งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรรณี    สามขา
2. นางสาวจิราภรณ์    ขำจิตร
3. นายอรรภวรรธ    ผิวงาม
1. นางนิตยา    ผลสุข
2. นางยุภาพร    รัตนศรี
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพัชรินทร์    คำนวนสินธ์
2. นางสาวเจนจิรา    เสพิลา
3. นางสาวพรพรรณ    ซูปน้ำคำ
1. นายชนรงค์    อินทะไชย
2. นายเทวา    ทาระคำ
3 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายชนินทร์    เดชศรี
2. นายณัฐพล    รมย์ศรี
3. นางสาวรัตนา    นครแสน
1. นางกัญจนพร    ทวยหาญ
2. นายวีระชัย    แผลงฤทธิ์
4 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายสหชัย    ทรงคาศรี
2. นางสาวธิดารัตน์    ผุยบัวค้อ
3. นางสาวสุจิตตรา    พันธ์ภูรักษ์
1. นายประจงศักดิ์    ภาสว่าง
2. นางสาวร่วมจิตร    ศรีวงศ์
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาววารุณี    สิงห์สุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ข่าขันมะลี
3. นางสาวสุปัญญา    เกตุชาติ
1. นายสราวุธ    เพชรภักดี
2. นายอุดม    น้อยจันทร์
6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวธัญรดา    ไชยแสนท้าว
2. นางสาวเบญจพร    ทองภูธรณ์
3. นางสาวอรวรรณ    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์    อ่อนสองชั้น
7 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวรัชนีกร    วรรณภักดี
2. นางสาวมณีนภา    อานนจารย์
3. นายชลธิศ    สุขประสาร
1. นายธนาพนธ์    ภูมิลา
2. นายศุภชัย    เหรา
8 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายจิระเชษฐ์    ปาลัง
2. นายวรินทร์    วิชัยสิทธิ์
3. นายศิวกร    บัวลาด
1. นางทิตยา    พลขีดขีน
2. นายธนากร    สุขสีดา
9 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวรมณี    คูประสิทธิ์
2. นางสาวปรียานุช    สมออร
3. นางสาวมณีรัตน์    ทองทัพ
1. นางดวงทิพย์    ศรีใส
2. นางเยาวลักษณ์    แก้วตาแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................