. นายสุริยัน  สีหะมาตร
27. นายสุรเกียรติ  ไกรสุข
28. นางสาวอภิชญา  สกุลดี
29. นางสาวอมิตา  โภคพิพัฒน์
30. นางสาวอริสรา  สุขตัน
31. นางสาวอารียา  ชาญวิชา
32. นายเจษฎาภรณ์  สินมาก
33. นางสาวเบญจวรรณ  บุตรธรรม
34. นางสาวเอื้องฟ้า  จันทะภักดิ์
 
1. นายองอาจ  สุจินพรัหม
2. นายธงสี  วรฉัตร
3. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
4. นายเชิดชัย  เจริญยิ่ง
5. นางสาวเพ็ญศรี  ยอดอินทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสันติ  ทองประดับ
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1. นายสมคิด  เจนถูกใจ
 
1. นางอิศราพร  อินทะกนก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ชมเหิม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวสุวนันท์  จันทเขต
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยะ  ยอดสิงห์
 
1. นางอรพินท์  ดาศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายภาสกร  มุ่งมี
 
1. นายกิตติพงษ์  มณฑา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปรัศนี  บุญมาก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวแทนวรรณ  ป้องกัน
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สร้อยดอก
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  ดำเนินงาม
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายฐิติกร  เพลินสุข
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายอัครพล  แวงเลิศ
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การบรรจง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวมนัสวี  ชาวนา
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกฏ  มีกุศล
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ใจองอาจ
3. เด็กชายยศพลธ์  กิตติพรเจริญศิลป์
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  วานิชย์
5. เด็กหญิงลมลวรรณ  ธิใจ
6. เด็กหญิงวทณีย์  วงศ์สกุล
7. เด็กหญิงวนัสนันทน์  อยู่ดี
8. เด็กชายวิจารณ์  แสนศิริ
9. เด็กชายอัจฉระ  โอษฐงาม
10. เด็กหญิงเกวลิน  มุขมนตรี
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายณัชพล  เปรียบนาม
3. นางสาวมินทร์ลดา  ศาลางาม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติกานต์  อินทร์หอม
2. นายกิตติธัช  เทศแก้ว
3. นางสาวจันทกานต์  พยุงดี
4. นายจิระพงค์  สุขร่วม
5. นายธนพล  สุดตลอด
6. นางสาวปริยา  ศิลปสิทธิ์
7. นางสาวภัทรียา  อินทยุง
8. นายวัชระพงษ์  บุญมี
9. นางสาวสุภิศา  วราคำ
10. นายไตรภพ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายมงคล  มามาตย์
3. นางสาวสุรางคนา  เหมาะทอง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกมลเนตร  โต้เคีย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเหมาะ
3. เด็กหญิงตรงศร  ศรีสุริยงค์
4. เด็กหญิงนันธินี  นัยวุฒิ
5. เด็กหญิงศศิกานต์  พิศลืม
6. เด็กหญิงศศิธร  คำจันทร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรมาก
8. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสิทธิ์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวนิศารัตน์  นิลศักดิ์
3. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
4. นายชนาวุธ  คงดี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นางสาวกฤษณา  โสรถาวร
2. นางสาวจรรยพร  คุตรัมย์
3. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
4. นางสาวบุญศิริ  สมบัติ
5. นางสาวประภาพร  เหลาทอง
6. นางสาวปัญญาพร  ชมบ้านแพ้ว
7. นางสาวพิมพ์  นครจุ่น
8. นายศุภโชค  ชุมไธสงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
2. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
3. นายชนาวุธ  คงดี
4. นางสาวนิศารัตน์  นิลศักดิ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษาเสน
2. เด็กหญิงธนัชญา  บุญบุตตะ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พ่อค้า
4. เด็กหญิงปวีณา  สำรวมจิต
5. เด็กหญิงภัสรา  ประประโคน
6. เด็กหญิงศิริพร  เทวิรัมย์
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พะนิรัมย์
8. เด็กหญิงอุษณีย์  สำรวมจิต
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  มานุจำ
2. นางสาวกาญจนา  พินิตธรรมนาถ
3. นางสาวชญานินทร์  ต้นทด
4. นางสาวธนาภรณ์  เสริมศิริ
5. นางสาวพิริยา  ลักขษร
6. นางสาวมณีวรรณ์  สาคะนิล
7. นางสาวมนธินี  เหมาะทอง
8. นางสาวยอแสง  พิทักษ์นันท์
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
2. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทีงาม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงธนพร  เพิ่มเติมสิน
4. เด็กหญิงธัญธรณ์  กสินธุ์มานะวาท
5. เด็กหญิงบุษยาพร  ขันทอง
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  ดัชถุยาวัตร
7. เด็กหญิงพรภัสสร  ถนัดรอบ
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  นาทรัพย์
9. เด็กหญิงรวิฎา  บุญสุข
10. เด็กหญิงลินจง  เสียงกิม
11. เด็กหญิงวริสรา  อสิพงษ์
12. เด็กหญิงศิรกาญจน์  แก้วผสม
13. เด็กหญิงสุมินตรา  ประกอบดี
14. เด็กหญิงอาทิตญา  วงษาเทียม
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษฎา  เหลืองเดชานุรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  หอมกลิ่น
3. นางสาวฉัตรอนุธิดา  แหลมทอง
4. นางสาวชุติมา  งามเนตร
5. นายณัฐวุฒิ  ยิ่งยงยุทธ
6. นางสาวดารุณี  ไชยสีดา
7. นายธีระพงศ์  แก่นสน
8. นางสาวนารินทร์  รวดเร็ว
9. นางสาวนิศา  เนตรแก้ว
10. นางสาวนุชชนา  ยิ่งได้ชม
11. นางสาววันวิสา  อาภาประสิทธิ์
12. นางสาวศิริลักษณ์  คำสิงห์นอก
13. นางสาวอรปรียา  อ่านไทสง
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
3. นางพจนีย์  มีมาก
4. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
5. นางสุวิมล  บุญโต
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายรัชตะ  วิเศษ
2. นายวรากร  ขุมทอง
3. นายอนุพงษ์  แสนดี
4. นายอรรถพล  บุตรทุมพันธ์
5. นายอำนวย  ศรีเทพ
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กิจอานันต์
 
1. นายไพรัตน์  ธรรมวิสุทธิ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายจิระนันท์  ปัลณติยารักษ์
 
1. นางพรเพ็ญ  อินทร์ทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก  มุมทอง
 
1. นางสาวสุทธนี  แก้วงามสอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวแพรวา  กุลัตนาม
 
1. นางสายสุนีย์  สมทรัพย์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชญาณี  คีรีวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  สมควรทัด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตอารี  เรืองเกษม
 
1. นางรัตนา  รัตนกาญจน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายอุกฤษ  ปะบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  โชติกาญจนวัฒน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายอภิวัฒน์  แซ่เต็ง
 
1. นางพรเพ็ญ  สุขพูล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายจิรายุ  โอธินทรยุทธ
2. เด็กชายธนภัทร  พงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ผลทวี
4. เด็กหญิงปิ่นรยา  เสียงเพราะ
5. เด็กหญิงพรประภา  สิริฤทธิ์วัฒนนา
 
1. นางเย็นฤทัย  สามาลย์
2. นางสาวปภาวี  พุ่มไหม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  วิจักขณา
2. นางสาวกุลรินทร์  จันทร์หอม
3. นางสาวทิภาภรณ์  ยิ่งมีมา
4. นางสาวอตินุช  พัฒนไทย
5. นางสาวเบญญาดา  พิศโสระ
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
2. นางสาวนฤทัย  เนินทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาววันทนีย์  ประดับศิริพรหม
 
1. นางสาวขนิษฐา  สมานสวน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันติธีระธรรม
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายธัชชน  กุลธานี
 
1. Mrs.Wei  Xiaolin
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายอดิเทพ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสมปอง  ประทุมปี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกุลชา  ภัทรพานี
 
1. นายคาซูฮิโกะ  มัทซึโอะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจะ  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงอนุสรา  ชอบนา
 
1. นางวริษฐา  นิ้วทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายคุณัชญ์  เนื่องนิยม
2. นางสาวญาสุมินทร์  ชนะมะเริง
 
1. นางสุพรรษา  สกุลพิทักษ์ผล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชื่นบุญเกิด
3. เด็กชายชานนท์  ยินดี
4. เด็กชายธีรพงษ์  วังคำ
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไกรวงษ์
6. เด็กชายพงศพัศ  เชียงสา
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คุ้มชนะ
8. เด็กชายพีรพงษ์  บุญหว่าน
 
1. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายคมปราชญ์  สมเป็น
2. นายภูมินทร์  ฟังสุวรรณรักษ์
3. นายวัชรพงศ์  หงษ์สูง
4. นายวัชระ  ฉิมเสือ
5. นายวิทวัส  นิลแก้ว
6. นายสิริศักดิ์  ไชยกลมโรจน์
 
1. นายเกริกวิทย์   จันทเขต
2. นายไผ่  พรมเพชร
3. นายทรงชัย  บุญสุยา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายกษิดิศ  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  เด็ดขาด
3. นายพงคภัค  โกะรัมย์
4. นางสาวพรภินันท์  สร้างดี
5. นางสาวรัตนา  อุดมครบ
6. นางสาวลภัสรดากาญจน์  รุ่งงเรือง
7. นางสาวศศิธร  ห้องขวาง
8. นายสันติราษฎร์  นามวัฒน์
9. นางสาวอรัญญา  บรรลือทรัพย์
10. นางสาวแขนภา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสายใจ  บูรณ์เจริญ
2. นางนงเยาว์  กลั่นกำเนิด
3. นายสมเกียรติ  กลั่นกำเนิด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวิชิต  อ่อนสมัย
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงเบญจพร  คุชิตา
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นางสาวทิฆัมพร  อำนวยสวัสดิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกรองแก้ว  สินสุพรรณ
2. นางสาวชนาพร  ภูสูง
3. นางสาวฐปนีย์  ชูสกุล
4. นางสาวพรรณรัศมิ์  บุญเต็ม
5. นายสุุรศักดิ์  สวัสดี
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชานิดา  พูนมั่น
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  แหวนวิเศษ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉัตรทัน
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
2. นางเกวลิน  ศรีหิรัณย์สกุล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  สุลินทาบูรณ์
2. นางสาวสกุณา  เชื้อมาก
3. นางสาวเกศรินทร์  บุญมานนท์
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
2. นางเกวลิน  ศรีหิรัณย์สกุล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจินตนา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงทักษิณา  คลายทุกข์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยองทอง
 
1. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
2. นางสาวอำไพ  มุลาลินน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ประมูลศรี
2. นางสาวนัทธมน  สีทำมี
3. นางสาวพรรณราย  บรรเทากุล
 
1. นางเพ็ญทรัพย์  วงศ์นรา
2. นางรุ้งดาว  กลิ่นหอม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติยา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ดาศรี
 
1. นางละเอียด  เกิดศิลป์
2. นางกัญญานาถ  เหมาะดีหวัง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  ไกรสุข
2. นางสาวสุรีรัตน์  เงางาม
 
1. นางนราพร  ธุระหาญ
2. นางสาวเพลินพิศ  ไกรเพชร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายฐิติกรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางนิตยา  บุญเลิศ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาววิชุดา  ศรีชมภู
 
1. นางสาวอรพินท์  ดาศรี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายนครินทร์  สระแก้ว
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา    
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายทินกร  พนารินทร์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายเกรียงไกร  บุญสอน
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายวันชัย  วุฒิยา
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา    
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  นิลวรรณ
2. เด็กชายศิวกร  ยอดอินทร์
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นายชัยพร  สืบนุการณ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายดิชพงศ์ภูมิ  รัตนพูนเพิ่ม
2. เด็กชายอนิรุธ  คงยิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
2. นายนิวัติ  โสแก้ว
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายจีรพล  ระดมบุญ
2. นางสาววรรณิดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. นางดวงตา  บุติมาลย์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนาวุธ  ทิมเมือง
2. เด็กหญิงสิรินญา  จำปา
 
1. นายเลข  ทิวคู่
2. นายบูรณ  ผักไหม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายฤกษ์อนันท์  วิเรขรัตน์
2. นายสิทธิชัย  จรัณยานนท์
 
1. นางสาวรุจิรา  ปรางค์ชัยกุล
2. นายเลข  ทิวคู่
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตพงศ์  ทับมะเริง
2. เด็กชายฐนกร  เบญจกรณี
 
1. นางดลนภา  พุ่มพุฒ
2. นายส่งเสริม  สุทัศนะพานนท์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วละมุล
2. เด็กชายพงศธร  เพชรสุวรรณ
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. นางดวงตา  บุุติมาลย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายวริทนันท์  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  เห็นสุข
 
1. นางสาวอัมพร  คนึงเพียร
2. นางปานชนก  ขันอ่อน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายปฐวี  ทองโปรด
2. นายอัสกรณ์  คำผม
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางรุ่งนภา  กลิ่นกลาง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายชินวัฒน์  บุญเสริม
2. นายวัชรพล  นิลทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
2. นางดวงตา  บุุติมาลย์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายจัตุควัฒน์  สาแก้ว
2. นายรัฐธนินท์  แสงทอง
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพรหมมินทร์  ลิ้มกมลทิพย์
2. นายอภิวัฒน์  พยุงเกษม
 
1. นายศุภชัย  ราชนู
2. นางวราพร  เจียมเมืองปัก
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายนคร  โหลทอง
2. เด็กชายภราดร  โสปันหริ
3. เด็กชายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นายบรรพต  นนธิจันทร์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคงเดช  เงางาม
2. นายพงศกร  ศรีทัย
3. นายพงศธร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นายบรรพต  นนธิจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายภูริณัฐ  แหวนวิเศษ
2. เด็กชายสุดเขต  สวายทอง
3. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งเจริญ
 
1. นางพิมพ์พจี  คีตภิรมย์
2. นางอัญชลี  สุทธิธรรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ปะนา
2. นายสุธเนศ  สำเรือง
3. นายสุรัตน์  บุญรับ
 
1. นายประเสริฐ  บุญคล้อย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สร้างดี
2. เด็กหญิงญานิน  สายยศ
3. เด็กชายเกริกพล  ปะทะรัมย์
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  แจ่มจันทร์
2. นายพิสิทธิ์  พานพินิจ
3. นายสุทธิภัทร  กระสันดี
 
1. นายสิทธิพล  นามสว่าง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรกล้า
2. เด็กหญิงจันทิมา  จ้อยหล่วย
3. เด็กชายธีรเดช  เชิดดอก
4. เด็กหญิงปวีณา  แนบทางดี
5. เด็กหญิงผกามาศ  ไม้อ่อนดี
6. เด็กหญิงรวิภา  บุญมี
 
1. นายไผ่  พรมเพชร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกัณตภัทร์  ผิวเหลือง
2. นางสาวประภัสสร  กล่อมจิต
3. นางสาวผกามาศ  ถือเหมาะ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงสวัสดิ์
5. นางสาวลำดวน  สุขศรี
6. นางสาวเกษรา  ทองใบ
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  คงมงคล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทาตะวงศ์
3. เด็กหญิงเรวิกา  บุญทูล
 
1. นายศุภชัย  บุุติมาลย์
2. นางดวงตา  บุุติมาลย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  อาจยิ่ง
2. นางสาวบุญสิตา  จับไวดี
3. นายสุระชัย  เขียวงาม
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โสบันหริ
2. เด็กชายพีรันธร  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงมรรษกร  นาคโทน
 
1. นายสุนทร  คงทน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  สุขแน่น
2. นางสาวสมศรี  ศรีวิคาร
3. นายเอกราช  อาญาจงสวัสดิ์
 
1. นางสาวละเอียด  มีแก้ว
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ดาศรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปุณรดา  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กชายศิวกร  พินิจ
3. เด็กชายศิวกานต์  ศรีมารักษ์
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวนงนภัส  อึงชื่น
2. นางสาวรัตตวรรณ  โคตะมี
3. นางสาววรรณิดา  ประวาสุข
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงยุภาดา  มะลิลา
2. เด็กหญิงรติกานต์  ชโลธร
3. เด็กหญิงวศินี  ภูกองพลอย
 
1. นางสมคิด  จารัตน์
2. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธารารัตน์  บุญเลิศ
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  สุขนิตย์
3. นางสาวพิยดา  บุญหอม
 
1. นางสมคิด  จารัตน์
2. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมวัน
2. เด็กหญิงธีรพร  ไชโย
3. เด็กหญิงอรทัย  อุปถัมภ์
 
1. นายอดิเทพ  เข็มทอง
2. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวชุติมา  พาเมือง
2. นางสาวศิริญญา  หินกล้า
3. นางสาวอัจฉราพร  เจริญยิ่ง
 
1. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
2. นางสาวศัลย์ทนีย์  กัญญาพันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สืบสุก
2. เด็กหญิงชนัด  สรสิน
3. เด็กหญิงสุชาดา  สืบสุก
 
1. นายจตุรานนท์  ถือชาติ
2. นางธัญสรณ์  ไหมทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนฤมล  ราษีทอง
2. นายวิทวัส  เรียบร้อย
3. นางสาวสุภศรี  จำปาจันทร์
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 1. เด็กชายจันทรัตน์  ยิ่งเชิดสุข
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริมา  โสรเนตร
 
1. นายรติพัทร  มาดอนกลาง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงน้อยหน่า  เป็นพร้อม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ยงกุล
3. เด็กชายเบญจพล  โพธิปัสสา
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตวลี  สายส่อ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. นายประพจน์  แท่นดี
2. นายยศ  เขมรัฐ
3. นางสาววราภรณ์  นามวัน
 
1. นางสาวศศิการณ์  โฮจีน
2. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักษาแลง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อาจกล้า
 
1. นายรติพัทร  มาดอนกลาง
2. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  โทบุตร
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายมนัญชัย  ทองเกลี้ยง
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. เด็กชายอธิปัตย์  กอปรกิจงาม
 
1. นางสาวอรทัย  ยืนยง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายสงบ  อุส่าห์ดี
 
1. นางเสาวณีย์  หยิบล้ำ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวภานุมาศ  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางประภาวดี  บุญเยี่ยม
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คงราษี
2. เด็กชายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นายเชาว์  ทอนโพธิ์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. นายนวพล  ใสสูงเนิน
2. นางสาวบุษยารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวทิพย์วรา  ใจดี
2. นางกานต์ทิวา  สาแก้ว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายกนกศักดิ์  สีดา
2. เด็กหญิงนภาสุข  ขันทอง
 
1. นายรติพัทร  มาดอนกลาง
2. นางวิชชนี  มีปะทัง