หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ สัพโสโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ศรีเทพโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิตราพร อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิรินภา ข่วงทิพย์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ปาละสีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ สุริยะเดชโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุริยันต์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศุพิชชา บุตรละครโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเอกกรานต์ อินทร์ตาแสงโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายดนตรี งาสิทธิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรวรรณ มูลตองคะโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญา แก้วก่าโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาพ อำมุกคะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางสาววารุณี ธงไพรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายณัฏฐากร นิลเขตโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธิดารัตน์ ฝูงพิลาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวนิดา สายธนูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ อำมุกคะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางธันญากานต์ จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางรัญจวน กุลอักโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกมลกรณ์ เถายะบุตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธงไพรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นางยุวนิดา สายธนูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางภัทรกันย์ เอกพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤติยา กุลภาโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ ศรีเทพโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางนิภา ไฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ สุริยันต์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
10. นางกนกวรรณ สายธิไชยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางประพิณ โคตรชมพูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางปาลิตา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ไชยแสงราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางอัจฉรา ปะติเกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว นวลมณีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัณฑิตา เชื้อวังคำโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวสิรินารถ ไชยตะมาตย์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พลราชมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางภัทรกันย์ บรรเทาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฏฐากร นิลเขตโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสิรินารถ ไชยตะมาตย์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ไชยศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางประพิณ โคตรชมพูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ มูลสารโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ไชยแสงราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางปริศนา ดวงกุลสาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ไชยศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางสาววรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ อ่างคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปติพล มานิสสรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางประณาลี ยงพรหมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิ ผาวิชัยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นายวรการ รุจาคมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวดารณี ชมโสมโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางสุดาพร คำเกาะโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางอ้อยทิพย์ สายเงินโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุรัสวดี ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ น้อยคำยางโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิ ผาวิชัยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางมัสยา ผาละโพธิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางกัญญลักษณ์ ลีพรมโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
8. นางสาวกรนรินทร์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางศิริรัก รุ่งเรืองโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สุทธิวงศ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ไชยเทศโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ใจดีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางนภาพร แสนอุบลโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางพรสวรรค์ ทัศวงษาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธนัชภัค บทมาตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ พลพันธ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา ศรีบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางกัณวัฒน์ ราช้อนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร แสนอุบลโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา แก้วพาดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางดงลักษ์ พงษ์ศิริโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเชียงขวางโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จำเริญโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สอนนุชาติโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ใจดีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางนภาพร แสนอุบลโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยนุช พิมพ์รสโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
8. นางดงลักษ์ พงษ์ศิริโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายกรกมล เพ็งพาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จำเริญโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางกิติยา ทองไสยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร แสนอุบลโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมภา อุปทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางดงลักษ์ พงษ์ศิริโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางวรัญชยา หงษ์อ่อนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายจรัญชัย อนุศาสน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอิทธิชัย ประธานโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา ศรีทุมมาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ จักรบุตดาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายเกียรติกมล นาจานโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นายวรวุฒิ เทียนแก้วโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร พ่อธานี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอิทธิชัย ประธานโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา ศรีทุมมาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา รังหอมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายสมคิด ใครบุตรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวขวัญชีวา เจริญชัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ธีระจาตุพัฒน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางกฤษนา ถาบุตรโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี ตะโคดมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางนุชจรินทร์ ประลอบพันธุ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวปรัขญาพร ต้นภูบาลโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางสาวขวัญชีวา เจริญชัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายยศธร ฝาระมีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายไพรศาล ดวงผุยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี ตะโคดมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายภูวดล ถวิลคำโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายนีรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ พลพันธ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ป้องทองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางเย็นฤดี ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย เครือจันพาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายศราวุธ ชายกวาดโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
8. นางวนัชพร วงศ์ประชาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางรัตนา คำโสมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางสาวนุชธิดา บุพศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
11. นางพรพิศ แสนมนตรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเย็นใจ เคนทวายโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นางระจิรา ล้อศรึสกุลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายเนตร สุรำไพโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทนา ทัพทะมาตย์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนิตยา สังคณิตย์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายสดใส ขันตะราชโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
9. นางพรพิศ แสนมนตรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนุชธิดา บุพศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
11. นางรัตนา คำโสมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุลโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิตตา อนันต์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล แสนอุบลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายธรรมนูญ พรหมดาโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสุภาดี ช่วยรักษาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางนันท์นภัส ใยพันธ์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศรินทร ขันทะชาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ ชายกวาดโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ สิริสรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายสุนทร โชครื่นเริงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางพิไลรัตน์ พรมวังโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวศรินทร ขันทะชาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายพงษ์ศักดิ์ ชายกวาดโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงศ์วณิชโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวหงศ์ทอง ปาระพิมพ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายไพรัช ดอกกุหลาบโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
7. นางศศิธร ใครบุตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
8. นางกัลยา ป้องทองโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ วังยายฉิมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธาตรี วารีย์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชัย แก้วกาวีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายชำนาญการ สาขามุละโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางประโรม แสงแก้วโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
6. นางจิรัชญา ยะภักดีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพัสราพร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นายพูณศิลป์ อ่อนไสยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ สุวรรณไสยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายสุเมธ นามคันไชยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางชนิสรา พักตะไชยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนานิศ ดวงเพชรโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นางมัลลิกา วงศ์ประชาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
9. นางพุทธชาติ ไชยนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ การุณโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราพร รวยทรัพย์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ พลแสนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางลภัสรดา นาโควงค์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ลุนจักรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
8. นายธนานิศ ดวงเพชรโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
9. นางพุทธชาติ ไชยนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางสาวนกอร ศรีวิลัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัน บุญหงส์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ แสงลีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนภัสนันท์ อุปรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายขวัญใจ โถบำรุงโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นายอรรถพล ศุภรรัตรน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
8. นายภราดร ประลอบพันธุ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายมรกต วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางเกษฎา แสนอุบลโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ ไชยะโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นายสุทธินันท์ กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายภราดร ประลอบพันธุ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
8. นางนภัสนันท์ อุปรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำลอง อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา ศรีบุญใชยโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นายธาตรี วารีย์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พรทวีกานต์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายอสมาภรณ์ บุญจันทร์โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
7. นายอรรถพล ศุภรรัตน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายเมษ์ทิตย์ พละกรตโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจำลอง อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นายธาตรี วารีย์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายเมษ์ทิตย์ พละกรตโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอภิชัย แก้วกาวีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ บุตรแสนคม ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายไพเราะ กุลภาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. นายวราพงษ์ สุริยภูมิครูโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา ผากงคำครูโรงเรียนบ้านโพนแพง กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทเกรงศักดิ์ สุวรรณชัยรบครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นายกมล ลุนอุบลครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสันติ แก้วบัวครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ลานนท์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. นายณัฏฐากร นิลเขต ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทเกรงศักดิ์ สุวรรณไชยรบครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
7. นายกมล ลุนอุบลครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวศกุนตลา โพธิ์ศรีครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวศิวกานต์ เดชทศร ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวภวันรัตน์ เกตุพิลาครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. นายชาญชัย พลไชยครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
6. นายพาที จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายสุวิมล ขันทีท้าวครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายโสภณ ศรีผักผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมันญ บัวศรี ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายพิมล พักตะไชยครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลินี คำภักดีครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการ
5. นายพาที จอมคำครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางชุติมา พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ขันทีท้าวครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญไทย แสนอุบลศึกษานิเทศก์ สพป.สน.เขต3ประธานกรรมการ
2. นายทวี พรทวีกานต์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายไสว หงส์ภูมี ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายธนเดช มณีวรรณครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายศักดิ์มงคล โปทากันครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมาครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายบุญไทย แสนอุบลศึกษานิเทศก์ สพป.สน.เขต3ประธานกรรมการ
2. นายทวี พรทวีกานต์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายไสว หงส์ภูมี ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายธนเดช มณีวรรณครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายอัมพร อุ่นสัยครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมาครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ไชยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจงจิตร คิดโสดา ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนสริ เลิศสงคราม ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัฒน์นรี ทุติครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นายอัมพร อุ่นสัยครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางดวงกมล พาเพียเพ็งครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุขสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทราภรณ์ พันธ์ตุ้ย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางกนกอร ตามะลี ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ธิศรี ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ แก้วพาดีครูโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
6. นายไพรวัลย์ คำยอดครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางปทุมพร บุญขาว ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวหฤทัย สิมมะลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรินนา ชาไมล์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายกิ่ง สุพรครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. นางเพ็ญวิภา สรรคชาครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นางภาวิพรรณ อินธิปีก ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวอัมรา ปัญเศษ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานิวาสประธานกรรมการ
2. นางสุภรณ์ ไชยภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางศภวรรณ บุษภา ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ธิศรีครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
5. นางสาวชญาน์ทิพย์ รัตนวงศ์ทวีครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
7. นางดวงกมล พาเพียเพ็งโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานิวาสประธานกรรมการ
2. นางธนารมย์ วรรณบุรี ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสุภาณี พรหมเชษฐา ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวมยุรี บุญฉวีครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชญาน์ทิพย์ รัตนวงศ์ทวีครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายคำสอน ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนคำโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ แสงหาญครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ตินอาษาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางดาเรศ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. นายสมพร จ่องสละครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โคตรชมภู ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายธงชัย จันบาครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนา อุ่นมะดีครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายสราวุธ อินธิโคตร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายมณเฑียร อินทรสิทธิ์ครูโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสาครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ วิชาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์ นันทเดช ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายสุริยนต์ นิวาสประกฤติครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. นายเผด็จ นามวงศ์ษาครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพนาสรรค์ ยงพรหมครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คณิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ ครูโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
4. นายประเทือง ทุมพร ครูโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นายสายัน ชินวงศ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายวีระพงษ์ นีไลย์นาคครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายชัชวาล หาญอาษาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายธัชเชน ชูรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายรัฐสยาม วงศ์จันทะโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐสยาม วงศ์จันทะโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิศาชล ไสยสนิทโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิโรจน์ จันทาศรีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา กรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ใสงาม ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายคุณาธิป ชาญนราครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นายกัญญาภัค ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ศูนย์กลางครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ใสงาม ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายคุณาธิป ชาญนราครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวกัญญาภัค ปัญเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา กรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบง กรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพรสัณฑ์ พละศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ทองกาล ครูโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
3. นายจำนง สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายคมสันต์ แสนณรงค์ครูศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงกรรมการ
5. นายไพโรจน์ พันธ์โยธินครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
6. นายมานา ชื่นใจ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายพีรภัทร น้อยสาครูโรงเรียนบ้านบัวราษฏ์บำรุงกรรมการ
8. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
9. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไพรสัณฑ์ พละศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ทองกาล ครูโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
3. นายจำนง สีสถานครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายคมสันต์ แสนณรงค์ครูศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงกรรมการ
5. นายไพโรจน์ พันธ์โยธินครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
6. นายพีรภัทร น้อยสาครูโรงเรียนบ้านบัวราษฏ์บำรุงกรรมการ
7. นายมานา ชื่นใจ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
9. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนไทยรองประธานกรรมการ
3. นายมานา ชื่นใจครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายไพรศาล อาจหาญ ครูโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
5. นายพิษณุ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คามโฮมครูโรงเรียนหนองหารสมสนุกวิทยากรรมการ
8. นายวิทูร ศรีนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
9. นายมงคล สินธนันชัยครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นายสฤษดิ์ มูลมณีครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นายบัญชา คุณทรัพย์ครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
12. นายพีระ คำบังครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
13. นายเรือง เซ็นนิลครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
14. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
3. นายมานา ชื่นใจ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายไพรศาล อาจหาญ ครูโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อฯ กรรมการ
5. นายพิษณุ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คามโฮมครูโรงเรียนหนองหารสมสนุกวิทยา กรรมการ
8. นายวิทูร ศรีนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
9. นายมงคล สินธนันชัยครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นายสฤษดิ์ มูลมณีครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นายบัญชา คุณทรัพย์ครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
12. นายพีระ คำบังครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
13. นายเรือง เซ็นนิลครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
14. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณโรงเรียนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงรูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ีระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย มณีวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรักษ์ ระดาดาษครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร สิงห์คามครูโรงเรียนดงหม้อทอง กรรมการ
5. นายวิษณุ ดีประเสริฐครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจักรพล ตรีศรีครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายชวลิต ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนไทยรองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พันธ์โยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายไพรศาล อาจหาญ ครูโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
5. นายพิษณุ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คามโฮมครูโรงเรียนหนองหารสมสนุกวิทยากรรมการ
8. นายวิทูร ศรีนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
9. นายมงคล สินธนันชัยครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นายสฤษดิ์ มูลมณีครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นายบัญชา คุณทรัพย์ครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
12. นายพีระ คำบังครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
13. นายเรือง เซ็นนิลครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
14. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่งกรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ วันคำ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่งกรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่งกรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง กรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง กรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง กรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง กรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายวิพุทธวัฒน์ บรรดาตั้งครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พรไธสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่งกรรมการ
6. นายอนุชิต แสนเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนิศาชล ใสสนิทครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ทัศนาวิวัฒน์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายสมชาย สีลาดอินครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พันธ์โยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายไพรศาล อาจหาญ ครูโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
5. นายพิษณุ อันเกรียงไกร ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คามโฮมครูโรงเรียนหนองหารสมสนุกวิทยากรรมการ
8. นายวิทูร ศรีนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
9. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พันธ์โยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายไพรศาล อาจหาญ ครูโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
5. นายพิษณุ อันเกรียงไกร ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คามโฮมครูโรงเรียนหนองหารสมสนุกวิทยากรรมการ
8. นายวิทูร ศรีนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
9. นายมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายขจรเดช ศิริวานกรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ นาชัยธง ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองครูโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นางสาวอภิสรา เคนคมครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. MissJessi Ijang Asukwaครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางจารุวรรณ สาระด่วนครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายขจรเดช ศิริวานกรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Mr.Andrew Gordonครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กุลอัก ครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นายศิริโชค นำสงค์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางจารุวรรณ สาระด่วนครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ สัพโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประภัสษร จักรบุตดาครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางฤทัยสวรรค์ ศรีนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวเพชรพรหมพร ธาราบดีชัย ครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวจินตนา นาลงพรมครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Phillip Stead ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เปลี่ยนคำ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางภัสสราภา แสนพลครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ ศรีนา ครูโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ศรีสุราชครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ ใสลำเพาะครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พรหมดารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมนทรรศน์ ชุปวาครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
3. นางกัลยา พิมพ์สมแดงครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางณภัชนันท์ ธงชัยครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายศิริโชค นำสงค์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสิรกุล เตโชครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา พรหมดารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันทะสาครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางบรรพตี แดนขนบ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. นายวิทยา สมพมิตร ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนพรัต นาลงพรมครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสิรกุล เตโชครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศรินทร์ธร วรชิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพชรพล คิอินธิ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายยอดธง ริยะบุตร ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายปัณณวิชย์ กำบังครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. Mr.Smith Markโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางพนิดา เทพคนดีครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศรินทร์ธร วรชิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาณวิกา ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางภัสสราภา แสนพลครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายกรชนก ลิลาศครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Mark smithครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางพนิดา เทพคนดีครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกมลกรณ์ เถายะบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. MissMichelle Aragonครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. Mr.Alex Connollyครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนาฎลดา ผาพรมครูโรงเรียนภูดินแดงกรรมการ
6. นายมงคล สอนเคนครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางแสงเดือน ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกมลกรณ์ เถายะบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุลครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย แก้วอัคฮาดครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. นางรินดา บุญโนครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Alex Connollyครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางแสงเดือน ยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ วังยายฉิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. MissZhang sijiaครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวธนัฐฎา เหมมี ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. MissXie Shujuanครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. Mr.Lyu Xiaoqingครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. MissZay Diครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ วังยายฉิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. MissXie Shujuanครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. MissWang Si Qi ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. MissFeng Junครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. Mr.Zhao Huizhenครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. MissZay Di ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธนากร ม่วงนาครองครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
3. นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายปิติชา ชะนะนามครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายธนากร ม่วงนาครองครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. MissMaria Lee Bunielครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวกมนทรรศน์ ชุปวาครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางกาญจนา พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางฤทัยสวรรค์ ศรีนาครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย งามวิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี แง่มสุราชครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว ครูโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางจณิสตา สมบูรณ์ครูโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ไชยสุระครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นายทองอยู่ แก้วฝ่ายโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายภูวดล ถวิลคำโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายทวี พรทวีกานต์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ถวิลคำโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวี พรทวีกานต์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายทองอยู่ แก้วฝ่ายโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจำลอง อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา รัตนะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางนิรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาธกา ศรีธนะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวสมันญา บัวศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายดนตรี งาสิทธิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกา เขื่อนขันธ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ภาภักดีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางนิรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางคมเนตร วันทีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายดนตรี งาสิทธิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกา เขื่อนขันธ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา ภาภักดีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางนิรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางคมเนตร วันทีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางปาลิตา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา ไฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา งามราชจักรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นางสาวภวันรัตน์ เกตุพิลาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นางเนตรนภา รัตนะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชญา แก้วก่าโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางนิภา ไฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวชลธิชา ชนิดพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอุทุมพร ไชยอินทร์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางกนกวรรณ สายธิไชยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศรินทร์ธร วรชิณโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภวันรัตน์ เกตพิลาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นายเอกกรานต์ อินทร์ตาแสงโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ เกษมสินธุ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางภวันรัตน์ เกตุพิลาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นางอุทุมพร ไชยอินทร์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ เกษมสินธุ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา กรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบง กรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายวรวุฒิ เวียงคำครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแสบง กรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ พระโคดี ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
6. นายพัฒน์พงษ์ คำชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เวียงคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พันธ์โยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายไพรศาล อาจหาญ ครูโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
5. นายพิษณุ อันเกรียงไกร ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คามโฮมครูโรงเรียนหนองหารสมสนุกวิทยากรรมการ
8. นายวิทูร ศรีนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
9. นายมงคล สินธนันชัยครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
10. นายสฤษดิ์ มูลมณีครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นายบัญชา คุณทรัพย์ครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
12. นายพีระ คำบังครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
13. นายเรือง เซ็นนิลครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
14. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์ สุพิมพ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวพัชณีย์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ บับพานโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ทัพทะมาตย์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนนทชัย เวยสารโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ โสมสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ อักษรพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนนทชัย เวยสารโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนเดช มณีวรรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางพัณณ์วรา นารีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุล วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอิทธิพล คำสุขุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดุล วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายยศพร ตรงกระพงษ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ บับพานโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายอิทธิพล คำสุขุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย งามวิถีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ ไขลาเมาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางศรัณยา แสนบุญศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาววงศ์รัตน์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ ทองอันตังโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางศรินทร์ธร วรชิณโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ธงศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายภัทรวุฒิ โคตรสีโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยะ วานวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวลารัตน์ ปฏิเวศโรงเรียนคำยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ สิทธิราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายภัทรวุฒิ โคตรสีโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ บับพานโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ นาทมพลโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุนทร โชครื่นเริงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางวลารัตน์ ปฏิเวศโรงเรียนคำยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ธงศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นาทมพลโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุมังคละโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางพัณณ์วรา นารีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นายวชิระเดช พังตุ้ยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศรินทร์ธร วรชิณโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยศพร ตรงกระพงษ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ ไขลาเมาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายวชิระเดช พังตุ้ยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายสุนทร โชครื่นเริงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายวชิระเดช พังตุ้ยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางกุลกนก จั้นวันดีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายพีรวัฒน์ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิษณุ ไชยสัตย์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางภรณ์ทิพย์ สุพิมพ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ อัตรสารโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุ ไชยสัตย์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย งามวิถีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกุลกนก จั้นวันดีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรวุฒิ โคตรสีโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิรัน บุญหงษ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายคมศร อุดมเพ็ญโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ บับพานโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ อักษรพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิรัน บุญหงษ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิไลพร สวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ บับพานโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ อักษรพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช มณีวรรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางศรัณยา แสนบุญศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาววงศ์รัตน์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ พลแสนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช มณีวรรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางศรัณยา แสนบุญศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาววงศ์รัตน์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ พลแสนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไมตรี เจริญชัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายกรุงทอง ผายเงินโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางประกาย พรหมจันทราโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุลโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายกรุงทอง ผายเงินโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นายไชยยา ศรีบุญเรืองโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายภูมิวัฒน์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ ฟ้อนกระโทกโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณชพัฒน์ ดุลยลา โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายภูมิวัฒน์ ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต เฮียงราชโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุนทร บุพศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายณชพัฒน์ ดุลยลา โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางรพีพรรณ วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางสาวลมหวน ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางภิลัยวัณย์ วิภาวินโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
7. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกมลกรณ์ เถายะบุตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเทวา ดาวจันทึกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกมลกรณ์ เถายะบุตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเทวา ดาวจันทึกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางรัตติกา เขื่อนขันธ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางวิทวัส แง่พรหมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ไชยศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ คำมุขโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายวิเชียร ไชยพงศ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ กางทองโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ ฟ้อนกระโทกโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพนมเทียน ลีนาลาศโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
7. นางประกาย พรหมจันทราโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ไชยศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ไชยวงศ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ กางทองโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายสันทัต วงศ์ภาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายวิชา ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางภิลัยวัณย์ วิภาวินโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ วังยายฉิมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวมาลินี คำภักดีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภัสสร จิตรามาศโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ วังยายฉิมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สุริยันต์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ศรีผักผ่องโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ ศรีผักผ่องโรงเรียนโพนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]