หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศืแก้วโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางชฎาพัฒน์ ศิริมาศโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ตราทิพย์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. นางอุทุมพร รวงโคกสูงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นายรุ่งชัย ศิริบำรุงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิณณ์ภัชร์ โคนสักขวาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางสุดาวดี ปาสาณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ บัวผันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บิดรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
6. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่าโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางกันตินันท์ ฤาชัยสาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภมิตรา ปริญญาพล ปริญญาพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางจารุวรรณ สุรินทร์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐธัญ เจริญชัยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยภาณ์ ว่องไวโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ พลไชยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
7. นางสาวรัชณีย์ เครือคำโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางสมถวิล อนุญาหงษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอำภา ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวบุษบา ลือวันคำโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวิริยะ สารทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ พุฒศรีโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
5. นางปพนพัชร์ วรราชโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ ปรีชาญาณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา ดีล้ำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางพจนา ยงดีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางคันที โสมชัยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางสิทธิภาท์ เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางแสงมณี ชายทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. ดร.นันทนา ลีลาชัยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
7. นางสุดใจ ฐานะสุโรงเรียนร่มไทรวิทยากรรมการ
8. นางน้อมจิต ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเกษร อินธิแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดใจ สุนทรสโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายไพบูลย์ มนตรีโรงเรียนร่มไทรวิทยากรรมการ
5. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางวิภา มุ่งนากลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอำภา ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางกัลยาณี ฟองอ่อนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ปาพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางศรีวัฒนา สมพงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางกาญจนา แดนประโคมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเจียมจันทร์ สืบสวนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญจนา ดาบลาอำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางไพรัตน์ ดงบังโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายมานัส ทอนฮามแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางศริพร เมืองรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทตา พรมลาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายประยุค วรรณทองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางประภาพร จิตกาวินโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางสุพิชญาภัค พรหมเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางบุสดี ขันมะจันทร์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางบำเพ็ญ คุณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางธัญภรณ์ วรดีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกริกา งามแสงโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางพรพิศ ผิวหอมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดสาคร ถึงนำมาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ บุญแสงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวนิดา คณะพลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชวนากร เมธารติกรกุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายบัญชา ชินโณโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางมลีวรรณ ผลจันทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางพูลศรี แสงพิทยาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางกรกนก คำเพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกานดา คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเครือฟ้า รันชิตโคตรโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางชุติมา พวงสำลีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางชุติมา ลายจันทึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ ใจอ่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
2. นางนิชาภา อึ้งสกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุุรศักดิ์ เมตตาวิมลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ด่างเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สุพัฒน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนงนุช หาไชยโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุญยตรี สมนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ คำโคตรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปพงษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
3. นางนัฎฐกานต์ เหลาแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางมัณฑณา นามวิชิตโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษณวัฒน์ เสนารักษ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางสาวณัฐฌา ไกยะฝ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร จำปาอ่อนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวนันทิดา ติรโรจน์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอาทิตยา ธิราชรัมย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวิรุฬห์ พุทธวงค์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีนครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ชาปากดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขันธ์ทอง คำคลี่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีวรรณ พลชะอุ่มโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางจินดารัตน์ แสงวงศ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ จันทร์อุไรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางไพรวัลย์ แซ่เอียโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักรพันธ์ สมพงษ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายสมเกียรติ งอยผาลาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ แสงวงศ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นางเนตรนภา อินธิแสนโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
6. นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนีกร จันทฤาไชยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายสินชัย สิงห์คำมาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
10. นางสุธินี เคนไชยวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วชิราวุธ ปานพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
2. นางบุษกร ศรีระดาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ พลวิเศษโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาชล วุฒิสารโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางจุฑามาศ โพธิ์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิตร เหล่าใหญ่โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางยุวรรณ สาขาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นางรัชนีกร ครสายโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวยุวดี คำเงินโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางไฉไลรัตน์ แก้วมณีชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวศิริธร อ่างแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายพนมยงค์ จันทรัตนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุวพร พาวินิจโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
2. นางสาววรางคณา ราชวัตรโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวรรณ จุดโตโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ผิวหอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพรพิรุณ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวกนกนารถ ศรีอาจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอาทิตรยา ไตรธิเลนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางวีรวรรณ จุดโตโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นางวารุณี บุรีมาตโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
5. นางสาวปรียาภัทร เครือคำโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ แก้วคำโรงเรียนร่มไทรวิทยากรรมการ
7. นางทัศวรรณ ภูผาดแร่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายประเวศ มหามิตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวแพรวนภา โสภาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณฤดี พันธ์ไชยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายเชาวนนท์ ชาทิพฮดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางสังวาลย์ สิทธิวงค์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา เพ็งเก่งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ จักษุจินดาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประครอง เปลี่ยนเอกโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
2. นางณัฐชลิดา ประกิ่งโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวรจนี จันทวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจินตหรา ภูรัพพาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา ขาวไป๋โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายกฤษฎา ด้วงติลีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพรสินี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ปะกิระคังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางอรอนงค์ จามน้อยพรหมโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎา ด้วงติลีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางปิยวดี สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางสาวเกศินี รัชอินทร์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
5. นางจงกลนี จันทรัตนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพงศธร ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร มามิมินโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นายธนากร อุทัยดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายสารัช บุญเมืองแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางแก้วตา วรโชติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย คำสงค์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายสายันต์ ยืนยั่งโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิภา อุตมาตย์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชยาวุธ เชื้อดวงผุยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพันธ์ จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายยุทธชัย จริตน้อมโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายยุทธชัย จริตน้อมโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นายชยาวุธ เชื้อดวงผุยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางผ่องนภา เครือกนกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายศักดา สินธุระวิทย์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางวิภาดา โทษาธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายประสาท พ่อคำจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ วุฒิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางบุญยงค์ สายบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางประภาภรณ์ สมบูรณ์ธนากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ วุฒิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทิพย์ ศิริจันทพันธ์ุโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต สีแดงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศรีปานโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางประภากร พรหมโสภาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางชุติมา รายณะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนิวาส บุตรธนูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ตันมูลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศตพร ทอนฮามแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายดิษย์ชัย แก่นท้าวโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
5. นายประไทย ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
6. นางวรรณพร ภูมีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรมโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางตติญา กาญจะนะกันโหโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายสนั่น ไชยหงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสุมัย แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ มโนธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางตติญา กาญจะนะกันโหโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุภิญโญ ทันสีโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวรพิศ อินธิราชโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
2. นายสุภิญโญ ทัันสีโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคลักษณ์ คำชมภูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยนาท ผ่านสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นายพัฒนา มานันทีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ์ ใจกลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางรัชนียา ดวงมาลาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนิวาส บุตรธนูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยนาท ผ่านสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
4. นางพงษ์ลัดดา มาหรินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางลักขณา ศรีมามาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางศศิประภา ภูแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นางจรีพร ราชพิลาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอ้อม มอมไทรัตน์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางลาวัลย์ คุณแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางจิราวัฒน์ ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางราตรี ศิลารักษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา ภูแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นางวิรดา โพธิ์ชัยประดิษฐ์โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายภสุ เถาว์ชารีโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
6. นางสุพรรณ พรหมเชษฐาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางสาวเอื้ออารีย์ สนิทนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางโยทะกา พันทาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว พลหาญโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปริญญามิตร ลีนาลาดโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา สุวรรณคุณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายนิธิพัฒน์ ศรีมรกตโรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
5. นายสมคิด กองจันทร์ดีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสำลี คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวนวพร ชำนาญเวชโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัศวิน ถันชมนางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายจิโรจน์ อณาชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ แก้วอาจโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นางสาวนวพร ชำนาญเวชโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายพันเลิศ เสาวโคโรงเรียนโพนแพงกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายมนตรี ไชยบุบผาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ภูสมปองโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
5. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์สว่างโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
4. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายมนตรี ไชยบุบผาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์จิรา พาราโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายบัลลังก์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายพีรยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายประเสิรฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายพีรยุทธ ิหาญชนะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฏา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวีรวรรณ ศรีนัคริทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวีรวรรณ ศรีนัคริทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิมลจายา ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายวีรวรรณ ศรีนัคริทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสุดสวาท งอยแพงโรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
4. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนอินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสุดสวาท งอยแพงโรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวีระพงศ์ มนอินทร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสุดสวาท งอยแพงโรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Ms.Hazel Florence C. Egosโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางพรทิพย์ งามวงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวประจิม มนต์อินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางนุชนารถ จรูญธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวเรวดี ระภาเพศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางรัศมี หาญมนตรีโรงเรียนสกลทวาปีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุลโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร เถาวัลแก้วโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นางสุขพรรณ พลวิชิตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ คงคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Todd Paut Dereckโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศศิธร หลิมเจริญโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจิรสุดา นาโควงค์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกกกร สุวรรณไตรย์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางหงษา คนหมั่นโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ราชราชาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ คงคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Kevin Heddenโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาววัชราภรณ์ ใครบุตรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายธนาทร พ่อศรีชาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสกลุศรี บำรุงสินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางนิรมล แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสัจจา ศิลปรัศมีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วรรณขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ นามเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Prabin Kishor Puriโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายพัชรินทร์ สุขสง่าเจริญโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ นะคะจัดโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ หอมแพนโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางปิยนารถ ภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิงามโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางรัตนา วรรณขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนครกรรมการ
3. นางสาวสดใส ชุมปัญญาโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
5. Ms.Hosannah Medina Carlosโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางวรัตดา ศรีนครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางนิตยา บุญรักษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ มโนมัยกิจโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางวรุฬณี พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ทนคำดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว จรูญธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Joseph Mirandaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางทิมาภรณ์ กองทรัพย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวโภควดี เดชาเลิศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางคตินันท์ วิทยาขาวโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจารุณี บิดรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนงนุช บุตรพิมพ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ พืชสิงห์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันทนา ศรีริทาราโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางวาสนา โทษาธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. MissCarrie Chapmanโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวจิรสุดา วงษ์ทนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissXian Duโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. Miss๋Yue Xuโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. นางปริยากร ไชยอดทนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. Ms.Jinju Daiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. Ms.Wang Zuopingโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissXian Duโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. MissLiao Pengโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. Ms.Jinju Daiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. MissLi Fanโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายรังสิมันตุ์ บรรไพรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. Ms.Ayako Enosawaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายบพิตร เหล่ากอโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. Ms.Ayako Enosawaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เจริญพรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวพิศวาท ดวงกุลสาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ ทัพขวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายวุฒิชัย นาคแสงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ มโนมัยกิจโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายภุชงค์ วงค์กัณหาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ภูผิวเงินโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมจิตร อินธิแสงโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางวรัตดา ศรีนครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางอัจฉรา จามน้อยพรหมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissCyra Margenโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสมานมิตร แสงสุริยะวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสมานมิตร แสนสุริวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต สีแดงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นายประกาศิต สีแดงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรกมล อุตรศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายประกาศิต สีแดงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวกรกมล อุตรศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายประกาศิต สีแดงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา อันแสนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางรัจนา ประจักษ์วงศ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางพูนสวัสดิ์ วะสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวิริยะ สารทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพวงผกา ภาวะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บิดรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวบุบผา ครุฑคำโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางดวงสมร คำชมพูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวไพฑูรย์ บุญเรืองจักรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวนิดา บิดรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางวนิดา บิดรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวบุบผา ครุฑคำโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางดวงสมร คำชมพูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวไพฑูรย์ บุญเรืองจักรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ สักขินาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายไชโย ฮาดนารีโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาววชิราวรรณ นระคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพพานุช ลีนาลาดโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาววชิราวรรณ นระคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ดร.ประยูร สิริโชควัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพพานุช ลีนาลาดโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ แสนนามโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ นุชนาคาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบรรดล บุญพาเกิดโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทองพูล พันธ์เลิศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเดชอุดม ไชยวงศ์คตโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายธีรพันธ์ุ จันทบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายโกศล ธานีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สักขินาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ มิตรแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางไอลดา สิงหนสายโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายรอบรู้ ด่านเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทองพูล พันธ์เลิศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทองพูล พันธ์เลิศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายทองพูล พันธ์เลิศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายมานิชย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิกร โสรินทร์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นางนภาพร พรมประศรีโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นายชโณทัย สุกุมาลย์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชราวุฒิ พีระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชราวุฒิ พีระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นางบุษบา แสงวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ คงเพชรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ คงเพชรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เพรชพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายอาภันตรา แสงวงศ์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางกัลยา เพรชพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางธนพร ขอนยางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไตรพิษโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
3. นายวินัย พรหมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวิันัย พรมโคตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไล ชมภูราษฏร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิไล ชมภูราษฏร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญคิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวทองใบ ยางงามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทองใบ ยางงามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเพ็ญคิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางกัลยา เพรชพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอุศา พาอยู่สุขโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
2. นายอาภัณตรา แสงวงศ์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นางกัลยา เพรชพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]