ประกาศ**เรียงความคัดลายมือ ม.ต้น และ ม.ปลาย**

***เรียงความคัดลายมือ ม.ปลาย**   2 หัวข้อ คือ

1.ความสามัคคี

2.วิถีไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

***ม.ต้น*** เขียนเรียงความคัดลายมือโดยเชื่อมโยงตามหัวข้อที่กำหนดให้

1.เยาวชนไทยกับอาเซียน

2.เศรษฐกิจพอเพียง

3.คุณธรรม จริยธรรม

วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 11:46 น.