สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรวิทยาคาร 90 24 6 4 120
2 สิรินธร 88 19 3 4 110
3 ศีขรภูมิพิสัย 39 26 11 12 76
4 จอมพระประชาสรรค์ 34 19 11 13 64
5 สำโรงทาบวิทยาคม 34 10 8 14 52
6 วีรวัฒน์โยธิน 33 13 7 12 53
7 ห้วยจริงวิทยา 29 24 18 20 71
8 สุรพินท์พิทยา 26 29 11 19 66
9 บุแกรงวิทยาคม 21 7 7 21 35
10 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19 23 7 8 49
11 ศรีไผทสมันต์ 16 13 3 15 32
12 แตลศิริวิทยา 16 11 9 12 36
13 สวายวิทยาคาร 15 15 3 21 33
14 สินรินทร์วิทยา 14 12 8 19 34
15 สุรินทร์พิทยาคม 14 6 7 14 27
16 สุรินทร์ราชมงคล 12 4 6 10 22
17 พนาสนวิทยา 11 12 6 13 29
18 หนองแวงวิทยาคม 10 11 8 15 29
19 เทนมีย์มิตรประชา 8 11 7 15 26
20 ยางวิทยาคาร 8 9 1 8 18
21 สุรินทร์ภักดี 7 11 5 9 23
22 พญารามวิทยา 7 9 3 14 19
23 วังข่าพัฒนา 7 7 2 5 16
24 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 7 7 1 6 15
25 หนองสนิทวิทยา 6 12 6 16 24
26 กุดไผทประชาสรรค์ 6 6 5 14 17
27 จารย์วิทยาคาร 4 14 4 8 22
28 เมืองลีงวิทยา 4 7 9 10 20
29 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4 2 4 13 10
30 ศรีสุขวิทยา 3 12 6 12 21
31 นาดีวิทยา 3 8 3 15 14
32 ท่าสว่างวิทยา 3 7 4 14 14
33 โชคเพชรพิทยา 3 7 4 5 14
34 มัธยมจารพัตวิทยา 3 7 2 11 12
35 นาบัววิทยา 3 5 1 5 9
36 แร่วิทยา 3 2 1 5 6
37 ตั้งใจวิทยาคม 2 9 3 10 14
38 ขวาวใหญ่วิทยา 2 5 4 6 11
39 บึงนครประชาสรรค์ 2 5 2 3 9
40 มหิธรวิทยา 1 5 4 14 10
41 ศรีรามประชาสรรค์ 1 4 1 4 6
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 2 0 1 2
43 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 1 0 1 1
รวม 618 452 221 470 1,761