ประกาศผลการแข่งขัน

**ให้โรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขัน**

สำหรับโรงเรียนใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนการแข่งขันในระบบ

จะไม่มีผลการแข่งขันลงให้

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 11:27 น.