สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 111 10 1 3 122
2 พังโคนวิทยาคม 87 14 5 3 106
3 พรรณาวุฒาจารย์ 70 20 4 4 94
4 มัธยมวาริชภูมิ 69 20 2 6 91
5 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 3 1 0 55
6 ธรรมบวรวิทยา 50 14 7 7 71
7 หนองหลวงศึกษา 49 14 11 5 74
8 การกุศลวัดบูรพา 49 10 6 4 65
9 โคกสีวิทยาสรรค์ 46 18 7 9 71
10 ส่องดาววิทยาคม 44 8 10 9 62
11 แวงพิทยาคม 40 13 5 5 58
12 ราชประชานุเคราะห์ 53 39 13 5 6 57
13 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 33 10 4 2 47
14 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 29 18 10 5 57
15 บ้านนาสีนวล 26 5 3 3 34
16 อนุบาลสุวรรณเทน 25 10 4 2 39
17 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 24 8 4 8 36
18 บงเหนือวิทยาคม 22 9 3 6 34
19 บะฮีวิทยาคม 18 12 5 5 35
20 ลำปลาหางวิทยา 18 9 5 3 32
21 วาริชวิทยา 17 4 1 5 22
22 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 15 10 6 6 31
23 เทพสวัสดิ์วิทยา 14 2 2 1 18
24 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 9 6 2 0 17
25 ภูริทัตต์วิทยา 7 5 1 8 13
26 เมธาศึกษา 6 9 1 4 16
27 อนุบาลนิคมน้ำอูน 2 2 1 2 5
รวม 970 276 116 121 1,362