หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
2 นางวิรงรอง จันทเขต ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
3 นางจิรานุช นาคีสังข์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
4 นายอภิชัย พิศโสระ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
5 นายทวี เจริญรัมย์ ครูู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
6 นายวิชัย จันทร์สอน ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
7 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
8 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
9 นางสาวทิพากร นามเดช ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
10 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครุูพิเศษ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
11 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ครุูพิเศษ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
12 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
13 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
14 นางสาวจริยา มุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
15 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
16 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
17 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
18 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
19 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
20 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยาฯรักษาการ ผอ.โรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นางอำไพ รุจิยาปนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นายธงสี วรฉัตร ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นายสนชัย ทวีอินทร์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นายสุกัน เทียนทอง ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นางลำเพียร นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา หัวหน้าสำนักงานวิชาการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นายบุญเจือ โฉมใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นางวิรองรอง จันทเขต ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นางวรรณพร สารัง ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 ว่าที่ร้อยตรี บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนจินพสำโรงทาบวิยาทคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นายสุรพงษ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลียงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นายสุเพียรชุติพงษ์ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นายประเสริฐ พิสมัย รอง ผอ. ร.ร.รามวิทยา ฯ รักษาการ ผอ. ร.ร. แร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นายชวลิต วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นางชรัดพร เสริมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางเกศสุดา ยิ่งแสวงดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางสาวกมลพันธ์ ศิรประภากุล เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นางสาวชนิดาภา นิตรลาภ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 จ่าสิบเอกจตุวุฒิ ลัทธิพุทธกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นายอร่าม บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นายวรพล รัตนะธีมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศน์ สพม.๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 นางจิดาภา เพียรมี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
70 นางศุภวรรณ โสวภาค ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
71 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
72 นางจริน พรมสี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
73 นางวรารัตน์ สัทธวงศ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
74 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75 นายยอดชาย เพียรดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
76 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นางวิไลจิตร ทางดี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นางลักขณา คุณมาศ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นายสุเมธ มังจันทึก ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางพัสณีย์ บุญยง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นายสังเวียน ประคองชื่อ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
83 นายประสิทธิ์ สุขโข ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
84 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
85 นางครองศรี นามพูน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
86 นางรติมา จิตรแม้น ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
87 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
88 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
89 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
91 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
92 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94 นายเเสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน,ประะธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเเวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
98 นายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
100 นายนพรัตน์ หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางวัฒนา สมชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
102 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
103 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
106 นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
107 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ครูพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
109 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายทวี เจริญรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
111 นางสาวศิริพร ไทยดี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายสุรพงศ์ ปรากฎรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายเสนี จิตหนักแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายกัมปนาถ คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายชนะศึก จินดาศรี ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายสุวชัย ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายวรกุล สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
125 นางดวงใจ ชนะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการ
127 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายชิโนรส สุภาสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
133 นางศิริวรรณ เชื้ออินทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางฉวีวรรณ ธนารักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางรัตนา ชิดชอบ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
136 นายปัญญา เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
137 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
140 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
141 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
143 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
144 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
145 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายสมาน ขุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
149 ว่าที่ร้อยตรีทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
150 นางศิวพร นิลเนตร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
151 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
153 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
154 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายเลอสรร ตระกูลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
156 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายบุญลำ้ บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายจำลอง ทิ้งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางจิตนา ไทยยิ่ง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
162 นายสมเกียรติ กลั่นกำเนินด ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางเสาวภา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
166 นายวศิน สมาธิกุล ครูโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
167 นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
168 นายสมบัติ วรรณศิริ ครูโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
169 นางเพ็ญศรี ฉิมพลี ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
170 นายอนันต์ บุญเหมาะ ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
171 นางสุภาพร ลอยทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
172 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
173 นางสาวสมพร ทองแม้น ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
174 นายเกียรติภูมิ ทองหลาง ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
175 นายสนธิ แสงชมพู ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
176 นางเฉลิมชาติ งาขาว ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
177 นางสุปราณี จารุเสฏฐิโน ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
178 นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
179 นางรุ่งรัตน์ สุภาสัย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
180 นางผ่องใส บัวหุ่ง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
181 นางสำราญ โสวภาค ครูโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
182 นางสาวสายสุวรรณ ชูทรงเดช ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
183 นางอัจฉรา จันทเขต ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
184 นางรัตติยา แหวนวงศ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
185 นายนันทพล ใจกล้า ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
186 นางชนิตา แสงศรี ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
187 นางวริญญา ดุมกลาง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
188 นายประเสริฐ ใจองอาจ ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
189 นางยุพิน บรรเทพ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
190 นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
191 นางเยาวรัตน์ พรหมสา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
192 นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
193 นายธีรชัย ลาภูตะมะ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
194 นายพงพันธ์ เสาศิริ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
195 นางกอบกุล ชำนาญหมอ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
196 นางจันทร์จิรา ผจญกล้า ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
197 นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
198 นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
199 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
200 นางสาวสุริวรรณ สุริยวงคต ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
201 นายสุขเนตร ศูนย์กลาง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
202 นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
203 นางกัลยา หลวงยี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
204 นายเพิ่มศักดิ์ ประสานสุข ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
205 นายจักรดุลย์ อิทธิปรัชญาบุญ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
206 นางพรรณี แรงกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
207 นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร ครูโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
208 นายอุดม กำมนาฎ ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
209 นายสราวุธ แพงเจริญ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
210 นายสุพล สอนสมนึก ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
211 นายประเสริฐ ทองอุดม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
212 นางกนกวรรณ สมสุระ ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
213 นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
214 นายสำรวย พันธ์เพ็ง ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
215 นางชวัลพัชร สุทธิชินธรรม ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
216 นางทิพร แหล่งหล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
217 นางลำเพียร นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
218 นางปาลิดา จันทร์ลา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
219 นางกัตติกา คำอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
220 นางจิรานุช นาคีสังข์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
221 นางอัจฉรา จันทเขต โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
222 นางสาวธิติมา ทองคำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
223 นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
224 นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
225 นายมนตรี แป้นจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
226 นางวิรองรอง จันทเขต โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
227 นางสาวจินตนาฎ จารัตน์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
228 นางวรรณพร สารัง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
229 นางสาวอนุสสรา หายทุกข์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
230 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
231 นางสาวธิติมา ทองคำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
232 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
233 นางสาวปิยเนตร ดีอยู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
234 นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
235 นางวัฒนา สมชอบ ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
236 นางสาวศิริพร ไทยดี ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
237 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
238 นางสาวทิพากร นามเดช ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
239 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
240 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครุูพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
241 นางสาวจริยา มุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
242 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
243 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครุูพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
244 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
245 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
246 นายวิชัย จันทร์สอน ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
247 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ครู พิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
248 นางอำไพ รุจิยาปนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
249 นางสาวสิวพร ไพรกังวาน ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
250 นางสาวอุรัจชา เตียงทอง ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
251 นางสาวจรรยา แว่นเนตร ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
252 นายวิชัย จันทร์สอน ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
253 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
254 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
255 นางสาวทิพากร นามเดช ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
256 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
257 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครุูพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
258 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ครุูพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
259 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครู พิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
260 นางสาวพิญญาภัชญ์ เเบบอย่าง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
261 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
262 นางสาวจริยา มุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
263 นายสนชัย ทวีอินทร์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
264 นางสาวอนุสสรา หายทุกข์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
265 นางสาวจรรยา แว่นเนตร ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
266 นายมนตรี แป้นจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
267 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
268 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
269 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
270 นางทิพากร นามเดช ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
271 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
272 นายวิชัย จันทร์สอน ครุู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
273 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครู พิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
274 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ครุูพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
275 นางสาวจริยา มุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
276 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
277 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
278 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครุูพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
279 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
280 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
281 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
282 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
283 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
284 นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ประธานสหวิทยาเขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
285 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ประธานสหวิทยาเขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
286 นายองอาจ ดีประดวง ห้วหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
287 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
288 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
289 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
290 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
291 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
292 นายสมเกียรติ พาณชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา
293 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
294 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
295 นายองอาจ ดีประดวง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
296 นายไพศาล วุฑฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
297 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
298 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
299 นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
300 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
301 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา
302 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
303 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
304 นายองอาจ ดีประดวง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
305 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
306 นางวัฒนา สมชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
307 นางสาวศิริพร ไทยดี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
308 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
309 นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
310 นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
311 นางทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
312 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
313 นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
314 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครูพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
315 นางสาวรจนา วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
316 นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ครูพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
317 นางพรรณภา จิตร์ประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
318 นางสาวรุ้งดาว กลิ่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
319 นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
320 นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
321 นางสาวจริยา มุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
322 นางสาวมณีรัตน์ สุขดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
323 นายทวี เจริญรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการเเละกรรมการประสานงาน
324 นางอนัญญา สุนทรารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
325 นางประไพ เพียรมี ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
326 นางรุ่งฤดี ไวยศรีเเสง ครู บุแกรงวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
327 นางรุ้งจันทร์ นวลทอง ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
328 นางภิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
329 นางพวงเพชร วงศ์คำมา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
330 นางศรีฎลา ศศิสุทธินานนท์ ครูโรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
331 นางสาวบุษบา ชื่นงาม ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
332 นายอภิวัฒน์ ผูกเกษร ครูโรงเรียนจารย์วิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
333 นายกองแก้ว แสงสนิท ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
334 นางเจียมใจ พานิชย์กิจเจริญ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
335 นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ ครูโรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
336 นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
337 นางรัตติยา ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนโชคเพชรวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
338 นางพจมาศ จันทร์โท ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
339 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย ครูโรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
340 นางผ่องศรี เพิ่มสุข ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
341 นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
342 นางรัศมี มีพร้อม ครูโรงเรียนพญารามวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
343 นางพรอำไพ ยินดี ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
344 นางวิมลวรรณ งามสะอาด ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
345 นางสาวกรรณิการ์ ลาภจิตร ครูโรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
346 นางทัศนีพร โคหาจักร ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
347 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
348 นางสาวณัฐกุล จันทร์หอม ครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
349 นางกุสุมา เเสนสุข ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
350 นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
351 นางสาวจิตใส จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
352 นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเเวงวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
353 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
354 นางสาวมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
355 นางนิตอร บุญคงเดช ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
356 นางพุทธชาติ พนมพงศ์ ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
357 นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย์ ครูโรงเรียนนาดีวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
358 นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูโรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
359 นางโรจน์รัตน์ พราวศรี ครู โรงเรียนสิรินธร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
360 นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
361 นางสุภวัตร อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
362 นางสมควร ชัยเฉลียว ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
363 นางยอเเสง จันทร์เสน ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
364 นางศิวพร นิลเนตร ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
365 นางอรพินท์ สมาธิกุล ครู โรงเรียนเเตลศิริวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
366 นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไว ครู โรงเรียนนาบัววิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
367 นางเกษมณี ศรสระน้อย ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
368 นางอนงค์นาฏ จันทา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
369 นางมณี นรสาร ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
370 นางอำนวยพร มูลศาสตร์ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
371 นายสุพัฒน์ ชาติเจริญ ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
372 นายพินิจ เชื้อเพ็ง ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กรรมการตัดสินการประกวดแแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
373 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
374 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
375 นายวัชระ ชาญศรี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
376 นายอำพล รติธรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
377 นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
378 นายอดิศักดิ์ เทียนทอง ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
379 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
380 นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
381 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
382 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
383 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
384 นางภากุล เมืองแก้ว ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
385 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
386 นายสุทัศน์ โกรธกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
387 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
388 นายสายชล ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
389 นายพงศกร ผจญกล้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
390 นายสมาน ขุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
391 นายถนอม จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
392 นายบุญทัน สาระ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
393 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
394 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
395 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
396 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
397 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
398 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
399 นายสมเกียรติ กลั่นกำเนินด ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
400 นายอนุภพ ดาศรี ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
401 นายฐิติญารัตน์ สมหมาย ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
402 นายบูรณ ผักไหม ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
403 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
404 นายอดิศักดิ์ เทียนทอง ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
405 นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
406 นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
407 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
408 นายสมชาย จันทร์สมุทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
409 นายนภดล บุตรลักษณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
410 นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
411 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
412 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
413 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
414 นายวิมล สาธร ครูโรงเรียนหนองแวง คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
415 นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
416 นายธิติ นิลแก้ว ครูโรงเรียนสรุพินท์พิทยา คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
417 นายขวัญชัย ถึงดี ครูโีรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
418 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
419 นายสุวชัย ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมตัดสินกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - ม.6
420 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
421 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
422 นายชนะศึก จินดาศรี ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
423 นายกัมปนาถ คงนุรัตน์ ครโีรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
424 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
425 นายสุวรรณา คำมณี ครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
426 นางภิตินันท์ ทองนำ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
427 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
428 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
429 นายทศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
430 นายเกรียงศักดิ์ คำนุ ครูโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
431 นายยุทธชัย สุทธิโส ครูโรงเรียนสรุพินท์พิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
432 นายพิทยา อินทร์ชัย ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
433 นางปรารถนา ดำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
434 นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
435 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
436 นายสุรชัย กูลรัตน์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
437 นางสาววรรณิสา สุขหาได้ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
438 นางสาวสาคร ได้รอดดี ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
439 นางสาวศิริพร นันทรัตน์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
440 นางจุฑาภรณ์ อิฐรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
441 นางนันทนา ปาลีคุปต์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
442 นางสาวอวยพร จันทร์มาลี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
443 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
444 นายจิตรกร สุริยะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
445 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
446 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
447 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
448 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
449 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
450 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
451 นายสมเกียรติ กลั่นกำเนินด ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
452 นางอำนวยพร มูลศาสตร์ ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
453 นายชนะศึก จินดาศรี ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
454 นายอรรถวิทย์ ถือกล้า ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
455 นายอภินันท์ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
456 นางอนงค์จิต แก่นพนม ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
457 นางสาวขนิษฐา จันทร ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
458 นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
459 นายอภิศักดิ์ อุดหนุน ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
460 นางเนตรนภา พรหมทอง ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
461 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
462 นางสาวกัญญารัตน์ สุขแสวง ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
463 นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
464 นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
465 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
466 นายสมเกียรติ กลั่นกำเนินด ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
467 นางสาวจันทนา เหมาะทอง ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
468 นางอนุษา มัรสลำ้ ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป
469 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
470 นายสมศักดิ์ เทียมเลิศ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
471 นายมานพ ด่านวิไล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
472 นายวัชระ ชาญศรี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
473 นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
474 นายพอย สุดจำนง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
475 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
476 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
477 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
478 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
479 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
480 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
481 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
482 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
483 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
484 นางสาวปนัดดา ทราจารวัตร พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
485 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
486 นางศิริวรรณ เชื้ออินทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
487 นางฉวีวรรณ ธนารักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
488 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
489 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
490 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
491 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
492 นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
493 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
494 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
495 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
496 นางปตินุช พรหมบุตร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
497 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
498 นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
499 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
500 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
501 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
502 นางสิริกร คงกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
503 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
504 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
505 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
506 นางสาวปนัดดา ทราจารวัตร พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
507 นางถาวร ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
508 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
509 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
510 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
511 นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
512 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
513 นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
514 นางสาวจันทนา เหมาะทอง ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
515 นางสาวจันทิมา ผู้สมเก่า ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
516 นางอนุษา มัรสลำ้ ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร
517 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
518 นายธนชัย สุทธิยานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
519 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
520 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
521 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
522 นายชัยณรงค์ บุญคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
523 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
524 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
525 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
526 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
527 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
528 นางจีรา ศรีไทย ครู โรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
529 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
530 นางอุรา กันพาณิชย์ ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
531 นายสมเกตุ ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
532 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
533 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
534 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
535 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
536 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
537 นางสาวกวิตา อินธิสาร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
538 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
539 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
540 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
541 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
542 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
543 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
544 นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
545 นายชัยพร สืบนุการณ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
546 นายศุภชัย ราชนู ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
547 นายสงัด ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
548 นางดลนภา พุ่มพุฒ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
549 นางวราพร เจียมเมืองปักษ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
550 นางสาวอัมพร คนึงเพียร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
551 นางอุมาภรณ์ ชายทวีป ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
552 นายสุทธิศักดิ์ กำจร Lab boy โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
553 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
554 นางสาวกวิตา อินธิสาร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
555 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
556 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
557 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
558 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
559 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
560 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
561 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
562 นายปิยพงษ์ อรัญสุด ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
563 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
564 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
565 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
566 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
567 นางปานชนก ขันอ่อน ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
568 นางนรินทร โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
569 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
570 นางประใพวรรณ สมจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
571 นางสมใจ บุญโต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประมวลผลศิลปะ
572 นางสาวกมลชนก ธานี ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการประมวลผลศิลปะ
573 นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย ครูชำนาญการ คณะกรรมการประมวลผลศิลปะ
574 นางนิลเนตร ฉัตรเชาวลัย ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
575 นางสาวพรรษรณ์ ดาสั่ว ครู โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
576 นางสุธิมา กะทิศาสตร์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
577 นายกฤษสาคร รันทร ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
578 นายสุริเยศ พีศิลป์ ครู โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
579 นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
580 นางจิราพร เกศามา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคำคม
581 นายจำปา สุขยา ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินคำคม
582 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินคำคม
583 นางรัชนี อุดมสินานนท์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
584 นางเพ็ญนภา โสติยา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
585 นางสาวสาวิตรี บุญแน่น ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
586 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
587 นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
588 นางถาวร ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
589 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
590 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
591 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
592 นายสมาน ขุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
593 นายครรชิต วงศ์เหิม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
594 นายถวิล ศรีสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
595 นางสาวธัญภัค รุ่งเรือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]