งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนาวุฒิ    แจ่มศิลป์
2. เด็กหญิงแขไข    เดชชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุจิตรา    โคตะมะ
1. นางสาวทิพย์วรรณ    ทัพกรุง
2. นางสาวภารดี    ชลธี
2 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายปรเมธ    ลำพาย
2. นายวิชิต    อ่อนสมบูรณ์
3. เด็กชายพงศ์พันธ์    ไชยธงรัตน์
1. นางสาวกัลยา    มหาสาร
2. นางสาวร่วมจิตร    ศรีวงศ์
3 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุมินตรา    สีลาหอม
2. เด็กหญิงเสาวรัตน    มาตร์วงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์    มาตรนอก
1. นางจิราภรณ์    ชีวาจร
4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุพรรษา    นามสีสุข
2. นางสาววิรุฬยุภา    สุวรรโน
3. เด็กหญิงสิริวิมล    บุญมั่น
1. นางสาวมะลิวัลย์    หงษ์ศรีทอง
2. นางอาริศปรียา    วรวงษ์
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วพวน
2. เด็กหญิงสุธิลักษณ์    สอนจันทร์
3. เด็กหญิงสาวดี    ธะนนไชย
1. นายสมชัย    มีแวว
2. นางสุปราณี    พลพันธ์งาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................