สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงพิทยาคม 100 4 2 6 106
2 มัธยมวานรนิวาส 97 2 1 4 100
3 อากาศอำนวยศึกษา 84 7 2 5 93
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 81 4 2 11 87
5 โพนงามศึกษา 57 4 2 9 63
6 กุดเรือคำวิทยาคาร 40 2 4 2 46
7 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 31 2 5 1 38
8 ศึกษาประชาสามัคคี 30 2 6 5 38
9 หนองแวงวิทยา 19 2 0 7 21
10 ภูดินแดงวิทยา 18 3 2 23 23
11 ท่าสงครามวิทยา 17 2 4 3 23
12 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 15 1 2 3 18
13 คำยางพิทยาคม 13 2 2 5 17
14 บ้านดงหม้อทอง 8 0 2 0 10
15 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 8 0 0 4 8
16 เดื่อศรีไพรวัลย์ 4 3 2 2 9
รวม 622 40 38 90 790