รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวธนันนัชดา  ทัสสี
 
1. นางสาวสุภัค  เทพสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ละภิล๊า
 
1. นางประยูร  ขัติยนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  กุกุดเรือ
 
1. นางเจริญ  พลนาคู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  โคสุวรรณ
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวภัชรินทร์  ชินนะวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีบุญรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงภัทรียา  โพธิษา
3. เด็กชายไตรภพ  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  สายเพ็ชร
2. นายประสิทธิ์  แย้มศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  ทองจำรูญ
2. นางสาวภัทรารินทร์  สิทธิศาสตร์
3. นายวรกิจ  ไชยงาม
 
1. นายประสิทธิ์  แย้มศรี
2. นายธีรวัฒน์  สายเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  และเลิศผล
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สารเสวก
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นางอุดมทรัพย์  ไชยขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  ศรีกกโพธิ์
2. นางสาวอาภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางสุภัทรา  สร้อยผา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายสุรชัย  บูรณะอุดม
 
1. นางทัศนีย์  เส็งคุ้มหอม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธิติพัฒน์  ตั้งมณีมงคล
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปานชีวา  สารคาม
2. นางสาวสุกัญญา  จุลบุดดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ประดับพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เอกโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณพัฒน์
2. นางสาวณิชารีย์  เสริฐสูงเนิน
3. นางสาวเจนจิรา  ชรารัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญชรีย์  กุลสุวรรณ
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิมลพล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   วิชัยโคตร
2. เด็กหญิงสาธิดา  นามสง่า
3. นายอณาวิน  แขวนโพธิ์
 
1. นายชิตพล  อุลมาร
2. นางสาวอังศุมาลิน  กุลฉวะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  คำเฉลียว
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ศรีขาว
3. นายไชยชนะ  อุทิศพันธุ์
 
1. ดร.รณชิต  พฤษกรรม
2. นางสาวพูลทรัพย์  อาจศัตรู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายสรกฎ  ตาลประเดิม
 
1. นายชัยยันต์  คำนันท์
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนุตตโย  พิมพ์ทอง
2. นางสาวสุธีพร  กุลค้อ
 
1. นางอรวดี  หลักแก้ว
2. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ฤทธิทิตย์
 
1. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาววธัญญา  ปิ่นนิวงษ์
 
1. นางธิดารัตน์  กาวี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญประภาศรี
2. เด็กชายหริรักษ์  อ่อนพุทธา
3. เด็กหญิงอณัศยา  บูรพา
 
1. นางสุภาพ  จิตราช
2. นายปัญญา  น่าบัณฑิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ใต้
2. นางสาวกัญจนพร  จ้ำสีชา
3. นางสาวปฏินญา  มะอาจเลิศ
 
1. นายพีระศักดิ์  เนติศรี
2. นางสาวนันทนิจ  ทิพยมาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  งามดี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียตจันทร์
3. เด็กหญิงอลิศรา  มาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
2. นางเตือนใจ  งามดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธิติพงษ์  รัตนมณีรัศมี
2. นางสาวพิจักขณา  เสาะใส
3. นางสาวเยาวลักษณ์  อนันตภูมิ
 
1. นางเสนาะ  กุลสท้าน
2. นางสาวมาลี  โทแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  มังคะการ
2. เด็กชายพรประทาน  ชาบรรดิษฐ์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เศษบุบผา
 
1. นางสะอาด  พลซื่อ
2. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  มณีแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วบัวดี
3. นางสาวสิริยากร  ศรียางนอก
 
1. นางสมฤทัย  กำหอม
2. นายธีรยุทธ  ดวงมาลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เสรีวุฒิชัย
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมหวัง
3. เด็กชายศิวกร  นาคะชัย
 
1. นางสาวศศินันท์   วงศ์อนันต์
2. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายณัฐรม  ไผ่โสภา
2. นายเชิดชัย  เสียงเพราะ
3. นายเลิศศักดิ์  ไชยแสง
 
1. นางสาวศศินันท์  วงศ์อนันต์
2. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สาละอินทร์
2. เด็กชายฤทธิเดช  หวังแห่งบุญ
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์บุบผา
2. เด็กชายศุภกรณ์  แวงวรรณ
 
1. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนัด  กระภูไชย
2. นายรัตนากร  พลคะชา
3. นางสาวศุณัฐฎา  หอมแสง
4. นางสาวสุพัตรา  พลเยี่ยม
5. นายอานนท์  สุนะไตร
 
1. นายพงศภัค   ไชยโชค
2. นางพุทธา  มรรคนันท์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวธิดารัตน์  ตันภูมี
2. นางสาวนลินนิภา  ศิริสุวรรณ
3. นางสาวพัชรพร  เดชาเจริญ
4. นางสาวพัชรี  พลมนตรี
5. นางสาวรัตนาพร  ดอกบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
2. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ดลกุล
2. นางสาวจาสุมิน  กัลยาสาย
3. นายนิเวศ  ตรีจันทร์
4. นางสาววรรณิกา  ทองมี
5. นางสาวอมรรัตน์  โฮมแพน
 
1. นายบุรี  บุรวัฒน์
2. นางชมัยพร  บัวขาว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนิรบล  เมืองชุมพล
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ประจันศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  โฮมจุมจัง
4. นางสาวศศิกานต์  บุตรศาสตร์
5. นางสาวศุภนุช  อัศวภูมิ
 
1. นายบุรี  บุรวัฒน์
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวฉัตรกมล  ลาพานิชย์
2. นายนนทวัฒน์  ถาวรสุข
3. นางสาวพัฒนาวดี  ภูมิภาค
4. นางสาวพิยะดา  ศรีเคนขันธ์
5. นายวรวุฒิ  สีแดงก่ำ
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางสาวชณุตพร  ยอดยิ่ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวขนิษฐา  ทิวาพัฒน์
2. นายจิรนันท์  วงศ์ทองรักษ์
3. นางสาวจิราภรณ์  วรรณภักดี
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แสงวุฒิ
5. นางสาวฉันทนา  ขี้เหล็กศรี
6. นายชัชวาล  พิณทอง
7. นางสาวดาราพร  ฤทธิขันธ์
8. นางสาวธัญชนก  ขัติยนนท์
9. นายบุษกร  อ่อนพุทธา
10. นายปริญญา  ปัตตาทานัง
11. นางสาวปิยธิดา  ศิลารัตน์
12. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ศรีละมัย
13. นางสาวพรพิมล  วงศ์สิงห์แก้ว
14. นางสาวศรัญญา  ยิ้มละมัย
15. นายศักดิ์ดา  ทาระมา
16. นางสาวสุดารัตน์  เสาร์วงศ์
17. เด็กหญิงสุมินตรา  ครองสุนทร
18. นายอมรเทพ  สอนสวัสดิ์
19. นางสาวเนตรนภา  ทองไทย
20. เด็กชายเมที  สุวิเศษ
 
1. นางสาวชญานิศา  ภูมาศ
2. นางสาวนงลักษณ์  เลื่อมใส
3. นางทิพาพร  ซาเหลา
4. นางบังอร  ปิติสิวะพัฒน์
5. นางฉวีวรรณ  สุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กอบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทิวาพัฒน์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  วงศ์ทองรักษ์
4. นายจิรายุทธ  สาสุนันท์
5. นายณัฐพงษ์  สร้างนานอก
6. นางสาวทานตะวัน  จันทร์เก
7. เด็กหญิงนิตยา  กอผจญ
8. เด็กหญิงนุชนาฎ  วรวงศ์
9. นายพัสฎา  แก้วศรีลา
10. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รสมณี
11. นายภูมิวัฒน์  พิมพ์วงศ์
12. นายวุฒิชัย  ศรีเพียชัย
13. นายสมประสงค์  โพธิ์ล่าม
14. นายสิทธิโชติ  โคตรชาลี
15. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมโยธา
16. นางสาวสุภาพร  เพ็งพันธ์
17. นายอภิวัฒน์  นิรวุธ
18. นายเกียรติศักดิ์  บุตมะ
19. นายเทพสถิตย์  เพียรเจริญ
20. นายเอกชัย  พิกุลทอง
 
1. นางสาวชญานิศา  ภูมาศ
2. นางสาวนงลักษณ์  เลื่อมใส
3. นางพรทิพย์  โก้ชัยภูมิ
4. นางสาววลัยการ  สุริวาลย์
5. นายประภาส  มณีกัญญ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐชาติ  จิตนะ
 
1. นางสาวจงเพียร  พลเยี่ยม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  วิลัยลักษณ์
 
1. นางมลิวรรณ  ศรีสุพรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล  ขันธวุฒิ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยแสง
2. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีลา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤษฏา  บุญพินิจ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พูลเพิ่ม
3. นางสาวณัฐกานต์  อัตภูมิ
4. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์อนุ
5. นางสาวธัญลักษณ์  ข่าขันมะลี
6. นายพงศกร  มาตวงษ์
7. นางสาววิไลพร  เวียงนนท์
8. นายสรกฤษ  วงษา
9. นางสาวสิรินยา  สุทธิประภา
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ดวงผุยทอง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนทอง
2. เด็กหญิงจรินญา  ศกุนะสิงห์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรสาร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัตทุม
5. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วพินิจ
6. เด็กหญิงนันธิพร  จันดาหัวดง
7. เด็กหญิงบุณยวีย์  พันวิไล
8. เด็กหญิงปาหนัน  มูลสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรมณี  แสงทอง
10. เด็กหญิงพรวดี  คำชาลี
11. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสุภา
12. เด็กหญิงศวิตา  นิยมธรรม
13. เด็กหญิงสุพัชชา  วงค์สุวรรณ
14. เด็กหญิงอรัญญา  สลางสิงห์
15. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ประหุน
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นายศุภชัย  พวงในเมือง
3. นายชำนาญพงษ์  โชติรัตน์
4. นายอภิรักษ์  จันทระ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หกพันนา
2. เด็กหญิงศันย์สนีย์  เพียไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
2. นายคมกริช  วินทะไชย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  คุ้มโพน
2. นางสาววนาริน  ใคร่นุ่นภา
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายปิยมิตร  หงษ์อุดร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวผกามาศ  พลเยี่ยม
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  โพธิจักร์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิภา   พิมพ์บูลย์
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวประกายพร  กองทา
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  คานบุตตะ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  กันทะเสน
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงไพรินทร์  อ่อนพุทธา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวธัญรดา  มงคลอุทก
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงธิญากร  ขุดโพธิ์
2. เด็กหญิงปรียะดา  โพธิ์สูงเหลา
 
1. นายประดิษฐ  อินทร์งาม
2. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์วัง
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภาคภูมิ  สิมาฉายา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนพล  อัศวภูมิ
2. นายวีระพงษ์  วรรณสัมผัส
3. นายเทศพร  ลักขะเสน
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวัฒน์  คุ้มสีวัย
2. นายธนวุฒิ  คุ้มสีวัย
3. นางสาวอัฉราวรรณ  ศรีวะวงศ์
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงมรกต  ยางศิลา
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
2. นายจักรพรรดิ์  ปัณจะมาตย์
3. นายชาญณรงค์  พลเยี่ยม
4. นายดุลยวัตร  ไชยธงรัตน์
5. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
6. นายภูริพันธ์ุ  โพธิ์ชัยแก้ว
7. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
8. นายวัฒนา  สุทธิประภา
9. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮต
3. นางสาวนิตยา  กุสุมาลย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤตยศ  แก้วสะอาด
2. นายกฤษณ์บดินทร์  วรวงศ์
3. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
4. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
5. นางสาวปิยธิดา  ทอดภักดี
6. เด็กหญิงมรกต  ยางศิลา
7. นางสาวมานิตา  ศิริสาการต์
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จอมคำสิงห์
9. เด็กหญิงศรัณยา  แสนสีลา
10. เด็กชายสิทธิภัทร  สุทธิผุย
11. นางสาวสิรินภา  ไชยศรี
12. เด็กหญิงสุณิสา  ทอดภักดี
13. นางสาวสุภาวดี  คานบุตตะ
14. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
15. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกมล  ก่อวงค์พาณิชย์
2. เด็กหญิงกันต์ธิญา  สุริโย
3. เด็กหญิงกุลธารา  มากศรี
4. เด็กชายฐาปนิก  มีหนองใหญ่
5. เด็กหญิงณีรยา  เมธิชัยรามิล
6. เด็กหญิงธนัชชา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีพลไพร
8. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
9. เด็กหญิงพรพิมล  พลเยี่ยม
10. เด็กชายภาณุวัตร  ศรีไชยบาล
11. เด็กหญิงมะลิสา  เทียบเพชร
12. เด็กหญิงวันวิสา  ศรียาวงศ์
13. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  แสงจันทร์
14. เด็กชายศศิวงษ์  ทองพูล
15. เด็กหญิงศุภกร  สรบุรมย์
16. เด็กหญิงหงษ์ลดา  สุทธิประภา
17. นางสาวอติพร  เพ็ชรสุวรรณ
18. เด็กหญิงอนุชิต  เทิงสูงเนิน
19. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
20. นางสาวเกวลิน  เพชรจัตุรัส
21. เด็กหญิงเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮต
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นางสาวนิตยา  กุสุมาลย์
4. นายสุทธิพงษ์   วรรณพัฒน์
5. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
6. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายญาณศรณ์  หินทอง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  รัตนวงศ์
3. เด็กชายศตวรรษ  จักรเครือ
4. เด็กชายศิริเทพ  เกื้อหนองขุ่น
 
1. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
2. นางพนิดา  บุญสินพร้อม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายฆรวัณณ์  ชาอุ่น
2. นายณัฐพล  นามศักดิ์
3. นายพงศกร  ขันธวุฒิ
4. นายวุฒิพร  ชาววัง
5. นายศักดา  คำบุ่ง
6. นายไพศาล  หลวงนันท์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  อุตมะ
2. นายกฤษฎา  สุทธิมล
3. นายกฤษนัย  วงศ์ธนเดช
4. นายชาตรี  นากะโทก
5. นางสาวณัฐธิดา  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายธนากร  กลางพรม
7. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีจุลฮาต
8. เด็กหญิงนงค์นภา  ขัดทรายขาว
9. นางสาวนัฐกานต์  เมืองแก้ว
10. นางสาวประกายหยก  เกาะอำไพ
11. นายพงศกร  กงเกษ
12. นายพิสุทธิ์  กัสนุกา
13. เด็กชายภควัต  เวียงชนก
14. เด็กชายภาณุพงษ์  บุญภิละ
15. เด็กชายวสินธุ์  แก้วสุวรรณ
16. เด็กชายวัชชิระ  สุทธิประภา
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  อัสดร
18. เด็กหญิงสิริรัตน์  ยานยนต์
19. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกล้า
20. นางสาวสุกัญญา  สวัสดิ์นที
21. นางสาวสุภนิดา  อุบลจร
22. นางสาวสุภาพร  บุญส่ง
23. นางสาวสุภาวดี  แสกะโทก
24. นางสาวอภิญญา  ล้ำเหลือ
25. เด็กหญิงอภิรดี  โคคาวี
26. เด็กชายเจษฎา  สังฆวรรณดี
27. นางสาวเฉิดโฉม  ปราบภัย
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
2. นายวิโรจน์  อาป้อง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายรํฐพล  ศรีลาวงศ์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตารัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายยิ่งยง  ประดับกรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจินตนา  ล้ำจุมจัง
 
1. นางนพดล  จิตรเหิม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายอาทิตย์  แสงปาก
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอิสระ  เย็นทรัพย์
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อิทธิพรม
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอรยา  ชาลีนิวัตร
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายเสกสรรค์  พันธ์เพชร
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  โพธิจักร
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาแขง
 
1. นางสาวนันทนา  ภานุเมศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววิภาวี  ดวงจำ
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายนันทวี  อาจวิชัย
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ธรรมราช
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตติยา  บุตรพรม
 
1. นายภูวไนย  ไชยฮะนิจ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยา  ไวมา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ไชยกุฉิน
3. เด็กหญิงชลดา  ประการะนัง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ปุณฑริกกุล
5. เด็กหญิงต่อภัค  พุกวงษ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตา
7. เด็กหญิงปนิดา  สุรพรม
8. เด็กชายปุณณวิช  บุญช่วยเหลือ
9. เด็กชายพงศธร  สินภักดี
10. เด็กหญิงพรชนัน  จงใจสิทธิ์
11. เด็กหญิงพัชรพร  พงษ์วันนา
12. เด็กหญิงพัชรพร  บุญประเสริฐ
13. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วเติม
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  นุวงศรี
15. เด็กหญิงพิมพ์ประภัส  อุปัชฌาย์
16. เด็กชายภาสชัย  จันทร์ชม
17. เด็กชายรชต  ขามช่วง
18. เด็กหญิงรินรดา  ปิ่นอำคา
19. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงจันทร์
20. เด็กชายวงศกร  ชุมพล
21. เด็กชายวิชยุตม์  โพธิ์แก้ว
22. เด็กชายวิศรุต  ทานจะโปง
23. เด็กชายสาระวิน  วังวงศ์
24. เด็กหญิงออนนิดา  สาระรัตน์
25. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จงใจสิทธิ์
26. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตสิน
27. นางสาวโยทิตา  บุญสินชัย
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายสุรชัย  พิมพา
5. นางนริศรา  ไชยกันยา
6. นายเฉลิมพล  ประเสริฐสังข์
7. นางสาวประทุมนารี  อาจญาทา
8. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกลักษณ์  พรรคพล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์สว่าง
4. นายฆรวัณณ์  ชาอุ่น
5. นางสาวจารวี  ร่วมธรรม
6. นายฉลอง  สอนผา
7. นางสาวชมพูนุช  ทวีเลิศ
8. นางสาวชุติมน  ศักดิวงศ์
9. นายณัฐดนัย  ฟักทอง
10. นายณัฐพล  นามศักดิ์
11. นายธนพล  พฤกษาสนิท
12. นายธีระภัทร์  นามศักดิ์
13. นายธเนศพล  หลักคำ
14. นายนที  เต็กจินดา
15. นางสาวนันทิกานต์  สารสิริ
16. นางสาวนันธิดา  พันสีมา
17. นางสาวนิรุชา  ร่วมธรรม
18. นายนุติ  นวนภูมิวัน
19. นางสาวปนัดดา  โอ้อารี
20. นางสาวปนิดา  ปาระวงศ์
21. นางสาวพัชรินทร์  สามาอาพัฒน์
22. นายพัชร์รพี  ประทุมสินธุ์
23. นางสาวพิมพ์นิภา  พงษ์วันนา
24. นางสาวภัสสราภรณ์  จันทร์งาม
25. นางสาวมนทรัตน์  ชูเกษม
26. นายรัฐพล  ศรีลาวงศ์
27. นางสาววรัญญา  ชอบบุญ
28. นางสาววรางคณา  ปากวิเศษ
29. นางสาววันทกานต์  กิตติลาภ
30. นางสาววิราพร  อาสาคุณ
31. นางสาววิลาสินี  พลเยี่ยม
32. นายวุฒิพร  ชาววัง
33. นางสาวศศินา  สถาพร
34. นายศักดา  คำบุ่ง
35. นางสาวศิริกัญญา  ลาร่องคำ
36. นางสาวสุพัตรา  กุลสุวรรณ์
37. นางสาวอนุธิดา  มาโยธา
38. นางสาวอรนิภา  ทิพย์อรัญ
39. นางสาวเจนจิรา  ปรื้มใจ
40. นายไพศาล  หลวงนันท์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
3. นายสุรชัย  พิมพา
4. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
5. นางสาวนริศรา  ไชยกันยา
6. นายอำนวย  หกพันนา
7. นายไพโรจน์  รจพจ
8. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. เด็กชายธนโชติ  มนตรีชน
3. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
4. เด็กหญิงพันธฤดี  โพธิสิงห์
5. เด็กหญิงมยุรี  เทศสิงห์
6. เด็กชายวุฒิชัย  พันธศรี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  วารีหลั่ง
8. เด็กชายอิสระเซ็น  วรฉัตร
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  รูปเหลี่ยม
2. นายณัฐวัตร  สุวิมล
3. นางสาวพรนภา  ลามัน
4. นางสาวมะลิวัลย์  พลเยี่ยม
5. นางสาววรรณพร  คชลน
6. นายศักดิ์สิทธิ์  พงษ์จำนง
7. นายสุรักษ์  ศรีไชย
8. นายอนุชา  วงศ์อนุ
9. นางสาวอมรรัตน์  อินทรวิชัย
10. นายเอกลักษณ์  จงรัมย์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวณัฐนิชา  หกพันนา
3. นายทศพร  ศรีหนองพอก
4. นายพัชระ  ชูคำ
5. นางสาวมัทธนัญญา  ฤทธิหงส์
6. นายศุภกฤษ  ศรีษะผา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางวีระวรรณ  นาควัน
3. นายวันที  บุญพรม
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายนิษฐเนตร์  พันธ์สีมา
2. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
3. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
4. นายวรากร  ศรีหนองพอก
5. นายสรวิศ  เนตรมณี
6. นางสาวสุทธิดา  ประทุมสินธู์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายสุรชัย  พิมพา
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ  คำแสน
3. นางสาวฐาปนี  คูณสว่าง
4. นางสาวดวงฤทัย  เยาวนิช
5. เด็กหญิงนริศรา  โคตรรัตน์
6. นางสาวนัฐนิชา  หกพันนา
7. นางสาวมัทธนัญญา  ฤทธิหงส์
8. เด็กหญิงรินศินี  โยชนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์อุมา  โพธิจักร
2. นางสาวภานุสรณ์  พลไชย
3. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ์
4. นางสาวมลฤดี  สุรังการณจน์
5. นางสาวรัชนีกร  ไชยธงรัตน์
6. นางสาวรัตติยากร  ทานะเวช
7. นางสาววิสา  มากเหลือ
8. นางสาวเนตรนภา  ชอบประดิษฐ์
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แพนกุดเรือ
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  เก่งธัญกิจ
4. เด็กชายธนโชติ  มนตรีชน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สุข
6. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
7. เด็กหญิงพันธฤดี  โพธิสิงห์
8. เด็กหญิงมยุรี  เทศสิงห์
9. เด็กชายวุฒิชัย  พันธศรี
10. เด็กหญิงศรีภิญโญ  โพนสุวรรณ
11. เด็กชายสัตยา  ป้องปัชชา
12. เด็กหญิงสุกัญญา  วารีหลั่ง
13. เด็กหญิงสุชาดา  เอกวุธ
14. เด็กชายอิสระเซ็น  วรฉัตร
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท่าไคร้กลาง
16. เด็กหญิงเพชรา  อรรถาเมฆ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกพร  สุขโนนจารย์
2. นางสาวกรรยา  ดวงแก้ว
3. นางสาวชครัตตรัย  วิลัยหล้า
4. นางสาวธนาการต์  แวงวรรณ
5. นางสาวนีรนุช  หอกคำ
6. นางสาวปนิดา  เมฆกกตาล
7. นางสาวสุุวนันท์  พลเยี่ยม
8. นางสาวอมิตตา  ทาเภา
9. นางสาวอลิตา  นาดี
10. นางสาวเอมมิกา  จันทรวิชัย
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายวัฒนา  อินทศิลา
4. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
5. นายสุตพงศ์   ศรีดาฮด
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฑีฆะพล  คชพันธ์
2. นายพลวัฒน์  ไชยศิรินทร์
3. นายพิสิษฐ์  แก้วแสนไชย์
4. นายสมประสงค์  บุญวิเศษ
5. นายอรรถชัย  พลเยี่ยม
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮต
2. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวลัลนา  ทิพประมวล
2. นายเฉลิมชัย  สุรังกาญจน์
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
2. นางชณิตา  พันทิวา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงิัอัมพุชินี   อนุตรเศรษฐ์
 
1. Mr.Djam  Remigus
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปรัชญาณ์ภรณ์  กิตติกุสุริย์
 
1. นางประจีนดา  อิสระ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  วรบุตร
 
1. นางสาวอินท์อร  สาราโรจ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปราชญ์บัณฑิต  สุริโย
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  สมมาตย์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยดำ
 
1. นายสำเริง  สุตระ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นางสาวชายิกาพร  สุวรรณปิ่นฑะ
 
1. นางสาวสมปอง  อัศวภูมิ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ฉ่ำมณี
 
1. นางอัจฉริยา  โอ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศิตางค์  โคตพันธ์
 
1. นางสุมัจฉา  ปวงสุข
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เลี้ยงวนิชย์
2. นางสาววริศรา  ศรีโยธี
3. นางสาววันวิสาข์  ปัชชามูล
4. นางสาวอาทิตยา  พระสว่าง
5. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุษบงค์
 
1. MissTRACY  LALHMINGHLUI
2. MissROSY   ROTHLENGLIANI
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ศรีดี
2. นางสาวบัณฑิตา  ศึกขยาด
3. นายพงศ์ภัค  บุตรวัง
4. นายวิทูร  พันธ์บุบผา
5. นางสาวสุนิสา  สิงหาเทพ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  นาอุดม
2. นางสาวรตินันท์  พันธ์ครู
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวเพ็ญนภา  ขันธ์โยธา
 
1. Mr.Djam  Remigus
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผงบุญตา
 
1. นางสาวอรอุมา  ไพรพฤกษ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พรมชาติ
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวมธุริน  ทองย้อย
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พูลประเสริฐ
 
1. นางกิ่งแก้ว  เกื้อหนองขุ่น
2. นางวัลภา   บุตรพรม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีษา
2. นางสาวรวีวรรณ  เศษวงศ์
 
1. นางสาวสุมารี  นนท์นภา
2. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจรัญ  ทิวาพัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิตติธีรนันท์
4. เด็กชายทิวา  เจริญอาจ
5. เด็กชายธิติวุติ  เลไธสง
6. เด็กชายพีรพงศ์  แก้ววรรณา
7. เด็กชายภูมิรินทร์  น่าบรรดิษ
8. เด็กชายมานะชัย  มงคลเมือง
 
1. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
2. นายรักชาติ  อาวรณ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายชนนันท์  ชนะภาษี
2. นายชินกฤต  จันทรมหา
3. นายนพรัตน์  คำเวบุญ
4. นายพงษ์ดนัย  สีทานัง
5. นายวิทยา  นันทวงค์
6. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ศรีโว
 
1. นายวรรณชัย  สงข์ไชย
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกรดา  ตาลทรัพย์
2. นายนิติศักดิ์  พรรคพล
3. นางสาวปณิตา  สายศรี
4. นางสาวปรียาภรณ์  วรรณจรูญ
5. นางสาวพรรณิภา   ศรีลารักษ์
6. นางสาวภาวิณี  บุตรจำรวญ
7. นายศราวุฒิ  พลมีศักดิ์
8. นางสาวสุภาพร  พินยะพง
9. นางสาวสุวนันต์  พลเยี่ยม
10. นายเดโชชัย  พลเยี่ยม
 
1. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
2. นางจิระดา  เดชโยธิน
3. นางดลยา  หลงสอน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำศรีเมือง
2. เด็กหญิงชนิดา   อุตคำ
3. เด็กหญิงนริศรา  แสงดี
4. เด็กหญิงศลิษา  พลเยี่ยม
5. เด็กชายอานนท์  กล้าหาญ
 
1. นางสดศรี  จันทรโคตร
2. นางจิระดา  เดชโยธิน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวิชญ์  หนองขุ่นสาร
2. นางสาวธฤดี  อุดมหอม
3. นางสาวธิดารัตน์  อัศวภูมิ
4. นายพงศกร  สีโสดา
5. นางสาวสุภัทรตรา  อนันตภูมิ
 
1. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
2. นางสุภานัน  เดชโยธิน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติโชค  มะโนนึก
2. เด็กชายธนโชติ  พรรคพล
3. เด็กหญิงปนัดดา  อามาตมนตรี
 
1. นางสุภัทรา  สร้อยผา
2. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. นางสาวชนิตา  แสงภักดี
3. นางสาวปิยะนุช  เที่ยงตรง
 
1. นางสุภัทรา  สร้อยผา
2. นางอุทัย  วิลัยหอม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใต้เมืองปาก
2. เด็กหญิงฤชุกร  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงศิริพรรณ   ภูแม่นเขียน
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
2. นางสาวประภัสสร  ปัญจพงศ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวคัชรินทร์  นามราช
2. นายพรสวรรค์  ปัจจุโส
3. นางสาวสรัลนุช  แสนอิ
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางดาราวรรณ  อรัญมิ่ง
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติพันธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายโชคชัย  ไพรพฤกษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิิตติศักดิ์  ชูศรีทอง
2. เด็กชายขัติยะเมธี  แดนประกรณ์
3. นางสาวชลดา  แดนนาวาส
4. เด็กหญิงญาณิศา  ดุจประสงค์
5. เด็กหญิงนภารัตน์  นิละดาห์
6. เด็กชายนราธิป  บุญแสน
7. เด็กชายบุญมา  โพธิ์ชัยโคตร
8. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ชัยโถ
9. นางสาวปนัดดา  ชูศรีทอง
10. นายปัญญา  พลประสิทธิ์
11. เด็กชายพงศา  ศรีภักดี
12. เด็กชายพนัญชัย  ชูศรีทอง
13. เด็กชายพล  ตากใบ
14. นางสาวพัชรินทร์  มุลเมืองแสน
15. เด็กชายภานุ  จรเข้
16. นายภานุพงษ์  ชำนาญยง
17. นายมงคล  ยุบลไสย
18. นางสาวมลธิชา  จันสะอาด
19. เด็กหญิงรัชธร  สุวศรี
20. เด็กหญิงรัชนี  โพธิกมล
21. เด็กชายวันจักรี  เกื้อกุดลิง
22. เด็กชายวิทวัส  แสนโบราณ
23. เด็กหญิงวิภาดา  ภักดีหาร
24. เด็กชายวิษณุ  นิละดาห์
25. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ชัยเหลา
26. นายสมศักดิ์  ไชยลุม
27. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์
28. นางสาวอริศรา  ภูสองชั้น
29. เด็กหญิงอินทิรา  พลประสิทธิ์
30. เด็กหญิงเกตุมณี  บัวขาว
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
2. นายกมล  บุญสินชัย
3. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
4. นางสาวสาธกา  ตาลชัย
5. นางนิรมล  ทิพชัย
6. นางมนูรัตน์  ผดุงสัตย์
7. นายสมปอง  ยุบลศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนาดล  ตั้งใจมงคล
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายสุขุม  สีไว
2. เด็กชายเกรียงไกร  วรรณวุฒิ
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายวิษณุ  นามเดช
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววริศรา  พันธมา
2. นางสาวสายสุรีย์  จิตรจำนงค์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิฆัมพร  สุวรรณไตร
2. นายอนุรักษ์  สุทธิประภา
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายปริญญา  ไชยแสง
2. นายวสุพล  พันธุระ
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
2. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เบ็ญจรูญ
2. เด็กหญิงภัทราพร  พรมเกตุ
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นายพยงค์  นาก้อนทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  โฮมแพน
2. เด็กชายยศพงษ์  เกาะกิ่งกุลพงษ์
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐจักร  เขตประทุม
2. เด็กชายโยธิน  บุตรพรม
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นางสาวสิริยากร  แพงแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  หล้าบุญมา
 
1. นายดำรงค์  โพธิจักร
2. นางฐาปนี  โสภาระ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนรินทร  สุทธิประภา
2. นายสิทธิศักดิ์  ภูมิสาขา
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกรกช  กระอาจ
2. นายณัฎฐพงค์  รัตนศิริพรหม
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สังสักดิ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พยงวงศ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ดาสา
 
1. นางสาวสุรดา  พันธ์ุพงศ์
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกวินนา  นาทศรีทา
2. นางสาวพัชริดา  นิลารัตน์
3. นางสาวภัทรจาริน  โสสุด
 
1. นายฉลอง  มีเนียม
2. นางสุคนธ์  มีเนียม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวประภาศิริ  แม่นสถิตย์
2. นางสาวอริสรา  กนกแก้ว
 
1. นายวิษณุ  นามเดช
2. นายสุพร  มูลศรี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายปฏิหารย์  โคตรจัตุรัส
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วหนองตอ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ล่อเฮง
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
2. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายทักษิณ  บุราวัฒน์
2. นายธีรวัฒน์  ศรีไชยยา
3. นายวีรวัฒน์  แสงปาก
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
2. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา   สุทธิประภา
2. เด็กชายจงรักษ์  สุทธิประภา
3. เด็กชายนนทพัทธ์  สวัสดิ์นาที
 
1. นายศิวพงษ์  สาระรัตน์
2. นางจารุวรรณ  สุทธิประภา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  บูรณะกิติ
2. นายพีระศักดิ์  ใคร่นุ่นสิงห์
3. นายศิริพงศ์  นามเพ็ง
 
1. นางสุภาภร  ศิริเกษ
2. นายบุญประกอบ  กัสนุกา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  อาจวิชัย
2. นายทัตพล  วิชัยพรม
3. นายธนพล  วิเศษศรี
 
1. นายสุรารักษ์  วันทานี
2. นางสุรีลักษณ์  วันทานี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายคุณาสิน  ถินคำไทย
2. นายชัชวาลย์  ดีพร้อม
3. นายชาญชัย  พิมห์ทอง
 
1. นายสุรารักษ์  วันทานี
2. นางสุรีลักษณ์  วันทานี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะอาด
2. นางสาวจังคนิดา  ศิริดล
3. นางสาวฐาปณี  โคตรสุโพธิ์
4. เด็กหญิงฐิติกา  น้อยจันมา
5. นางสาวสุนันทา  อัศวภูมิ
6. เด็กหญิงอักษราภัตร  สิงหรารักษ์
 
1. นางเพียงเพ็ญ   เพ็งประพัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
3. นายธวัชชัย  อินทเสวก
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นายกิติศักดิ์  มะณี
3. นางสาวจิราพร  พลเยี่ยม
4. นางสาวชาริณี  พลเยี่ยม
5. นางสาวพรชิตา  เนาวงศ์
6. นายอัครพนธ์  ไสยรส
 
1. นายสุมิตร  ฉลวยศรีเมือง
2. นางจีระพรรณ  ฉลวยศรีเมือง
3. นายจำนงค์  ดงเทียมสี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริญา  แสงลา
2. เด็กชายศุภชัย  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  พรมโยธา
 
1. นายระดมพล  พลซื่อ
2. นางอรชร  ศรีขาวรส
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวจันทร์ญาภร  มะโนนึก
2. นายธนพัฒน์  แสนเสนา
3. นายสิทธินันท์  ตรีโอษฐ์
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางประยงค์  ขันเงิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกา  โพธิจักร์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ไพรออ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วารสิทธิ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุนทรารักษ์
2. นายรชตะ  จันทรมหา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายจักตะวัน  มูลจันทร์
2. นางสาวบุษยา  สาสุนันท์
3. นางสาวพัชรีพร  คชมิตร
 
1. นางพิมพ์พัฒนรี  เรืองโสภา
2. นายศุภชาติ  ทอดภักดี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงปฏิมากร   ตาลรัตน์
2. เด็กหญิงประภัสสร   งามเปรี่ยม
3. เด็กหญิงสุนิสา   ทิพประมวล
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายปราโมทย์  สายศร
2. นางสาวพรกฤษณ  พลเยี่ยม
3. นายภานุวัฒน์  จันทรมาตร
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายนิธื  มาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  ทิพจรูญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อารีเอื้อ
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจุรีพร  สุดชาดา
2. นายนฤดล  ละอองศรี
3. นางสาวอรัญญา  สีดาฮด
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงนริศรา  นันทรักษา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ชูตระกูลทรัพย์
3. เด็กหญิงโสภิตา  สุทธิประภา
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายทินกร  มลาชู
2. นายพีระพัฒน์  ระดาไสย์
3. นายอมรเทพ  บุญชัยมาตย์
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายภาณุพล  รุ่งเรือง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาซาว
3. เด็กชายสุรขัย  ยุยลภาค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายจักรทวี  อ่อนชั่ง
2. นางสาววรรณภา  นาเมืองรักษ์
3. นางสาวสุมลทิพย์  หอมใส
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงทัศชรินทร์ญา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  สุวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทวีชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   แวงวรรณ
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ไชยฮะนิจ
2. นายภาณุเดช  พลเยี่ยม
3. นายอนันต์  นามล้ำ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  พินแก้ว
2. เด็กชายวัชรพล  สาระชร
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
2. นางสาวจิราภรณ์  ทรายทอง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1. เด็กชายเลิศชาย  คำขวา
 
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางสาวสมปอง  สืบสร้อย
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นายศุภฤกษ์  นวนเจริญ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  จันลา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นางสาวสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายธนาคม  พันศรี
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปรีชา  ระดาพัฒน์
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายอนุชิต  เพ็ชรโรจน์
2. เด็กชายเกษฏา   ปิ่นโสภา
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์   ผดุงเวียง
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายกฤษณ  พินิจพล
2. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม