หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2557   1 ต.ค. 2557   2 ต.ค. 2557   3 ต.ค. 2557   4 ต.ค. 2557   5 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ICT ข้างห้องธนาคารโรงเรียน 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ICT ข้างห้องธนาคารโรงเรียน 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ห้องสมุด 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ฟิสิกส์ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม เวทีคนกล้า(ลานโพธิ์) ข้างเสาธง 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม เวทีคนกล้า(ลานโพธิ์) ข้างเสาธง 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
16 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311-312 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 313 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 328 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Gifted 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]