สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 45 24 23 92 111 10 1 3 122
2 พังโคนวิทยาคม 33 15 10 58 87 14 5 3 106
3 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 13 6 38 51 3 1 0 55
4 มัธยมวาริชภูมิ 17 14 12 43 69 20 2 6 91
5 บ้านนาสีนวล 8 5 2 15 25 5 3 3 33
6 หนองหลวงศึกษา 6 13 8 27 49 14 11 5 74
7 การกุศลวัดบูรพา 6 8 13 27 49 10 6 4 65
8 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 6 5 4 15 29 18 10 5 57
9 พรรณาวุฒาจารย์ 5 15 14 34 70 20 4 4 94
10 โคกสีวิทยาสรรค์ 5 10 6 21 46 18 7 9 71
11 อนุบาลสุวรรณเทน 4 7 2 13 25 10 4 2 39
12 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 4 0 5 9 24 8 4 8 36
13 ราชประชานุเคราะห์ 53 3 8 3 14 37 13 5 6 55
14 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 3 7 5 15 33 10 4 2 47
15 วาริชวิทยา 3 2 2 7 17 4 1 5 22
16 ธรรมบวรวิทยา 2 8 9 19 50 14 7 7 71
17 บะฮีวิทยาคม 2 2 1 5 16 12 5 5 33
18 ลำปลาหางวิทยา 2 1 3 6 18 9 5 3 32
19 แวงพิทยาคม 1 6 7 14 40 13 5 5 58
20 ส่องดาววิทยาคม 1 6 5 12 44 8 10 9 62
21 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 0 3 4 15 10 6 6 31
22 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 2 3 5 9 6 2 0 17
23 เทพสวัสดิ์วิทยา 0 0 3 3 14 2 2 1 18
24 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 2 2 2 2 1 2 5
25 ภูริทัตต์วิทยา 0 0 1 1 7 5 1 8 13
26 เมธาศึกษา 0 0 1 1 6 9 1 4 16
27 บงเหนือวิทยาคม 0 0 0 0 18 9 3 6 30
รวม 176 171 153 500 961 276 116 121 1,353