หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนุรักษ์ อุปพงษ์ รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพม. เขต 23 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายประสาร ภูดี รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายชัชวาล ลุนจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายทองปาน ศรีอักเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นางณิชากร หาญคำมูล นักวิชาการชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นายวสันต์ สาระนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคาตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 นายเชิดชาย ราชกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นายสมศักดิ์ โคตรลาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 พระครูสุทธิญาณคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
20 นายวิบูลย์ คำมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
21 นายเกษา โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
22 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
23 นายไพบูลย์ พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
24 ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
25 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ กระบอกโท ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
26 นางสาวโสภา ทวีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
27 นายนภาดล วิภาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
28 นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
29 นางสาวหฤทัย สิมมะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
30 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
31 นายพนัส ทองปาน ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
32 นางสาวศุพิชชา บุตรละคร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
33 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
34 นายพนัส ทองปาน ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
35 นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
36 นายสุริยะ วานะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
37 นางสาวศุพิชชา บุตรละคร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
38 นางสาวมัลลิกา จ่าไธสง ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
39 นายกัณวัฒน์ ราช้อน ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
40 นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน
41 นางสาวหฤทัย สิมมะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
42 นายเรืองเดช พร้อมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
43 นายสำรอง ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
44 นางอุไรวรรณ แสงหาญ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
45 นางพนิดา สาขามุละ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
46 นายกมล ลุนอุบล ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
47 ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
48 นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
49 นางแสงเดือน ยิ่งยง ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
50 นายชวลิต ยิ่งยง ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
51 นายวุฒิพงษ์ ปัญเศษ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ คณะกรรมการอาคารสถานที่
52 นายลิขสิทธิ์ ภูแสนศรี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
53 นายวราวุธ สุวรรณไตร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
54 นายสนั่น ดวงจำปา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
55 นายศุภกร ชรินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
56 นางสมศรี ดวงจำปา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
57 นางวัง เสือคำจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
58 นายอารีศักดิ์ แก้วกัณหา พนักงานขับรถ คณะกรรมการอาคารสถานที่
59 นายสถิตย์ เฮียงราช ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
60 นายวิทวัส แง่พรหม ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
61 นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
62 นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
63 ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
64 นายอิทธิชัย ประธาน ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
65 นายภาณุวัฒน์ ฟ้อนกระโทก ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการจัดพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
66 นางสาวหฤทัย สิมมะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
67 นายธาตรี วารีย์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
68 นายอุดมศักดิ์ ถาบุตร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
69 นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
70 ว่าที่ร้อยตรี ศิริ นารีสา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
71 นายวราวุธ สุวรรณไตร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
72 นายวิทยา สาขามุละ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
73 นายสุริยะ วานะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
74 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
75 นายวุฒิพงษ์ การุญ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
76 นายอภิรัฐ แสงลี ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
77 นางสาวขวัญจิรา ศรีวะสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
78 นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
79 นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ
80 นายพนัส ทองปาน ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
81 นายพูณศิลป์ อ่อนไสย ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
82 นางสาวชลธิชา ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
83 นางสาวอรอนงค์ น้อยคำยาง ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
84 นางพนัชกร หอมเฮ้า ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
85 นางสาวสมจิตร จันทาสี ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
86 นางสาวปาลิตา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
87 นางกิติยา ทองไสย ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
88 นางอนงค์รักษ์ โตปิตะ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
89 นางสาวขวัญชนก มโนรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
90 นางภัทรกันย์ บรรเทา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
91 นางสาวศุพิชชา บุตรละคร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขัน และรับลงทะเบียน
92 นางกฤษณา ถาบุตร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นายวุฒิพงษ์ การุญ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวนิตยา สอนนุชาติ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาววงศ์รัตน์ จันทร์สุข ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสาวพัชณีย์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสาวกนิตตา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางวิวัลยา ปัญเศษ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวกัญญาภัค ปัญเศษ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวอนงค์วิไล กงลีมา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสาวน้ำฝน อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นายพนัส ทองปาน ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
107 นายพูณศิลป์ อ่อนไสย ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
108 นายไพรศาล ดวงผุย ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
109 นางกิติยา ทองไสย ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
110 นายวีระศักดิ์ กรมแสนพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
111 นางสาวศุพิชชา บุตรละคร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]