งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอริสรา    ต้นทัศน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ผลาผล
3. นางสาวนันทภรณ์    ผลาผล
1. นางบัวเรียน    สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
2 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพจนี    เสียมหงษ์
2. นางสาวพัชรี    นามหาไชย
3. นางสาวสุภาพร    อินยา
1. นางสาวมณีรัตน์    เนียรประดิษฐ
2. นางสาวสุภาพร    ก้านจักร
3 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิมวิไล    ฤทธิทักษ์
2. นางสาวปิยะนุช    คำทอง
3. นางสาวพิมพ์พร    พุธอุดร
1. นางสาวฎาฏิกาล    สุดาทิพย์
2. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
4 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายเจริญ    จันทำมา
2. นายสมศักดิ์    ชันษา
3. นางสาวกัลยกร    ศรีหาภูธร
1. นายจักรพงษ์    อะปะหัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................