งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวีระพงษ์    เรืองสม
2. เด็กหญิงพรพิศ    เหมบุตร
3. เด็กหญิงปนิดา    คำหอม
1. นางนันทิญา    อัฒจักร
2. นายประมวล    แสงสุวรรณ
2 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ภูมิดอนเนาว์
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ฮวดศรี
3. เด็กหญิงพรทิพย์    อ่อนแก้ว
1. นางบัวเรียน    สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
3 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิภาดา    สอนสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยาพร    แพนสี
3. เด็กหญิงกนกอร    หินกอก
1. นางสาวมณีรัตน์    เนียรประดิษฐ
2. นางสาวสุภาพร    ก้านจักร
4 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงโสภิดา    สำสาลี
2. เด็กหญิงยสุตามา    หงษ์ทำ
3. เด็กหญิงปนัดดา    ผันอากาศ
1. นายจักรพงษ์    อะปะหัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................