หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวิทชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
2 นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
3 นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
4 นายวรายุทธ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
5 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
6 นางสาวพีริยา พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
7 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
8 นางสาวปวีณา เศษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
9 นายสุพร มูลศรี ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
10 นายศิริศักดิ์ เนินภู ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
11 นางสาวไพจิตรา แสงบุญมี ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
12 นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
13 นายสุนทร โวหารลึก ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
14 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
15 นางสาวสมพิศ สุนทรหาญ ครูโรงเรียนเขวาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
16 นางสุภาพร พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
17 นางสาวกรกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-9533738 E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]