หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล เจริญทองผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัค เทพสิงห์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ ไสยรสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางบรรเพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพชรประคอง หาญสุวรรณโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสวาท บุญประจักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุนันทา ชอบบุญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
9. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ไสยรสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางประยูร ขัติยนนท์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรอง ผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ทองมีโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางอาริยา บุญโตโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางเจริญ พลนาคูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางไพวรรณ คุณมีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวประวีณา แสงเส้นโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุนันทา ชอบบุญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
9. นางชวลี ทองวงษ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรอง ผอ.โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สินธิทาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกัลยาณี แก้วพิกุลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพรชัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอาริยา บุญโตโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางพรนภา พรหมนารถโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางฝอยลม จงใจสิทธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธนภรณ์ พลหมั่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางดอกเตย วิผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางเทวัญ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนันศิริ โคตรุฉินรอง ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สายเพ็ชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายละเอียด กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายฉกรรจ์ วรกมลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนันศิริ โคตรุฉินรอง ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางมนูรัตน์ ผดุงสัตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แย้มศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางภิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี มหาวงศ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางวรรณภา ขุนคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางพวงทอง แสนเยียโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางปาริฉัจก์ คำแหงพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางภิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางภควดี เพียรสงวนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุบิน พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพรชัย แก้วกันยาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เส็งคุ้มหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญา สีหาบุญมากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจันทิมา บำรุงเอื้อโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอดิรุตน์ พลยุทธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศรีดีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ ศิริสะละโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุชาติ พาอยู่สุขโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายทวิชย์ มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางดาราวรรณ อรัญมิ่งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวกาญจนา โคตรบุญมีโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
10. นางวนิดา คามวัลย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา แก้วคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา แก้วคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนพร สิมมาหลวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญชรีย์ กุลสุวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมร หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสุนันทาปกรณ์ มนปราณีตโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรัยฉัตร โพธิราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายชิตพล อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ เอกโชติโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระ อ่างทองโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนพร สิมมาหลวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. ดร.รณชิต พฤษกรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ วิมลพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประมวล ศรีชมภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี กาสีโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรัศมี เนินนิราชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเคลือวัลย์ สุวัฑฒนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายอำนวย หกพันนาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรวดี หลักแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิเรขราณี น้อยวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ศรีไชยวานโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพร กุตันโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญแข แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปทุมนารี อาจญาทาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวรัดดาวรรณ มานัดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายสงกรานต์ โประวะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นายชุมพร ภามนตรีโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ผอ.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางชัชชนี ช่องวารินทร์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางนงคราญ ราชณุวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางกนกศร พลยุทธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางดาราวรรณ อรัญมิ่งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางนันธิดา เลี่อมใสโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางรุ่งนภา ทศภานนท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร เปลรินทร์ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณทอง วรสิงห์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายปัญญา น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางประภ้สสร ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนวิทยาากรรมการ
7. นางปราณี ใจทานโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางลัญชนา อุทสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นางเพลินจิต ซาเหลาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ศาลารัตน์ผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู เปลรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีระวรรณ นาควันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพัชรี ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางสาวใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสุรีย์พร อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวจำปี ไชยเมีองคูณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา แก้วนอกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
12. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
13. นายมนัส โพธิจักรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นายสัมพันธ์ คามวัลย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายพีระศักดิ์ เนติศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงอรุณ ภูบาลเช้าโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางเยาวภา โพดาพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายศุภชาติ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวฉันทนา ภาโนมัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวมาลี โทแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชุติมา พันธะไชยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสมสวย วิชามุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมาโนช ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นัดทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสุรินธร วังคะฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนาตยา โยธาศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสิริการณ์ รุ่งศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจักษณาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นายเจริญ หงศาลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางเสนาะ กุลสท้านโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวอัจฉรียา ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
12. นางวราพร จันทรวารีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุระ เพชรโรจน์รอง ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล จันทรวารีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร เจริญศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายสุริยดล เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรักชาติ อาวรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุดา แพงแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสุระ เพชรโรจน์รอง ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ หวายแดงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายพรชัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิริยา นีลเซ่นโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวัชรี สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสิทธิพร ผกากลีบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ คำพมัยรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภาพร จันทะปิดตาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐมล กุลสุวรรณโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนิกา เชื้อกลางโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวศศินันท์ วงศ์อนันต์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางภัคจิรา สุภศรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางศรีนวล สมทรัพย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภูวนาถ คำพมัยรองผอ.โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สายเชื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอัมรินทร์ ประวันเณโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรทัย โนนแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขตโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัมพร กมลเลิศโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนันทนิจ ทพยมาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรอง ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สินโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุษา ชมภูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางอมร ชมศรีวรรณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี ลครโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางเตือนใจ งามดีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรอง ผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี สังเฉวกโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรดนย์ โพธิคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ บวรพศวัตกุลโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสะอาด พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายเปรมชัย สารบรรณณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร ไชยแสงรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล จำปีเพชรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางแพงมา หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายทศพร บุญปกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางพุทธา มรรคนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร ไชยแสงรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอุบล วรรณพาดโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิยม วงศ์ใหญ่โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนุชจรินทร์ สุวรรณศรีโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสุวรรณา พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายพงศภัค ไชยโชคโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง สกุลพทักษ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา อาทิตย์ตั้งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทิพาพร ซาเหลาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสุรีย์พร บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางชมัยพร บัวขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรวุฒิ บุตรศาสตร์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทรงพล สาระภักดีรอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายทรงพล สาระภักดีรอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมวัฒน์ ปากเสนาะโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พลวงษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายนัฐพล ปัญญาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอุดร หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ประหาโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นางทิวา พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสุภาพร ชุกชื่นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอุดร หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ โก้ชัยภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา น้อยอามาตย์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางชนยิดา ธาระมนต์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางรัชฎากร มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายเกริกฤทธิ์ ศิริวารินทร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ ศรีสุพรรณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววลัยการ สุริวาลย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวละมัย ไกรแก้วโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ โสภาชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายศิริชัย ชลาลัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิรภัทร ขจรสมบัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมืองโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวชัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นางภัชรี พันธไชยโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางธัญลักษณ์ ขุมทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวชณุตพร ยอดยิ่งโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผอ.โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ สัจจาวาทโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางชนยิดา ธาระมนต์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ปัญญาดิลกโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวเรวดี เวียงธรรมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางละออง บุตรวันโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวประภากร กระภูชัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ โสมาเกตุรอง ผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ อาจหาญโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดใจ ดวงผุยทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางวีรยา แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายัณห์ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหนูกาญจน์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางแจ่มนภา คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายระเด่น สร้อยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ กมลชูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายเดชชาติ งามจิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสังคม สุทธิประภาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษดา บุตรพรมโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ พระสว่างโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายมนูญ ยางงามโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายไพโรจน์ รจพจน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอภิชาติ นระศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นายไชยา เฉลียวพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวากร หนองภักดีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายอรุณ พระสว่างโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสุพัตรา จันทรมหาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายวรพจน์ ชนะวงค์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายกมล บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ สุภศรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประวิทย ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจิตสุดา อาวรณ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย สังข์ไชยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรรณชัย สังข์ไชยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย สังข์ไชยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
5. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุวิทยฺ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี ละครโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายศุภชีย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนฌพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ทองจำรูญผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Malie Javierโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. MissRose Dhanyaโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Obi Kingsโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวดารณี อโนราชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดลยา หลงสอนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. MissNojang Raissa A.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. Mr.Johnny Pacioโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทิต ปัญจมาตย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Djam Remigusโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางดลยา หลงสอนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. Mrs.Malie Javierโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. MissNojang Raissa A.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. MissRose Dhanyaโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพากร ธงศรีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ บุตรหนองหว้าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลทิพย์ วิรัชวาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางรัตนา กุลธนพัฒน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุวารี ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางพนิดา บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Phillip J. P_arroffโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสาวอินท์อร สาราโรจโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง อ่อนพุทธาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสยามรัก สว่างศรีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายอดุลย์ แสนคำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุปัญญา ทราโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางบุรี สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. MissTracy Lalhminghluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ สมมาตย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธีรนุช จันทร์งามโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมุกดา ภูมิพันธ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงประภา สุระมณีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุรารัตน์ ยุบลชิตโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางอุมาวดี เหล่าอรรคะโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอัญชลี คงจันทร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางวัลภา บุตรพรมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พลแสนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. Mr.Thomas Allisonโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสำเริง สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเขมิกา โคตรเพชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ภานุเมศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางรุ้งนภา ทิพเจริญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางอัจฉริยา โอโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พินิจธนสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายตะกุลพันธ์ ทัดสีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรารัตน์ วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางรัตน์ธนพร ตาลทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Eric Barthโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุมัจฉา ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Malie Javierโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. Mr.Djam Remigusโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. MissNojang Raissa A.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรตินันต์ พันธุ์ครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. MissTracy Lalhminghluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ นาอุดมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissNojang Raissa A.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกครากรณ์ คชเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุวารี วันทการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลำพู ตาลอัมพรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLu Qin qinโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน จ้าวโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอ้อยใจ ไชยวงค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายโชอิจิ นะคะซะโตะผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของภาษาญี่ปุ่นกรรมการ
4. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายโชอิจิ นะคะซะโตะผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของภาษาญี่ปุนกรรมการ
4. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางยูนิส กุลคำแสงโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสิริกานต์ โฮมราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางอักษร เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ พิลาศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผอ.โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษิณีย์ ราณีเวชชโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุมารี นนท์นภาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัสสร รันนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พิลาศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอุภพงษ์ ร่มแก้วรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอุภพงษ์ ร่มแก้วรอง ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ทรัพย์มากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธิติรัตน์ พรหมรัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางอำพร ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายมาโนช ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สาสร้อยโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสุภัทรา สร้อยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริมาส ราโชติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรอง ผอ.โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮตโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ข่าขันมะลีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางบุญศรี ข่าขันมะลีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ จุฬารีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปวีณา เศษจันทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศน.สพป.รอ3กรรมการ
5. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายสุพร มูลศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศน.สพป.รอ3กรรมการ
5. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางฐาปนี โสภาระโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ เนินภูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริจรรยา ศิวรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญประกอบ กัสนุกาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศน.สพป.รอ3กรรมการ
7. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศพร จันทร์มหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิรพล สิงหาอาจโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา พันธุ์พงศ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส ยศปิยะโชติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงค์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวราพงค์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราพงค์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิชัย พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายประวัติ บุตรภักดีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสุภาภร ศิริเกษโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเมธี บุญอุตผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญอุตผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเมธี บุญอุตผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญอุตผอ.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางชูศรี กุลสุวรรณโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รอง ผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ จันทรโคตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รอง ผอ.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรา ไชยดำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางชิญนารถ ขยายวงศ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวรินทร์ บุุญเรืองโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายประจักษ์ จันทรโคตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ส่งศรีโรจน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรอง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรไทย บรรลุรอง ผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรไทย บรรลุรอง ผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรไทย บรรลุรอง ผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรไทย บรรลุรอง ผอ.โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวันดี เขจรรักษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสุุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สารเศวตโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ทรายทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจีราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรษมน จงหาญโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล จิตรเพิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรษมน จงหาญโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษมน จงหาญโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรษมน จงหาญโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-9533738 E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]