งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เสี้ยวทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา    มาหินกอง
3. เด็กหญิงนิภาพร    ชาติขยัน
1. นางนิตยา    พรมสำโรง
2. นางลำปรางค์    พรมสำโรง
2 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภูวนัย    บัวดง
2. เด็กชายวชิรพล    คำวงษา
3. เด็กชายโชคทวี    ศรีภา
1. นางบัวเรียน    สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
3 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    สายทอง
2. เด็กหญิงเกตุวดี    ม่วงอาร่าม
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    บุญผาลา
1. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์    บุตรนาแพง
4 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอาทิตยา    บูชาธรรม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สีทิศ
3. เด็กหญิงชุติมา    วังหิน
1. นางสาวนภัสนันท์    ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ    วันบัวแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................