หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รอง ผอ.สพม. เขต23 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
2 นายทอง ธารานุกูล ประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
3 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ประธานสหวิทยาเขตดำรงธรรม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
4 ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
5 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
6 นายนิวัฒน์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
7 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
8 นายประนมเนตร มุลฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
9 นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
10 นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
11 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
12 นายทองดี เฉลิมเดชชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
13 นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
14 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
15 นายตรีชนนท์ แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
16 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
17 ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
18 นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
19 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
20 นายมงคล อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
21 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
22 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
23 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
24 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณเทน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
25 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
26 นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
27 นายพงษ์สวัสดิ์ คำผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
28 นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
29 นางสาววิไลพร ศรีสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
30 ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
31 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
32 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
33 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
34 นางเปี่ยมจันทร์ วงศ์ประชุม รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
35 ดร.สมใจ อุดมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
36 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
37 นางทิพวรรณ สีวาดมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
38 ดร.สุรพร พงศ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
39 นางณัฐฎาณี รีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
40 นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
41 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
42 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
43 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นางนิรมล กลยาณีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นางนาถฤดี หลักทอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นางอัจฉรี ทุมไมล์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นายสราวุธ วิเชียรลม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายบัญชา นนท์ศิริ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายสุรเชษฐ์ นนสุราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นายเด็ดเดี่ยว อุดม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายเอนก บุญอนันต์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายสุบรรณ ป้องสุข ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นายสมภูมิ ลันโคตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นายนรากร ธารานุกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นายชัยชนะ ราชไชย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นายทรงวุฒิ ยลถนอม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นางสาวเมธาชา สวดเสนาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางสางปัจฉิมาพร ปุณริบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายสราวุธ มาห้างหว้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายมนัส ทวีกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นางสาวธนพร สร้อยสูงเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นางสาวทักษิณา บุญมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายพงศกร นาคกมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นางสาวสุชาดา การสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางสาวอลิสา วรรณพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางสาวนัฐพร หันเหิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นายพัฒน์พงษ์ อุ้ยวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายกิติชัย ขันธวิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายบุญนาค สุขะ นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายชัยพงษ์ พ้นภัย นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายสนิท ภูศรีฤทธิ์ นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายไหล สิงทองไชย นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายบุญเนื่อง โคตรคำหาญ นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายจรุง มาตราช นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นายอนุพงษ์ ประทุมพงษ์ นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายอาทิตย์ มะลัย นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นายนิรัน ภูศรีฤทธิ์ นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นายอนุชาติ โคตรคำหาญ นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางทิพย์พวงศ์ วงศ์พิมล นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นายพิชิต หาวิเชียร นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นายณรงค์ศักดิ์ อุระแสง นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่  
88 นายสุรเดช พันธุ์แดง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
89 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
90 นายเกษมสุข อันตระโลก ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
91 นางอรัญญา อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
92 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
93 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
94 นางนาถฤดี หลักทอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
95 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
96 นางอุทัยวรรณ ชูบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
97 นายเอนก บุญอนันต์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
98 นางภัคจิรา จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
99 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
100 นางพรรณิภา โตบาง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
101 นางสาวนุชนาถ แวงวัน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
102 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
103 นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
104 นางกีรติกร จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
105 นางพรสวรรค์ พรหมโสภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
106 นางดลนยพชร หมื่นขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
107 นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
108 นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
109 นางเพ็ญศรี เกษเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
110 นางวิจิตรา สมพมิตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
111 นางปรารถนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
112 นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
113 นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
114 นางสาวสุกัญญา แก้วคำแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
115 นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
116 นางสาวยุพาพร โคตะมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
117 นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
118 นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
119 นางอัจฉรี ทุมไมล์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
120 นางสาวศรัณย์ธวัล ตาสาโรจน์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
121 นางสาวนันทนา ฮมแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
122 นางสาวณัฐธิดา แก้วก่า ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
123 นางสาวบุญยนุช แสนอุบล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
124 นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
125 นางสาวจิราภรณ์ โคตรปัญญา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
126 นางอรัญญา อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
127 นางสาวเมธาชา สวดเสนาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
128 นางสาวปัจฉิมาพร ปุณริบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
129 นายสราวุธ มาห้างหว้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
130 นายมนัส ทวีกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
131 นางสาวธนพร สร้อยสูงเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
132 นางสาวทักษิณา บุญมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
133 นายพงศกร นาคกมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
134 นางสาวสุชาดา การสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
135 นางสาวอลิสา วรรณพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
136 นางสาวนัฐพร หันเหิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
137 นายพัฒน์พงษ์ อุ้ยวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
138 นายกิติชัย ขันธวิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
139 นางโชคอาจิณ อาคะราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายปฏิคม  
140 นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
141 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
142 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
143 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
144 นายอรุณ ตะไลกลาง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
145 นายวสุวัฒน์ สุทธิราช เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
146 นายทรงวุฒิ ยลถนอม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
147 นายชัยชนะ ราชไชย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
148 นายเด็ดเดี่ยว อุดม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
149 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
150 นายนคร โคตรโสภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการแสง สี เสียงและบันทึกภาพ  
151 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
152 นายเมธี อาคะราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
153 นายถวิล บุตรประชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
154 นายเด็ดเดี่ยว อุดม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
155 นายไกรยสิทธิ์ สิทธิ์จักร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
156 นายสุรเชษฐ์ นนสุราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
157 นายทรงวุฒิ ยลถนอม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
158 นายเกษมสุข อันตระโลก ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
159 นายอนุชาติ โคตรคำหาญ ยามรักษาการณ์โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
160 นายนิรัน ภูศรีฤทธิ์ ยามรักษาการณ์โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายจราจร  
161 นายบัญชา นนท์ศิริ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายจราจร  
162 นายเอนก บุญอนันต์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร  
163 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
164 นางอุดมพร ชิณเทศ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
165 นางพนาวรรณ สิทธิจักร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
166 นางธนัสถา ไชยรบ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
167 นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
168 นางสาวประภัสสร บุญเถิง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
169 นางสาวชนิตา เชื้อกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
170 นางสาววรรณภา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
171 นายเฉลิม ทานะขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายการเงิน  
172 นางภาวินีย์ ศรีกุลจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
173 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ  
174 นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ  
175 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการ  
176 นางรสสุคนธ์ คำภูแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายพิธีการ  
177 นางสาวกิริยา ทิพย์มาตย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการ  
178 นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายพิธีการ  
179 นายพิชิต ปาระพิมพ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายพิธีการ  
180 นายสราวุธ วิเชียรลม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายพิธีการ  
181 ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
182 นายชัยมงคล ขำคม ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
183 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
184 นายสุรชัย วันดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
185 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
186 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
187 นางรัศมี สอนไชยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
188 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
189 นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
190 นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
191 นายอำพล ธุรารัตน์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
192 นายประจักษ์ กั้งจำปา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
193 นายบุญโชค สาขะสิงห์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
194 นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
195 นายชัยชนะ ราชไชย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
196 นางสาวพิศมัย รัตนศรี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
197 นายวิวัฒน์ รัตนะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
198 นางสาวณัฐธิดา แก้วก่า ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
199 นายอรุณ ตะไลกลาง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
200 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
201 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร  
202 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
203 นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
204 นางสาวบุตรญรัตน์ วันโส ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายพยาบาล  
205 นางสาวเอื้อมพร เชื้อเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการฝ่ายพยาบาล  
206 นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการฝ่ายพยาบาล  
207 ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการประเมินผล  
208 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการประเมินผล  
209 นางรัศมี สอนไชยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการประเมินผล  
210 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการประเมินผล  
211 นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการประเมินผล  
212 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ/เลขานุการประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]