งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอนันต์    สุนนท์นาม
2. นายนพรัตน์    โคตุราช
3. นายสิทธิชัย    คำแสนเดช
1. นางสรานันท์    นามหาไชย
2. นายสุดหล้า    เวียงใต้
2 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวบุษบา    สีมานะ
2. นายศุภสิน    พรมแพน
3. นายวิทวัส    มาดำ
1. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
2. นางสาวประภาพร    ชัยป่ายาง
3 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายวีระยุทธ    สาระภักดี
2. นายสุริยา    บุญวาสนา
3. นางสาวธิติยา    วีระพันธุ์วิวัฒน์
1. นางบัวเรียน    อินทร์ทอง
2. นายบุญเพ็ง    จำปานวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................