หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2557   1 ต.ค. 2557   2 ต.ค. 2557   3 ต.ค. 2557   4 ต.ค. 2557   5 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม ห้อง (รายการที่ 5) 5 ต.ค. 2557 14.00-15.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ห้องสมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ลานหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ฟิสิกส์ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม(รายการที่ 4) 5 ต.ค. 2557 13.00-14.00
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม(รายการที่ 3) 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม(รายการที่ 2) 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311-312 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 313 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 328 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Gifted 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม(รายการที่ 1) 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]