งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุภาวดี    พลสุวรรณ
2. นางสาววิสุตา    ภูเกิดพิมพ์
3. นายสนธยา    มังศรี
1. นางสาวศรัญเรศ    บัวสอน
2. นางสุธินี    รัตนศรี
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอมรรัตน์    ปาเส
2. นางสาวเพชรรัตน์    เงินแท่ง
3. นางสาวกมลวรรณ    รินไธสงค์
1. นางสาวจินดารัตน์    วุฒิรัญญกูล
2. นางพานทอง    โพธิคลัง
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายจิรภัทร    เสนาประทุม
2. นายทิวากร    หลงภูงา
3. นายปราโมทย์    นานธน
1. นายนิมิตท์    การะดี
2. นางอมรรัตน์    ผดุงรัฐ
4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวนฤทัย    น้อยบาท
2. นางสาวธัญญารัตน์    นารีโภชน์
3. นางสาวธารวิมล    บุญดี
1. นางสาวจุฬารัตน์    ศรีปัญญา
2. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายกิตติวงษ์    ประเคนาตัง
2. นายอัครเดช    ศรีกุลา
3. นางสาวเนตรชนก    นันตา
1. นางพนาวัน    สงครินทร์
2. นางสุปราณี    พลพันธ์งาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................