สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 45 24 23 92 111 10 1 3 122
2 พังโคนวิทยาคม 33 15 10 58 87 14 5 3 106
3 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 13 6 38 51 3 1 0 55
4 มัธยมวาริชภูมิ 17 14 12 43 69 20 2 6 91
5 บ้านนาสีนวล 9 5 2 16 26 5 3 3 34
6 หนองหลวงศึกษา 6 13 8 27 49 14 11 5 74
7 การกุศลวัดบูรพา 6 8 13 27 49 10 6 4 65
8 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 6 5 4 15 29 18 10 5 57
9 พรรณาวุฒาจารย์ 5 15 14 34 70 20 4 4 94
10 โคกสีวิทยาสรรค์ 5 10 6 21 46 18 7 9 71
11 ราชประชานุเคราะห์ 53 5 8 3 16 39 13 5 6 57
12 อนุบาลสุวรรณเทน 4 7 2 13 25 10 4 2 39
13 บะฮีวิทยาคม 4 2 1 7 18 12 5 5 35
14 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 4 0 5 9 24 8 4 8 36
15 บงเหนือวิทยาคม 4 0 0 4 22 9 3 6 34
16 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 3 7 5 15 33 10 4 2 47
17 วาริชวิทยา 3 2 2 7 17 4 1 5 22
18 ธรรมบวรวิทยา 2 8 9 19 50 14 7 7 71
19 ลำปลาหางวิทยา 2 1 3 6 18 9 5 3 32
20 แวงพิทยาคม 1 6 7 14 40 13 5 5 58
21 ส่องดาววิทยาคม 1 6 5 12 44 8 10 9 62
22 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 0 3 4 15 10 6 6 31
23 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 2 3 5 9 6 2 0 17
24 เทพสวัสดิ์วิทยา 0 0 3 3 14 2 2 1 18
25 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 2 2 2 2 1 2 5
26 ภูริทัตต์วิทยา 0 0 1 1 7 5 1 8 13
27 เมธาศึกษา 0 0 1 1 6 9 1 4 16
รวม 185 171 153 509 970 276 116 121 1,362