สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สว่างแดนดิน 106 10 1 3 117
2 พังโคนวิทยาคม 84 13 5 3 102
3 พรรณาวุฒาจารย์ 69 20 4 4 93
4 มัธยมวาริชภูมิ 69 20 2 6 91
5 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 3 1 0 55
6 ธรรมบวรวิทยา 48 14 7 7 69
7 การกุศลวัดบูรพา 46 9 6 4 61
8 โคกสีวิทยาสรรค์ 45 18 7 9 70
9 หนองหลวงศึกษา 44 14 11 5 69
10 ส่องดาววิทยาคม 41 8 10 9 59
11 ราชประชานุเคราะห์ 53 39 13 5 6 57
12 แวงพิทยาคม 39 13 5 5 57
13 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 33 10 4 2 47
14 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 29 18 10 5 57
15 บ้านนาสีนวล 26 5 3 3 34
16 อนุบาลสุวรรณเทน 23 10 4 2 37
17 บงเหนือวิทยาคม 22 9 3 6 34
18 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 22 8 4 8 34
19 บะฮีวิทยาคม 18 12 5 5 35
20 ลำปลาหางวิทยา 18 9 5 3 32
21 วาริชวิทยา 17 4 1 5 22
22 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 15 9 6 6 30
23 เทพสวัสดิ์วิทยา 14 2 2 1 18
24 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 9 6 2 0 17
25 ภูริทัตต์วิทยา 7 5 1 8 13
26 เมธาศึกษา 6 9 1 4 16
27 อนุบาลนิคมน้ำอูน 2 2 1 2 5
รวม 942 273 116 121 1,452